Bijgewerkt: 27 februari 2024

Hoe het begon......
2005-2006 - 2005

Foto's -> Sport -> Golf

Golfodrama

(Golfodrama collectie - 2006)

Openingsfoto op de Golfodrama website

HOE HET ALLEMAAL BEGON

Bron: Amstelveens Nieuwsblad - 27-10-2005
Er is een particulier initiatief voor een negenholes golfbaan ten oosten van de wijk Groenelaan. De voorziening moet vooral gericht zijn op gehandicaptengolf. Dat heeft deze krant uit betrouwbare bronnen in en om het raadhuis vernomen. Het plan mag rekenen op de steun van het college van B en W. Het initiatief is van Amstelveens/ Aalsmeerse ondernemer Loogman, die een aantal tankstations en wasstraten in deze omgeving bezit. Loogmans echtgenote, die is geboren zonder onderarm, is Nederlands kampioen gehandicaptengolf. Zij werd in september tweede tijdens het Europees kampioenschap in Itali?. De, vooralsnog, negen-holes golfbaan gaat een openbaar karakter dragen.

Het college zou het ingepast willen zien in de provinciale groenplannen voor de Bovenkerkerpolder. Noord-Holland wil 240 hectare 'recreatief vlakgroen' (bos) in de polder realiseren. Het college vindt dat de openbare toegankelijkheid en de landschappelijke inpassing van een golfbaan goed passen binnen die 240 hectares, zo bevestigt een bron. De afdeling communicatie van de gemeente wil het initiatief voor een negen-holes golfbaan niet bevestigen. Eerder waren er voor het gebied plannen voor een 18-holes golfbaan.
Golfcentrum Golfodrome
Bron: Nieuwsblad Amstelveen - 17-12-2005
Loogman Vastgoed BV heeft medio 2005 een plan voor een golfcentrum in de gemeente Amstelveen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Afgelopen dinsdag heeft het college de nota van uitgangspunten van dit golfcentrum vastgesteld en zal deze begin volgend jaar aangeboden worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring Een interview niet de initiatiefnemers.

Tineke en Ger Loogman zijn 'fervente golfers'. Met name Tineke heeft met haar lichamelijke beperking (zij mist haar linker onderarm) de afgelopen periode behoorlijk van zich laten horen door haar goede resultaten in het gehandicaptengolf. Dit jaar werd zij Nederlands kampioene en eindigde zij als tweede tijdens het 'Europees kampioenschap. Daarnaast is ze voorzitter van de Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten (N.G.G.) en voorzitter van de sportcommissie van de European Disabled Golf Association(E.D.G.A.). In die hoedanigheid komt Tineke op menig golfbaan. Om haar favoriete sport te oefenen is ze aangewezen op de regio Amsterdam en is het zelfs zo, dat zij haar thuisbasis heeft in Heemskerk. Dit omdat een goede oefenbaan ontbreekt binnen de regio. Mede hierdoor ontstond dan ook het plan om te kijken of er binnen Amstelveen mogelijkheden waren tot het ontwikkelen van een golfcentrum.

Samen met haar man Ger Loogman, eigenaar van Loogman Tanken en Wassen en HuurEenBox, werden in het najaar van 2004 de plannen gemaakt en voorgelegd aan het college. Samen met de gemeentelijke projectmanager, wethouders en ambtenaren van de gemeente Amstelveen werd vervolgens gezocht naar een geschikte locatie. Een gebied in de Bovenkerkerpolder kwam uit dit overleg naar voren, als het meest geschikte gebied voor het realiseren van dit golfcentrum. In de toetsing is rekening gehouden met planologische-, ruimtelijke-, landschappelijke-, en stedenbouwkundige ontwikkelingen. De initiatiefnemers bevinden zich nu in de fase dat zij samen met de landschap- en golfbaanarchitecten hard werken aan het masterplan van dit golfcentrum. Zij werken er naar toe dat begin 2006 de Milieu Effect Rapportage opgestart kan worden. In het derde kwartaal 2006 zal de artikel 19-procedure in werking gesteld moeten worden. Bij beide procedures, waar ook inspraak mogelijk is, zullen naast de gemeente Amstelveen ook Grontmij Nederland BV en Veenstra Adviesburo Golfterreinen betrokken zijn.

