Bijgewerkt: 25 juli 2024

Hoe het verder ging.....
2007-2008 - 2007

Foto's -> Sport -> Golf

Hoe het verder ging.....  2007-2008
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Bovenkerkerpolder waar de golfbaan moet komen

Steun voor Golfodrome
Bron: Amstelveens Weekblad - 17-08-2007

Een dik pakket met 700 steunbetuigingen voor aanleg van het Golfodrome aan de rand van Amstelveen is maandag in Haarlem overhandigd aan gedeputeerde Ton Hooijmaijers. De actie is bedoeld als tegenwicht tegen de protesten tegen aanleg van een golfbaan in het noordoostelijk deel van de Bovenkerkerpolder. De steunbetuigingen zijn bedoeld als reactie op de partiële herziening van het streekplan die aanleg van het Golfodrome mogelijk moet maken. Woordvoerders van de groep voorstanders zijn Guus Annokkee en volleybalcoach Bert Goedkoop.

Golfbal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een golfbal valt in het virtuele water. Wordt in de Bovenkerkerpolder een golfbaan gebouwd, of blijft het een weidevogelgebied?


De twee vinden dat er in de pers tot op heden te weinig aandacht is geweest voor voorstanders van het initiatief van Tineke en Ger Loogman. Goedkoop en Annokkee hebben aan de informatieavonden die ze over het plan hebben bijgewoond slechts positieve indrukken overgehouden. Ze vinden dat argumenten van tegenstanders grotendeels zijn ontzenuwd of door aanpassing van het oorspronkelijk plan teniet zijn gedaan. In hun zienswijze zijn 45 argumenten voor aanleg van het Golfodrome opgenomen. Tegenstanders van het plan zijn onder meer de actiegroepen ‘Golfodrama’ en ‘Bovenkerkerpolder Natuurlijk’. Inmiddels heeft ook de stichting Beschermers Amstelland bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen wijziging van het streekplan die niet alleen aanleg van de golfbaan, maar ook woningbouw in een ander deel van de Bovenkerkerpolder mogelijk maakt. De ‘beschermers’ noemen beide voorstellen ‘zeer bedreigend voor het voortbestaan van de Bovenkerkerpolder als vitaal agrarisch gebied en als open en stil weidevogelgebied’. Aanvaarding van de plannen zou volgens de stichting betekenen dat ‘opnieuw wordt geknaagd aan de randen van een voor de stedelijke omgeving uniek gebied; het Amstelland.’ De plannen sporen volgens haar in geen enkel opzicht met uitgangspunten voor de toekomst van Amstelland.
Steun voor gehandicaptengolf
Bron: Amstelveens Weekblad - 23-8-2007
KLM-directeur Peter Hartman heeft de Amstelveense Tineke Loogman zaterdag een cheque ter waarde van 77.500 duizend euro overhandigd. Loogman is voorzitter van de Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten (NGG). Het geld wordt onder meer gebruikt voor aanschaf van speciale golfrolstoelen die onder worden gebracht bij een nieuwe stichting in Amstelveen.
Hoorzitting over Bovenkerkerpolder
Bron: Amstelveenweb.com - 07-09-2007

Op donderdag 6 september 2006 organiseerde de Provincie Noord-Holland een hoorzitting in het Dorint Airport-Hotel op Schiphol-Oost. Deze hoorzitting werd gehouden in verband met de plannen voor de gedeeltelijke herziening van het Streekplan Noord-Holland Zuid

Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De elf statenleden van de hoorzittingcommissie


In het Streekplan Noord-Holland Zuid staat, dat de economie zich tot 2020 verder moet ontwikkelen in de regio, maar de leefbaarheid waterhuishouding en bereikbaarheid moeten worden verbeterd. De provincie Noord-Holland creëert de ruimtelijke voorwaarden in het streekplan, zodat de kwaliteit van de leefomgeving veilig blijft voor de huidige bevolking en volgende generaties.

