Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Veel werkgevers willen geen mensen in dienst met gezondheidsbeperkingen

Nieuws -> Informatief

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau
24-10-2017

Tweederde van de organisaties in Nederland voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Het aandeel organisaties, dat de komende twee jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst wil nemen, is echter beperkt: 11%. De helft van de organisaties wil dit niet. Als reden noemen ze, dat er geen geschikte functies zijn (41%), geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27%), of er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12%). Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie, of no-riskregeling bij ziekte (respectievelijk 29% en 49% kent deze regelingen niet).

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2017)

60% van de werkgevers vindt het wenselijk, dat werknemers doorwerken na hun 60ste levensjaar. In 2001 was dat nog 42%


Balans arbeid en zorg belangrijk, maar niet altijd maatregelen. 79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie  arbeid en zorg te faciliteren, maar concrete maatregelen zijn er niet altijd. In 19% van de organisaties kunnen werknemers zelf begin- en eindtijden bepalen en 58% van de werkgevers is voorstander van deeltijdwerk op alle functieniveaus. In 2016 had 45% van de organisaties een, of meer telewerkers. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden.

Veel werkgevers positief over functioneren oudere werknemers. 60% van de werkgevers vindt het wenselijk, dat werknemers doorwerken na hun 60ste levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk. Driekwart (77%) vindt, dat ouderen even goed functioneren als jongeren en 12% vindt zelfs, dat ouderen beter presteren. Toch vindt een kwart van de werkgevers, dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen. Maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor.

Scholing blijft constant. Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus, of opleiding volgen, blijft constant. Het lag in de periode 1995-2015 steeds tussen de 70% en 80%. In sommige sectoren, zoals de industrie, zetten minder organisaties scholing in, maar gebruiken vaker baan- en taakroulatie om de kennis en vaardigheden van personeel te vergroten. 24% van alle werkgevers vindt dat werknemers werkgerelateerde opleidingen en cursussen zoveel mogelijk buiten werktijd moeten volgen. De overheid wil, dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op de arbeidsmarkt en benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid. Een aantal structurele ontwikkelingen is in lijn met het overheidsbeleid. Zo vinden werkgevers het steeds vaker wenselijk, dat werknemers na hun 60e doorwerken en neemt het aandeel organisaties met telewerkers toe. Toch laten de cijfers knelpunten zien die niet vanzelf oplossen nu de economie weer aantrekt. Lees het ook: 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017'. Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in deze publicatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.