Het begon allemaal in november 2004 toen Tineke en Ger Loogman hun plannen op ambtelijk niveau bij de gemeente introduceerden. Vervolgens reageerde in januari 2005 het college positief op de initiatieven. Eerdere initiatieven ('94 en '99) strandden op onwil van de politiek ('te hoog ruitenbroekengehalte') of van grondeigenaren in het gebied. „De reden van de positieve reactie op dit initiatief, ligt in het feit dat het een heel reëel plan is, dat goed bij de gemeente Amstelveen past," licht Ger Loogman toen. „Buiten het feit dat het golfcentrum een openbaar karakter zal krijgen, is de keuze voor golf als breedtesport, waarin ruimte is voor recreanten, jeugd, de topsporter en de golfer met een lichamelijke beperking een belangrijk pluspunt. Gezien de achtergrond van Tineke zal golf voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals dat tegenwoordig heet, voldoende aandacht krijgen in het nog te realiseren centrum."

Het nog op te richten golfcentrum, dat de naam Golfodrome Amstelveen zal krijgen, ligt ten oosten van de Groenelaan en Waardhuizen en omvat een terrein van circa 55 hectare. Het onder andere bestaan uit een ruim opgezet golf-oefencentrum, een negen holes par 27 golfbaan en een volwaardige negen holes par 35 golfbaan. Tineke vult aan: „Het golf oefencentrum zal uniek in zijn soort zijn en zal drie tot vier keer groter van opzet zijn dan de reeds in Nederland bestaande golf-oefencentra. Dit oefencentrum zal erg aantrekkelijk gemaakt worden voor iedereen. Voor jong en oud, beginners en gevorderden, topsporters en ook de nog niet-golfenden onder ons. Het zal een aanwinst worden voor Amstelveen." Na het doorlopen van alle procedures hopen Ger en Tineke Loogman dat er in het tweede of derde kwartaal van 2007 begonnen kan worden met het grondwerk dat ongeveer een jaar zal duren. Zij streven er naar om in 2008 een groot deel van het golfcentrum ( het oefencentrum en de kleine 9-holes golfbaan) te kunnen openen. De grote 9-holes golfbaan hopen zij het jaar erop te kunnen openen.

Het Golfodrome Amstelveen krijgt een aantal belangrijke doelstellingen. Het moet laagdrempelig worden en dus voor iedereen 'bereikbaar', het moet het ideale golfcentrum worden voor zowel recreanten, jeugd, topsporters en mensen met een lichamelijke beperking, binnen het concept moet ruimschoots de mogelijkheid geboden worden om in een relatief korte tijd op een plezierige en uitdagende manier met de golfsport bezig te zijn. Hierdoor moet in een belangrijke behoefte kunnen worden voorzien, aangezien veel mensen in onze huidige tijd, last hebben van 'tijdgebrek'. Tevens zal dit golfcentrum een regionale functie gaan krijgen. Belangrijk is volgens Ger en Tineke Loogman ook de visie op landschap, natuur, recreatie en waterberging. Samen met de gemeente is hier tot nu toe heel veel aandacht aan geven. Dit gebied heeft een bijzondere waarde met betrekking tot natuur. Dit zal met deze mogelijke nieuwe ontwikkeling zeker niet afnemen, het zal eerder versterkt worden.