Conceptwijziging
Omdat een conceptwijziging is doorgevoerd in het streekplan Noord-Holland Zuid, heeft de commissie besloten meerdere inspraakdagen te houden. Tijdens deze dagen kon iedereen haar/zijn opmerkingen over dit plan uitleggen, maar ook via de zogenaamde “zienswijzen” schriftelijk naar de commissie sturen. Er werden twee vergaderingen op de agenda geplaatst, een in de middaguren voor organisaties en ‘s avonds voor particulieren. De aanwezige 11 leden van de provinciale staten in het Dorint Hotel onder leiding van de voorzitter Dré Kraak (VVD) van Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid, trachtten meer achtergrondinformatie te krijgen van de betrokkenen, over wat er aan de hand is met onder andere de Bovenkerkerpolder.

Wethouder Pols
Wethouder Remco Pols van ruimtelijke ordening van de gemeente Amstelveen, vertelde de commissie dat de gemeente uiterste zorgvuldigheid betracht:
-heeft het programma van eisen geformuleerd,
-er zijn aanvullende onderzoeken gedaan,
-er is getoetst zowel op gemeentelijk- als provinciaal niveau wat de Bovenkerkerpolder betreft. Vervolgens zei wethouder Pols, dat niemand kan zeggen, dat de gemeente Amstelveen niet democratisch heeft gehandeld of van plan is de Bovenkerkerpolder te verkwanselen.

Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Pols voor de commissie


Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Dré Kraak voorzitter van de commissie


Golfodrama
Omdat elke natuurorganisatie in Nederland tegen woning- en golfbaan bouw is, is het voor de organisaties als Golfodrama en Bovenkerkerpolder Natuurlijk en andere betrokkenen erg spannend wat de uitkomst van de hoorzitting wordt. Volgens het streekplan kan de gemeente de bouwgrens verleggen en dan zal een waardevol gebied met bijzondere natuur-, landschap- en cultuurhistorische waarden, de Bovenkerkerpolder verdwijnen.

Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Tussen het publiek zaten ook Francien Goudsbloem van Bovenkerkerpolder Natuurlijk en Frank Stroobants van Golfodrama


De belangstelling was groot. Niet alleen ’s middags waren er vanuit de organisaties veel aanwezigen. Ook ’s avonds zat de zaal vol en luisterden de ruim 200 aanwezigen naar de betogen van de diverse sprekers. Het was goed dat deze hoorzittingen waren georganiseerd, maar belangrijker is dat er ook echt iets met alle opmerkingen wordt gedaan. We wachten af. Eén van de belangrijkste en sterkste tegenstanders van het plan om een 9 holes golfbaan in de Bovenkerkerpolder te bouwen is het Golfodrama. Golfodrama is een zinspeling op GolfoDrome, een initiatief van Loogman en Grontmij. Het wijst op een drama voor de omwonenden en agrariërs als de plannen inderdaad uitgevoerd worden. Frank Stroobants was de woordvoerder van Golfodrama en sprak over het behoud van de Bovenkerkerpolder. Na de heer Stroobants ging veehouder de heer Henk van Schaik, over zijn polder te vertellen:Commissie
De reacties die de commissie had gekregen worden vervolgens door de gedeputeerde staten beoordeeld en omgezet in een Antwoordnota. Deze wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken ter nadere bespreking en beoordeling. De commissie wilde deze avond van de aanwezigen aanvullende informatie horen over de bezwaarschriften en de ingediende zienswijzen, om hiermee rekening te kunnen houden als ze aan Provinciale Staten gaan adviseren.

Hoorzitting bovenkerkerpolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De zaal van het hotel was helemaal vol met geïnteresseerden


ROG
Dat betekent, dat op 1 november 2007 in de commissie ROG (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) het advies wordt vastgesteld. Vervolgens wordt dan op 19 november in de vergadering van Provinciale Staten als geheel, een definitief besluit genomen over de wijziging van het Streekplan Noord-Holland Zuid en het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.Henk van Schaik  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Eén van de insprekers, veehouder Henk van Schaik, vergeleek het laatste stuk polder met een waardevolle postzegel. „Als je daar de randjes van afhaalt, wordt hij stukken minder waard."

