Bijgewerkt: 25 juni 2024

Wijkplatform Groenelaan vindt 150 duizend onvoldoende

Nieuws ->

Bron: Wijkplatform Groenelaan
10-03-2008

Toespraak van Fred Kruizinga, voorzitter wijkplatform Groenelaan op 5 maart 2008 tijdens de Raadscommissie Burgers en Samenleving vergadering. Mondelinge reactie op voorstel B&W dd. 20-2-2008

Geachte Commissieleden,

Het bestuur van het Wijkplatform Groenelaan is verheugd, dat het College van Burgemeester en Wethouders, na de succesvolle handtekeningenactie, in de wijk Groenelaan, in haar wijsheid heeft besloten, het wijkcentrum De Bolder te handhaven, zoals vermeld in haar voorstel aan de Gemeenteraad. In dit voorstel wordt een subsidiebedrag van 150.000,- € genoemd.

Na de jaarwisseling ontving u een wensenlijst met een opsomming van de huidige activiteiten in De Bolder, uitgevoerd door Cardanus, Vita en het Sociaal Steunpunt Amstelveen. Het Bestuur van Wijkplatform Groenelaan (en ook het bestuur van SOG) achten het wenselijk, dat deze activiteiten gecontinueerd worden, ook na het geplande vertrek van Cardanus, 2012.

Groenhof Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Bolder in Groenhof


Pogingen om een prijskaartje van de kosten van de uitvoering van deze activiteiten via derden boven tafel te krijgen, zijn door de tijd ingehaald en blijken ook moeilijk te verkrijgen. Voor het Bestuur van het Wijkplatform Groenelaan is dit een moeilijke zaak. Wellicht kan de Gemeente zelf de noodzakelijke informatie -toegespitst op de exploitatie van De Bolder- nog via Cardanus boven tafel krijgen.

Het doel van het Bestuur van Wijkplatform Groenelaan en het Bestuur S.O.G. is dezelfde. De voorzitter van het Bestuur SOG, de heer Bosma, brengt in deze commissie-bijeenkomst onze gedeelde zorgen, over het ook in de toekomst garant blijven stellen van voldoende subsidie, die een passend beheer waarborgen, naar voren.  De wijk Groenelaan mag niet verrijkt worden met een eigenlijk niet levensvatbaar wijk- of buurtcentrum De Bolder.

Het Bestuur van Wijkplatform Groenelaan vreest dat naast alle beheerskosten in het voorgestelde subsidiebedrag van 150.000,- €, onvoldoende financiële ruimte overblijft om de gewenste wijkactiviteiten ook in de toekomst correct te blijven realiseren. De opgesomde bedragen, die het raadslid de heer Jonker, ons gisteravond op de valreep toezond, zijn voor ons volstrekt onbegrijpelijk.

Maar, De Bolder blijft behouden, en daar gaat het de wijkbewoners van de wijk Groenelaan om. Nu nog samen een gezond financieel plaatje regelen, dat is het uitgangspunt van het Bestuur van Wijkplatform Groenelaan.

Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht.

Namens het bestuur wijkplatform Groenelaan

Fred Kruizinga, voorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.