Bijgewerkt: 27 februari 2024

2011 Eindelijk
Hole in One! - 2012

Foto's -> Sport -> Golf

bosman Amstelveen
(Foto G. Loogman - 2012)

John Bosman opent de 9 holes golfbaan

Rechtbank verklaart beroepen tegen golfbaan Bovenkerkerpolder ongegrond
Bron: Gemeente Amstelveen - 07-03-2011

Op vrijdag 4 maart 2011 heeft de Amsterdamse rechtbank uitspraak gedaan over de bouwvergunningen voor de golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Uitkomst is, dat deze vergunningen terecht zijn verleend voor clubgebouw, verlichting, schuilhutten en afslagplekken voor de golfbaan Tegen deze uitspraak staat nog hoger beroep open bij de Raad van State.

Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA): ‘De uitspraak bevestigt het vertrouwen, dat B en W hebben gesteld in het deskundig advies van prof. Koeman. Op basis van dit advies zijn B en W ervan uit gegaan, dat de plannen van de familie Loogman passen in het bestaande bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder. De rechtbank heeft het gemeentebestuur op alle punten in het gelijk gesteld. Het is goed om te vernemen, dat onze inspanningen om zorgvuldig te werk te gaan, door de rechtbank zijn erkend. De initiatiefnemer heeft gezegd, dat hij snel met de Vereniging Beschermers Amstelland om de tafel hoopt te zitten om ze bij de bouwplannen te betrekken.’ Overigens was het op basis van dit bestemmingsplan al mogelijk, dat de initiatiefnemer een golfbaan realiseert. Nu heeft de rechtbank ook uitgesproken, dat de bouwvergunningen voor diverse voorzieningen op het golfterrein terecht zijn verleend. Daarbij gaat het om het verbouwen van een bestaande boerderij tot ontvangstruimte, verlichting langs de paden en op het golfterrein, om schuilhutten verspreid op het golfterrein en om afslagplekken.
Wat is nu nog eigenlijk het belang?
Bron: Ger Loogman - 04-06-2011

Voorzieningenrechter woensdag 1 juni 2011
Tijdens de rechtszitting inzake de voorlopige voorziening rond de bouwwerken van Golfcentrum Amsteldijk vroeg de rechter na de partijen gehoord te hebben expliciet aan Beschermers Amstelland : ˈWat is nu nog eigenlijk het belang?ˈ
Deze vraag was bepalend na de eerste pleitnota’s gehoord te hebben van de advocaten van de Stichting Beschermers Amstelland, de gemeente Amstelveen en de belanghebbende Loogman. Uit deze pleitnota’s, waarin onder andere de huidige status werd geschetst van het aanlegen en bouw van de golfbaan bleek, dat het hele project onomkeerbaar is geworden. Een groot deel van de aangevochten bouwwerken zijn er al, of zijn bijna voltooid. Tevens kwam opnieuw vast te staan, dat voor het aanleg van de golfbaan géén vergunning nodig is. Ook werd bevestigd, dat de aanleg ondertussen zover is gevorderd, dat een deel van het golfcentrum in oktober reeds geopend zal worden. De advocaat van Loogman verwoorde de gang naar de Raad van State van de Stichting als volgt: ˈIk proef uit het betoog van Mr Hamer, dat de stichting om een principieel oordeel vraagt. Daar is het recht niet voor, er moet een reëel belang zijn, dat is er niet , gelet op de eerdere uitspraken en de voortgang in de aanleg.ˈ

golfballen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Heel veel golfballen


De stichting merkt tevens op, dat Loogman onrechtmatig bezig is geweest. Waarop de rechter opmerkt: “Daar is wel wat meer voor nodig.” Verder kwam tijdens de rechtszaak een brief van Gedeputeerde Staten ter tafel, waarin werd gemeld, dat de provincie Noord Holland voornemens is de zaak verder te laten rusten. Ook Kees van Tilburg van Beschermers Amsteland kreeg het woord. Nog tijdens zijn uitleg over, waarom hij tegen de aanleg van ‘de golfbaan’ is, onderbreekt de rechter hem: “Dat u tegen de golfbaan bent is mij wel duidelijk, ik heb dat in zo’n dik dossier zelf kunnen lezen”. (wijst daarbij naar de ca 40 cm hoge stapel dossiers ). Loogman eindigt met: “Ik vind het zeer betreurenswaardig, dat het bestuur van de Stichting totaal geen reactie heeft gegeven op het aanbod van afgelopen maart om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te komen en dat we nu opnieuw voor de rechter staan “. Gelet op de vragen en opmerkingen van de rechter, ook bij het bekijken van de meest recente foto’s, gaf de rechter blijk van het feit, dat zij een duidelijk beeld heeft van deze zaak. De uitspraak is binnen 14 dagen te verwachten.
Golfcentrum Amsteldijk na lange strijd open
Bron: Amstelveens Weekblad - 15-09-2011