Lees over wat er op de website van de PvdA verscheen op 11 september 2007: Golfodrome of Golfodrama?!
Bebouwing Golfodrome aangepast
Bron: Amstelveens Nieuwsblad - 29-11-2007
Door Henk Godthelp

Henk Godthelp Amstelveen

De omvang van de bebouwing van het Golfodrome zal worden aangepast. Zowel de horecavoorzieningen als de vergaderfaciliteiten worden 150 vierkante meter kleiner dan in de oorspronkelijke plannen de bedoeling was. Het echtpaar Loogman komt hiermee tegemoet aan de wens van provincie en rijk, die beide het bouwvolume niet vonden passen in het gebied. Onzeker is of het voldoende is om met name Provinciale Staten (PS) te overtuigen. Die zullen binnenkort besluiten. In Gedeputeerde Staten steunden GroenLinks en de PvdA de plannen niet, waarmee een meerderheid in PS ook lijkt vervallen. Op basis van de aangepaste bebouwingoppervlakten scoort het Golfodrome gemiddeld qua omvang, in relatie tot het aantal gebruikers, bezoekers en toegankelijkheid in vergelijking met golfbanen in de grote regio.
PS haalt streep door Golfodrome - wat nu?
Bron: PvdA-Amstelveen - 27-12-2007

De woordvoerder ruimtelijke ordening van PvdA Amstelveen, Roeland Smits schreef zijn analyse over de gebeurtenissen rondom de golfbaan in de Bovenkerkerpolder:
Op 17 december 2007 heeft Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland met en heel kleine meerderheid (28 tegen 26 stemmen) besloten dat er géén golfbaan mag komen in de Bovenkerkerpolder. Door de tegenstanders van het Golfodrome is dat besluit als een overwinning gevierd. En terecht. Hun argumenten hebben PS weten over te halen, die van de initiatiefnemers (Ger en Tineke Loogman) en hun medestanders, niet. Gelukwensen aan de tegenstanders zijn dus op hun plaats. Al werpen de uitspraken van Golfodrama c.s. (“de ratio heeft het gewonnen van het grootkapitaal en de onderhandse deals”) opnieuw een bedenkelijk licht op de kwaliteit van hun argumenten. Zo ook de uitspraken van sommige andere tegenstanders, dat ze nog liever huizen accepteren in de Bovenkerkerpolder dan een golfbaan.

Golfbal kruis Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Volgens de Provinciale Staten van Noord-Holland komt er geen golfbaan in de Bovenkerkerpolder


Maar goed, dat is politiek: soms win je met goede argumenten, soms met slechte. En soms verlies je. En waar staat de Amstelveense PvdA, aan de kant van de winnaars of van de verliezers? Welnu, laat ik het maar ruiterlijk toegeven: we voelen ons meer verliezer dan winnaar. Wij vonden die golfbaan onder bepaalde voorwaarden eigenlijk best wel een aardig idee. Dat hebben we altijd gezegd en dat blijven we zeggen. Al met al is het wel jammer natuurlijk, dat we tot op heden nog geen formeel oordeel hebben kunnen geven over de vraag of het plan van Loogman c.s. aan onze voorwaarden voldeed. Want bij alle verbaal geweld van de tegenstanders de afgelopen maanden, als zou de gemeenteraad massaal “om” zijn, dreigt dat simpele feit wel ondergesneeuwd te raken. Formeel kennen we de laatste plannen van Loogman niet eens, want ze zijn nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. Wat ik daar van heb gezien, laat ik daar overigens geen verstoppertje over spelen, kwam zéér dicht in de buurt van wat wij als voorwaarden hadden gesteld, en kwam ook tegemoet aan de bezwaren die wij tegen eerdere versies hadden (met name op het gebied van de grootte van het gebouw en de verlichting). Ik ga er dus van uit dat wij zouden hebben ingestemd. Dat alles laat natuurlijk onverlet dat PS hun eigen afweging hebben te maken. En dat hebben ze gedaan. Wij hebben daar begrip voor en respecteren hun afwegingen. Wij pleiten nu voor rust: laat iedereen maar ‘ns even tot bedaren komen, een beetje uitblazen onder de kerstboom. B&W zijn nu aan zet (er zal immers nog een besluit moeten worden genomen op de vergunningsaanvraag van Loogman, die ligt er nog steeds) en Ger en Tineke Loogman zullen ook hun knopen gaan tellen. Ik denk dat over de golfbaan het laatste woord nog niet is gesproken.

Namens de PvdA-fractie wens ik iedereen een spetterend 2008!
Roeland Smits. PvdA Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Sport