De landschapsarchitect die bij dit project betrokken is heeft deze boodschap van hun beide en de gemeente meegekregen. De zuidzijde van het plangebied grenst nagenoeg aan een zone die in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Ook de bovenlanden en de ringdijk vormen een belangrijke schakel in de ecologische infrastructuur. Bij de inrichting van het Golfodrome wordt een combinatie gemaakt met deze natuurontwikkelingsgebieden," zegt Ger tot slot. Ook ten aanzien van het integreren van de stedelijke wateropgave van Amstelveen in het baanontwerp liggen kansen, mede in relatie tot het versterken van ecologische verbindingen. De ontwikkeling van het Golfodrome zal zoveel mogelijk aansluiten bij uitgangspunten voor de Bovenkerkerpolder zoals die onder andere zijn weergegeven in het 'Uitvoeringsprogramma Amstelzone, 1998'. Hiertoe zal het zicht vanaf de bovenlanden naar de polder waar mogelijk in tact gehouden worden. Een van de speerpunten bij het ontwerpen van dit golfcentrum is het behoud van de openheid in dit gebied.". Tineke en Ger Loogman roepen alle geïnteresseerden, omwonenden en andere betrokkenen op, om mee te denken met betrekking tot de verdere uitwerking van het plan. Zij hopen dat op korte termijn een informatieavond belegd kan worden, waarin de plannen verder kunnen worden verduidelijkt. Samen met gemeente en alle betrokken partijen een open discussie voeren over het plan, is hun wens.
Bewoners Waardhuizen tegen Golfodrome
Begin januari 2006 protesteert een grote groep bewoners uit Waardhuizen tegen de bouw van het golfcentrum in de polder.
Golfodrome: droom of nachtmerrie?
Bron: Golfodrama - 20-02-2006
Januari 2006 presenteerde de gemeente Amstelveen de plannen voor een golfterrein in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. Het golfterrein met de naam Golfodrome, is een initiatief van de firma Loogman. Loogman is actief in het vastgoed en is o.a. eigenaar van een autowasstraat en opslagfaciliteiten. Op het eerste gezicht lijkt het niet zo’n slecht plan: naast een mega wasstraat nu ook een mega Loogman golfterrein, als wisselgeld tegen bebouwing van de Bovenkerkerpolder.

Bewoners van Amstelveen laat u geen rad voor de ogen draaien ! Realiseert u en de politiek zich wel wat ons boven het hoofd hangt ? De lobby van Loogman strooit ook onze ambtenaren en raadsleden op het stadhuis zand in de ogen. Zij struikelen haast over elkaar van enthousiasme voor de plannen voor een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Of golft soms het hele ambtelijk apparaat van Amstelveen? Een groen recreatiegebied? Kom nou! Deze site wil u de keerzijde laten zien:
De golfodroom van de firma Loogman betekent voor de Bovenkerkerpolder een GOLFODRAMA.
Hier vindt u de informatie die Loogman verzwijgt.
Wat als groen wordt voorgesteld is vooral erg grijs!
De website van Golfodrama is opgedoekt nadat de golfbaan aangelegd mocht worden
Bezinning in Commissie Ruimte Wonen en Natuur
Bron: Amstelveenweb.com / Golfodrama -20-09-2006

Op dinsdagavond 19 september 2006 vergaderde de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur van Amstelveen in het raadhuis. De ruimte voor een normale commissievergadering was ingeruild voor de raadszaal, vanwege de vele aanwezigen. Ruim 200 bewoners van Amstelveen namelijk, kwamen de commissievergadering bijwonen.

Golfodrama  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De publiekstribunes waren volgeladen met geïnteresseerden


De commissie had meerdere punten om te bespreken. Voorzitter Dolf Veenboer (PvdA) begon met punt 4 van de agenda, vermoedelijk om eventuele onrustige burgers af te remmen. Dit was "Behandeling van de burgerinitiatieven van Golfodrama en Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk". Dit punt is een levendige kwestie in de Amstelveense samenleving en het drijft ook al een tijdje de politieke partijen uiteen. Discussiepunt is:
Moet er een golfoefencentrum in Amstelveen komen op een natuurgebied langs de westoever van de rivier de Amstel in de Bovenkerkerpolder, of niet. Op 17 januari 2006 presenteerde de gemeente Amstelveen de plannen voor een golfterrein in het noordelijk deel van de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. Het golfterrein met de naam Golfodrome, is een initiatief van de firma Loogman. Loogman is actief in het vastgoed en is o.a. eigenaar van een autowasstraat, benzinepompstations en opslagfaciliteiten. Het golfcomplex in Amstelveen moet 55 hectare worden. Dit deel van de Bovenkerkerpolder behoort tot het Nationale Landschap Groene Hart en de Provinciale Ecologische Hoofd Structuur en vanwege deze beide kwalificaties, kan er in dit deel van de polder geen sprake zijn van een golfcentrum.

Actiecomité Golfodrama en de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk probeerden tesamen met hun twee ingediende burgerinitiatieven en met de 15 sprekers, de leden van de Commissie Ruimte Wonen en Natuur op andere gedachten te brengen. Zij zijn van mening dat de Bovenkerkerpolder een heel belangrijk natuurgebied van Amstelveen is en vinden dat het gemeentebestuur dit gebied niet zo maar mag verkwanselen.
Tijdens de volgende Raadsvergadering op woensdag 4 oktober 2006 wordt het raadsvoorstel burgerinitiativen AmstelGroen/golfbaaninitiatief inhoudelijk behandeld.