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk mogen Ger en Tineke Loogman het beleven, dat hun droom werkelijkheid wordt. Vanaf maandag 19 september 2011 is het deel van hun Golfcentrum Amsteldijk dat al klaar is elke dag van 11 tot 16 uur geopend voor het publiek. Daar gaat op zondag 18 september een open dag aan vooraf. Belangstellenden zijn welkom van 12 tot 17 uur. Een laagdrempelig golfcentrum, waar golfers zich in elk facet van deze tak van sport kunnen bekwamen en waar ze op een professionele baan een balletje kunnen slaan. Dat is wat Ger en Tineke Loogman, zelf enthousiaste golfers, voor ogen hadden. Een fiks aantal jaren zijn ze er mee bezig geweest om dat in de Bovenkerkerpolder van de grond te krijgen.

golfclubs Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Golfclubs


De wind hadden ze bepaald niet mee. Diverse obstakels lagen op hun weg, maar ze hebben stug doorgezet. Het is allemaal niet voor niets geweest. Aan de Bovenpolder 4, onder aan de Ringdijk en langs de Amstel, is golfcentrum Amsteldijk verrezen. Tenminste, een deel daarvan. Het is nog met helemaal klaar. Uitgangspunt is een bijzonder concept. Op een trainingsveld van 15 hectare - 'De 9 werelden van Amsteldijk' - kunnen de bezoekers alle slagen van de golfsport oefenen. Dat kan op een speelse manier, op elk gewenst moment en zo lang als men dat wil. Ook zijn ze welkom op de A-status 9 holes golfbaan. Deze is ontworpen door golfbaanarchitect Alan Rijks. Een belangrijke voorwaarde om het centrum te mogen aanleggen was dat minimaal 30 procent van de poldergrond uit natuur moet bestaan. Om het gebied zo open mogelijk te houden, komt het niet in aanmerking voor bos. Wel wordt gedacht aan natuur in de vorm van bijvoorbeeld heidevelden, rietlanden of poelen. Daarvoor wordt ongeveer 13 hectare gereserveerd.
Ook krijgen diverse diersoorten de ruimte. Voor de bezoekers van het terrein betekent dat volgens Loogman dat ze er niet alleen hun favoriete sport naar hartenlust kunnen uitoefenen, maar dat ze er ook van natuurschoon kunnen genieten.
Ondernemersvereniging Amstelveen kreeg de primeur
Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen - 20-09-2011

Onder ideale omstandigheden vond afgelopen donderdag 15 september 2011 de jaarlijkse OA-avond aan de Amstel plaats bij Golfcentrum Amsteldijk. Ruim 80 leden van de Ondernemersvereniging Amstelveen kregen de kans om na de officiële opening van het eerste onderdeel als eerste een balletje te slaan vanaf een van de 35 afslagplaatsen van de ‘Wereld van Chipping’.

golfers Amstelveen
(Foto OA-Amstelveen - 2011)

Vlnr.:Rien Alink (D66), Remco Pols (PvdA), wethouder John Levie (BBA), en het echtpaar Loogman op de golfbaan


Na de ‘aftrap’ door wethouder John Levie (VVD), Remco Pols (PvdA) en Rien Alink (D66) waren alle 35 afslagplaatsen dan ook meteen bezet. Drie van ‘De Negen Werelden van Golf’ zijn nu gereed voor gebruik, en binnenkort nog  twee. Als alles volgens planning verloopt zal de 9-holes golfbaan in april 2012 gereed zijn. Omdat golfen en netwerken goed samengaan is de OA-Golfclub opgericht. Wellicht met Golfcentrum Amsteldijk als home course wordt het binnenkort niet alleen netwerken tussen de bitterballen maar ook tussen de golfballen.
Huidige en toekomstige situatie golfbaan Bovenkerkerpolder
Bron: Gemeente Amstelveen - 04-10-2011

