Bijgewerkt: 4 oktober 2023

Veel lof voor Beschermers Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
22-08-2010

In juni heeft het bestuur van de Stichting Beschermers Amstelland via een enquête haar begunstigers gevraagd, of ze op de goede weg is. Zijn we met de goede dingen bezig? Worden de goede prioriteiten gesteld? Vergeten we belangrijke zaken? Vragen, die door het LEI (Landbouwkundig Economisch Instituut) zijn voorgelegd aan de 850 vrienden en 230 relaties.

De respons van de begunstigers was uitstekend: 62% nam de moeite om de enquête in te vullen. Drie vierde van hen is hoogopgeleid, ouder en woont in en rond Amstelland. Niet verwonderlijk is, dat de begunstigers veel affiniteit met natuur en landschap hebben. Als belangrijkste redenen om begunstiger te zijn, noemen zij: het beschermen van een cultuurhistorisch waardevol landschap, het stimuleren van natuur- en landschapsbeheer en het kritisch volgen van de overheid. Het stimuleren van recreatie scoort iets minder.

Kees Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Kees van Tilburg, voorzitter van Beschermers Amstelland tijdens de 4de Amstellanddag op 6 juni 2010


Beschermers Amstelland heeft drie strategische pijlers geformuleerd. De begunstigers geven daarbij de hoogste prioriteit aan het positief kritisch volgen van de overheid. Ruim de helft van de relaties (responspercentage 19%) werkt buiten Amstelland en omgeving. Zij vinden het geven van meer bekendheid aan Amstelland de belangrijkste pijler. De derde strategische pijler (meer financiële middelen voor Amstelland) komt bij zowel begunstigers als relaties op de tweede plaats.

Het bestuur wilde ook weten of het terecht is, dat zij veel tijd steekt in de procedure om de golfbaan in de Bovenkerkerpolder tegen te houden. Een overweldigende meerderheid van de begunstigers (81%), maar ook ruim de helft van de relaties vindt het terecht, dat hier veel tijd aan wordt besteed. De rest onthoudt zich veelal van mening, slechts een klein deel vindt het onterecht.

Begunstigers en relaties zijn zeer tevreden met de door Beschermers Amstelland verstrekte informatie (nieuwsbrief, jaaroverzicht, website e.d.) en de georganiseerde activiteiten.  De meeste lof gaat naar de Amstellanddag, maar ook andere activiteiten scoren bijzonder hoog (voorstellen inrichting polders, informatiefunctie).

Verder gaven velen advies en wel vooral: “Ga zo door”. Daarbij is er veel waardering voor de inzet van het bestuur en wil men graag nog meer worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het gebied. Het feit, dat Beschermers Amstelland intensief samenwerkt met talloze instanties in het gebied blijkt te weinig bekend.

Het enthousiasme geldt niet alleen voor het bestuur, want de begunstigers willen ook zelf bijdragen aan de activiteiten van Beschermers Amstelland. Velen tonen interesse om nieuwe begunstigers te werven en mee te denken over de bestemmingsplannen. Twee derde van de begunstigers blijkt anderen nu al te attenderen op de mogelijkheid om begunstiger te worden. Een ongewoon hoog percentage. Kortom: Beschermers Amstelland ligt op de door haar begunstigers gewenste koers en krijgt hiervoor veel waardering.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:

- Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied.

- De overheid kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

-Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven om ervoor te zorgen, dat ieder zijn steentje bijdraagt aan het behoud van het landschap.

Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.