Bijgewerkt: 4 maart 2024

Wethouder Raat bezocht basisschool Het Palet-Zuid

Nieuws -> Informatief

Bron: Annemarie Timmer / De Roode Kikker / O21
20-06-2013

Op donderdag 20 juni 2013 heeft de Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs een bezoek gebracht aan Het Palet-Zuid in verband met het verloop van een nieuw onderwijsproject 'Beleef Digitaal'.

Annemarie Timmer, directeur van Het Palet-Zuid vertelt over het project, dat op vele punten afwijkt van al de bestaande digitale onderwijsprojecten in Amstelveen:

'Met de subsidie van de gemeente Amstelveen hebben we meer in huis gehaald, dan alleen het neerzetten van laptops. Het is een goed en gedegen stappenplan om te komen tot een goede ondersteuning van ons onderwijs en het levert een hoger leerrendement op.

De notebooks zijn compact, ze kunnen tegen een stootje, het is een combinatie van een laptop en een tablet. Op ICT gebied heeft het Palet-Zuid een belangrijke stap gedaan en we zijn zeker een voorbeeldschool binnen Amstelveen. We hebben het afgelopen jaar met veel succes hiermee gewerkt!

Palet-Zuid Amstelveen
(Foto Palet-Zuid - 2013)

Leerlingen van de basisschool 'Het Palet-Zuid' tijdens een computerles in het kader van het 'Beleef digitaal'


 ‘Beleef Digitaal’

De deelnemende school of scholen kiezen een leerjaar en een vakgebied. Hierbij kan worden gekozen uit: Begrijpend lezen, Rekenen, Engels, Woordenschat, Studievaardigheid en Mediawijsheid. De school ontvangt de benodigde hardware en infrastructuur. Tijdens het project is er naast inhoudelijke begeleiding middels een helpdesk ook follow-up voor technische zaken. .

Met de school worden onderwijskundige opbrengsten afgesproken. Deze sluiten aan op de ontwikkeling in het kader van 'opbrengstgericht werken'. Een groep neemt minimaal voor 1 jaar deel.

Palet-Zuid Amstelveen
(Foto Palet-Zuid - 2013)

Wethouder Herbert Raat stelt een paar vragen aan een leerling


De deelnemende school/scholen kiezen een pilotgroep en een vakgebied. Hierbij is gekozen voor: begrijpend lezen, rekenen, Engels, mediawijsheid. Met de school werden opbrengsten afgesproken. Deze zijn gekoppeld aan de ontwikkeling op het gebied van ‘opbrengstgericht werken’

De pilot is ingericht op schoolniveau, bevat de afspraken over de begeleiding op groeps- en schoolniveau, training leerkracht(en) en participatie van het onderzoeksinstituut. De pilot loopt van september 2012 tot juli 2013. Dit betekent, dat een pilotgroep minimaal 1 jaar deelneemt.

Het project ‘Beleef digitaal’ heeft het volgende resultaten opgeleverd:

Nieuwe inzichten in de bijdrage van nieuwe media aan het verbeteren van de leerresultaten op basis van objectieve meting, bijdrage leveren aan en aansluiten op de ontwikkeling in het kader van opbrengstgericht werken. Het overdrachtelijk maken van deze kennis en de leerkrachtvaardigheden op het gebied van didactische vaardigheden, leertijd en klassenmanagement werden vergroot.

Palet-Zuid Amstelveen
(Foto Palet-Zuid - 2013)

Hoewel niet iedereen heeft een computer, iedereen moet met de les meedraaien, sommigen op een analoge manier


Didactische waarde van ICT

De ontwikkeling van nieuwe technologieën in het onderwijs neemt in een steeds hoger tempo toe. Met de technologische ontwikkeling komt er steeds meer kennis beschikbaar over de effecten van het toepassen van nieuwe media tijdens het onderwijsleerproces.

Dit leidt ertoe, dat het zicht op de didactische waarde van ICT-toepassingen toeneemt. Maar het betekent ook, dat de kloof tussen de aanwezigheid van techniek in een school en het effectieve gebruik ervan in de dagelijkse praktijk groter is dan voorheen. Het opzetten van 'proeftuinen' blijkt een effectief middel te zijn om ervaringen op te doen en informatie gemakkelijker overdraagbaar te maken.

De proeftuin, of pilot ‘Beleef Digitaal’ is een samenwerking tussen De Roode Kikker en O21 (Onderwijs in de 21e eeuw). Het project is opgezet aan de hand van de door O21 ontwikkelde aanpak ‘Schema Gewenste Resultaat’. Deze aanpak gaat uit van het definiëren van de gewenste onderwijskundige doelen.

Kosten project ‘Beleef digitaal’

Een pilot duurt in principe twee jaar. De kosten zijn onderverdeeld in eenmalige kosten (aanschaf hardware) en jaarlijkse kosten. Als de school de benodigde hardware nog niet zelf aangeschaft heeft, bedragen de kosten voor het eerste jaar € 29.000. Naast begeleiding, onderzoek en digitale content ontvangt de school hiervoor ook 25 tablets, inclusief laptopkar. In het tweede jaar bedragen de kosten rond de € 7.000.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.