Op verzoek van enkele raadsleden geven wij u bijgaand aanvullende informatie
Op dit moment wordt de Golfbaan Amsteldijk aangelegd. Voor de aanleg is een grote hoeveelheid grond nodig, die sinds juni 2010 via het A3-tracé is aangevoerd. Momenteel concentreren de aanlegactiviteiten zich in het zuidelijker gelegen deel. Om die reden is het boeren-tractorpad door middel van rijplaten tijdelijk verlengd naar dit zuidelijk deel van de golfbaan, alwaar een brug wordt aangelegd. De bedoeling is om vóór november 2011 het laatste gras in te zaaien. Omdat er geen sprake is van een nieuw besluit voor deze weg, is de commissie hierover niet apart geïnformeerd. Om een compleet beeld te geven van de huidige en toekomstige situatie vindt u onderstaande informatie.Nadat in april 2009 de bouwvergunningen voor de golfbaan werden verleend en de bouw is gestart,  zijn diverse procedures gevoerd, waarvan één tot op de dag van vandaag. Het ministerie van VROM heeft zich hier ook in gemengd. Daarbij is aan de Rijksadviseur voor het landschap om advies gevraagd.
Deze had een voorkeur voor de locatie Middelpolder, die na toetsing niet haalbaar bleek. Zie hiervoor ook de beantwoording op 12 januari 2010 aan raadslid Koot, waarbij het advies van de Rijksadviseur is meegezonden. Aan de locatie Bovenkerkerpolder heeft de Rijksadviseur een aantal voorwaarden verbonden. Aan de hand van dit advies is door het Ministerie, de provincie, de gemeente en de initiatiefnemer naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk is het plan aangepast, waarbij ontsluiting via het A3-tracé als een harde eis is gesteld door het ministerie en de provincie. Op 17 november 2010 heeft het ministerie aangegeven niet verder te procederen indien de voorwaarden van de Rijksadviseur voor zover mogelijk zouden worden gehonoreerd:
  • ontsluiting via de A3 reservering
  • recreatieve routes door de golfbaan heen
  • zoveel mogelijk handhaven van het slotenpatroon en open karakter
  • verdere uitbreiding van bebouwing t.b.v. golfcentrum niet toestaan
  • verrommeling kassengebied Bovenlanden aanpakken
  • beperking golfbaan tot 9 holes

De initiatiefnemer heeft alle aanpassingen die binnen zijn mogelijkheden lagen uitgevoerd. Op 9 juni 2011 heeft gedeputeerde Talsma telefonisch aangegeven te berusten in de golfbaan indien daarbij het advies van de Rijksadviseur wordt gevolgd. Bij brief van 7 juli 2011 is aan de provincie bevestigd dat de gemeente waar nog mogelijk de voorwaarden van de Rijksadviseur zal honoreren. Er wordt een nieuw bestemmingsplan voor de golfbaan opgesteld, dat einde 2011/begin 2012 naar de raad zal gaan. Dit bestemmingsplan wordt met de provincie afgestemd.

Ontsluitingsweg
De geldende bestemming van de gronden van het A3-tracé is: verkeersdoeleinden. Er wordt een onverlichte, geasfalteerde, 3 meter brede (dus éénbaans) weg aangelegd ten behoeve van de golfbaan voor langzaam verkeer (30 km/u) op de huidige puinbaan. Er komen verkeersdrempels en een aantal passeer-havens. In overleg met de initiatiefnemer en de boer is inmiddels  gekozen voor vrij grazen van vee door het plaatsen van wildroosters. Een hek aan het begin van de weg maakt het mogelijk dat deze na sluitingstijd van de golfbaan kan worden afgesloten. Er komt een veilige oversteek over het bestaande fietspad met voorrang voor fietsers. De parkeerplaats van het golfterrein is niet toegankelijk vanaf de Amsteldijk. Deze route verhindert toename van verkeer als gevolg van de komst van de golfbaan door een woonwijk of over de Amsteldijk; ontsluiting vindt plaats buiten de bebouwde kom, naast de parkeerplaats Laan v/d Helende Meesters/ Langs de Akker. Door deze ontsluitingsweg ondervindt het recreatief (fiets)verkeer langs de Amstel geen hinder van bezoekers van de golfbaan. De kosten voor aanleg en onderhoud zijn voor de initiatiefnemer. De weg zal vermoedelijk in december 2011 worden aangelegd. De initiatiefnemer nodigt binnenkort aanwonenden uit voor een informatie- en kennismakingsbijeenkomst.
Een bijzondere week voor Golfcentrum Amsteldijk
Bron: Ger Loogman - 23-12-2011