Laatste bericht:
Grondeigenaar biedt 55ha aan in de Thamerpolder (Uithoorn)
Een van de insprekers tijdens de commissievergadering bood namens de grondeigenaar aan de golfbaan in de Thamerpolder aan te leggen. De Thamerpolder heeft aldus de inspreker een veel lagere natuurwaarde en is ingesloten door bebouwing, kassen en de bloemenveiling. In het kader van het natuur-/ en recreatieproject AmstelGroen, dat ook voor een deel in de Bovenkerkerpolder zijn beslag krijgt wordt in de Thamerpolder een natuurgebied aangelegd.

Golfodrama  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Francien Goldsbloem, voorzitter van de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk tijdens haar speech

Golfodrama  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Zelfs op de gang zaten mensen te luisteren naar de sprekers

Er waren 15 sprekers en van twee speeches is verslag gedaan. Lees: speech van St. Bovenkerkerpolder Natuurlijk Francien Goldsbloem en Frank Stroobants van Actiecomit? Golfodrama.
Opnieuw een slag in de lucht
Bron: Actiecomit? Golfodrama - 10-12-2006
In Amstelveen strijden burgers tegen de eigen gemeente die het Amstelveense Groene Hart, de Bovenkerkerpolder, wil verkwanselen. Een van de acute bedreigingen is een groot golfcentrum, een initiatief van Loogman BV, bekend van wasstraten en witte tankstations. Inmiddels hebben een landbouw- en milieu effect rapportage aangetoond dat het golfplan nadelige gevolgen heeft voor de agrariërs, landschap, natuur en weidevogels (de Bovenkerkerpolder is een grutto polder). Golf is een hype die in Nederland steeds meer van de schaarse ruimte in beslag neemt voor een relatief kleine groep mensen. De eeuwenoude Bovenkerkerpolder mag niet worden opgeofferd voor een hype die overwaait.

Opnieuw een slag in de lucht
De initiatiefnemers Loogman doen verwoede pogingen hun, inmiddels van 18 tot 9 holes gereduceerd, golfproject te redden. Na het extra autoverkeer van de honderden bezoekers per dag met "nul effect op luchtkwaliteit en veiligheid", komt men nu met opnieuw een slag in de lucht: het aanvechten van de conclusies van de Landbouw Effect Rapportage (LER).

LER
De LER is een gedegen onderzoek naar de effecten van de plannen voor een golfcentrum, AmstelGroen recreatie, N201 etc. op de agrarische bedrijven in de polder. De conclusie van de LER is luid en duidelijk: als de plannen worden uitgevoerd, komen de agrariërs de komende jaren 165 hectare tekort voor hun bedrijfsvoering. Ook de door Loogman betaalde Milieu Effect Rapportage (MER) trekt deze conclusie:
 “Vrijkomende grond binnen het plangebied zou door bedrijven met uitbreidingswensen aangekocht of gepacht kunnen worden. Het betreft circa 55 hectare die momenteel in agrarisch gebruik is en die daarvoor nu niet ter beschikking komt.” Loogman presenteert zich als reddende engel van de boeren, terwijl door hun toedoen 55 hectare prima landbouwgrond definitief een andere bestemming krijgt.

Advies
Wij geven Loogman het volgende advies: Hou de hand even op de knip. Zoek een leegstaand bedrijventerrein (er zijn er vele!) en bouw daar uw luchtkasteel. Wij weten dat de gemeente erg in haar maag zit met de kwestie. Men vindt dat het oude college en de ambtenaren hun enthousiasme voor het golfplan te vroeg en te onomwonden naar Loogman hebben gecommuniceerd.

Schadeclaim
Amstelveen wil graag op haar schreden terugkeren maar schrikt terug voor een schadeclaim van Loogman. Met wat clementie van Loogman moet het mogelijk zijn tot een vergelijk te komen, waarbij wij aantekenen, dat de gemeente de initiatiefnemers dan financieel tegemoet zal moeten komen voor deze omissie. Daarna dient de gemeente de kansen te benutten om het gebied te behouden voor toekomstige generaties. Weg met het snelle geld, polder blijft polder!
Actiecomité Golfodrama

Klik hier voor andere foto's in de categorie Sport