Golfcentrum Amsteldijk sluit 2011 op een fantastische wijze af met de winst van de Golf Award voor 'beste Golfbaan van Nederland' én winst in Hoger Beroep bij Raad van State! Afgelopen week was een zéér bijzondere week voor Golfcentrum Amsteldijk. Zo werd op woensdag 21 december 2011 de uitspraak van de Raad van State bekend. Het hoger beroep, dat Stichting Beschermers Amstelland indiende, werd ongegrond verklaard door het hoogste rechtsorgaan van Nederland.
Hiermee komt er een einde aan de langlopende juridische procedures, naar aanleiding van de verleende bouwvergunningen en vestiging van de golfbaan. De uitspraak Raad van State is klip en klaar. Het hoger beroep is op alle punten ongegrond verklaard. Wat nog rest is een oplossing voor de ontsluiting van de golfbaan. Begin november 2011 heeft de Amstelveense wethouder John Levie, verantwoordelijk gedeputeerde Tjeerd Talsma van de Provincie verzocht aan te geven, of men vasthoudt aan de ontsluiting via het A3 tracé.  Het wachten is nu op de provincie met een definitief besluit hierover.

golfaward Amstelveen
(Bron Ger Loogman - 2011)

Ger Loogman (2de van rechts) en zijn vrouw Tineke (3de van rechts) tijdens de uitreiking van de Golf Award 2011


Daags erna, op donderdag 22 december, werd in Noordwijk aan Zee de uitreiking van de Golf Awards georganiseerd door de Nederlandse Golf Federatie. Daar was ook een afvaardiging van Golfcentrum Amsteldijk bij aanwezig. Amsteldijk was genomineerd voor de Award 'Golfbaan van het jaar 2011'. Ondanks het feit, dat Golfcentrum Amsteldijk pas voor een deel geopend is, is het voor deze prijs in aanmerking gekomen. De reden tot de nominatie, was het vernieuwende concept, dat op Amsteldijk is ontwikkeld.  Voor de Golfwereld is het concept op Amsteldijk, waarin golf op een laagdrempelige en zeer diverse manier wordt gebracht, een verrijking van het huidige aanbod. Na de vele hobbels die er afgelopen jaren zijn genomen door de initiatiefnemers van Amsteldijk, is de uitspraak van de Raad van State en de waardering in de vorm van de Golf Award een fantastische afsluiting van het jaar 2011.
College Amstelveen stemt in met ontsluitingsweg Golfbaan
Bron: Gemeente Amstelveen - 27-03-2012

Het college van B en W van Amstelveen stemt in met de aanleg van een ontsluitingsweg voor de golfbaan Amsteldijk over het A3 tracé. Het college volgt hiermee het advies van de rijksadviseur om de golfbaan zodanig vorm te geven, dat het groene en landschappelijke karakter van de Amstelscheg wordt gerespecteerd. In november 2011 bezocht gedeputeerde Tjeerd Talsma de golfbaan. Naar aanleiding van bezwaren tegen de ontsluiting over het A3 tracé heeft hij gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers bewoners van In de Wolken, bewoners van het buitengebied en de initiatiefnemer van de Golfbaan.
John Bosman opent de 9 holes golfbaan op Amsteldijk
Bron: Ger Loogman - 21-06-2012

De zo omstreden golfbaan van het echtpaar Ger en Tineke Loogman zou op 23 juni 2012 opengaan voor het publiek. Voorafgaand aan deze datum, namelijk op donderdag 14 juni 2012 had John Bosman de eer om de opening van de Amstelveense 9 holes golfbaan te verrichten. John Bosman, Amstelvener, oud profvoetballer en golfliefhebber was onder de indruk van de door Alan Rijks ontworpen inland/links golfbaan.  

bosman Amstelveen
(Foto G. Loogman - 2012)

John Bosman opent de 9 holes golfbaan


bosman Amstelveen
(Foto G. Loogman - 2012)

Vlnr.: Tineke Loogman, John Bosman en Ger Loogman op de golfbaan


Hij speelde samen met onder andere Alan Rijks en Tineke Loogman die samen met haar man Ger dit unieke project heeft gerealiseerd. John maakte in 1988 deel uit van het team, dat Europees Kampioen is geworden. Daarom ging het tijdens de ronde over de 9 holes uiteraard nog even over het Nederlands Eftal.  Hij is in zijn periode als speler bij het Belgische Anderlecht met golf in aanraking gekomen. Afgelopen jaar  heeft hij vanwege zijn  nieuwe baan als assistent trainer bij Jong Ajax, te weinig tijd gehad om te golfen. De komst van Golfcentrum Amsteldijk, zo vlak bij huis, is voor John een extra stimulans om er weer tijd voor te gaan vrijmaken.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Sport