Bijgewerkt: 25 juni 2024

Van DigiD naar eID

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
05-04-2013

dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan de versterking van de identiteitsinfrastructuur van Nederland. Hierbij een verkorte samenvatting van zijn brief aan de Tweede Kamer op 2 april 2013:

'Nederland heeft een sterke identiteitsinfrastructuur. De bevolkingsadministratie GBA, Burgerservicenummer, DigiD en de identiteitsdocumenten vormen een robuuste basis voor betrouwbare en snelle identificatie in zowel de fysieke als de digitale wereld. De reisdocumenten zijn van kwalitatief hoogwaardig niveau.

plasterk Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

dr. Ronald Plasterk (PvdA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Dankzij de basisregistraties loopt Nederland voorop met de toepassing van het principe ‘eenmalige vastlegging, meervoudige toepassing’. En DigiD wordt ten opzichte van vergelijkbare voorzieningen in andere landen intensief gebruikt: meer dan 10 miljoen burgers hebben een DigiD en in 2012 hebben burgers 75 miljoen maal DigiD gebruikt. Het onderhouden en verbeteren van deze identiteitsinfrastructuur vraagt permanente aandacht

Digitale identificatie

In mei 2012 is, zoals al is aangekondigd in de brief van 16 maart 2012, een geheel vernieuwd DigiD in bedrijf genomen. Vervolgens is na de zomer gestart met de ontwikkeling van DigiD Buitenland, waarmee ook Nederlanders die in het buitenland wonen een DigiD kunnen aanvragen en zaken kunnen doen met de Nederlandse overheid. Om zekerheid te hebben, dat DigiD Buitenland aan de gewenste beveiligingsnormen voldoet is eind 2012 besloten de start van de pilot te verschuiven tot na Digistorm. Digistorm is de periode, waarin de aangifte Inkomstenbelasting wordt gedaan en waarin de permanente beschikbaarheid van DigiD de hoogste prioriteit heeft.

eID: elektronische identiteitskaart

Met het oog op de toekomst en de continue veranderende technologische mogelijkheden (en bedreigingen) is er in de toekomst een nog veiliger middel nodig: een eID (elektronische identiteitskaart). Om dit te realiseren zijn twee aanvullende maatregelen ten opzichte van DigiD nodig: een uitgifte in persoon (bijvoorbeeld bij een balie) en een digitaal middel, dat aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet (bijvoorbeeld een chip). Burgers noch de overheid willen afhankelijk zijn van één authenticatiemiddel.

Identiteitsfraude

In het maatschappelijk verkeer is vertrouwen een groot goed. Burgers, bedrijven en de overheid moeten er op kunnen vertrouwen, dat men is wie men zegt te zijn. Dat vertrouwen is bijna altijd terecht, de meeste mensen zijn immers te goeder trouw, maar identiteitsfraude komt nu eenmaal voor. Voorlopige cijfers van een nieuwe steekproef onder burgers laten zien, dat identiteitsfraude toeneemt.

869.816 burgers slachtoffer ID fraude

In 2012 meldde mijn ambtsvoorganger, dat circa 5,6% van de burgers in de periode 2007-2011 (4 jaar) slachtoffer was van identiteitsfraude. In de jaren 2007-2012 (6 jaar) is dit circa 13,3 %. Van deze slachtoffers heeft een deel financiële schade geleden: naar schatting 9,5% van de gehele bevolking. Voor 2012 is berekend, dat tussen de 672.787 en 869.816 burgers slachtoffer zijn geweest, die gezamenlijk tussen de 393 en 508 miljoen euro schade hebben geleden.

Die trend is ook zichtbaar bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. In 2012 waren er 300 meldingen, terwijl 2011 222 meldingen liet zien. Het algemene beeld van identiteitsfraude is niet wezenlijk veranderd: de meerderheid van de gemelde identiteitsfraude vond plaats in de private sector.

eID Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Een Belgische eID kaart met een ingebouwde microchip


Gemeentelijke Basisadministratie

In de eerste plaats richt zich dat op registratie in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en bij de aanvraag en uitgifte van identiteitsdocumenten. Samen met de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken werk ik aan het programma ‘Naar betrouwbare persoonsgegevens’. In het programma zal met pilot gemeenten worden bepaald, hoe de deskundigheid van de medewerkers burgerzaken kan worden verhoogd via opleiding en training.

Identiteitsfraude te herkennen en te voorkomen

In de tweede plaats komen er aanvullende maatregelen om burgers beter in staat te stellen identiteitsfraude te herkennen en te voorkomen. Bovendien onderzoek ik de mogelijkheid om burgers en bedrijven een betere en laagdrempelige mogelijkheid te geven om de geldigheid van identiteitsbewijzen te controleren en om verloren, of gestolen identiteitsbewijzen te blokkeren. Daarnaast is de aangekondigde voorlichting over de risico’s van kopieën van identiteitsbewijzen aan de gang.

Adequate hulp

Naast preventie verdient ook herstel van fraude en fouten meer aandacht. Mensen wier persoonsgegevens zijn misbruikt, moeten adequate hulp krijgen. Meestal lukt dat prima bij de instantie, waar de fraude aan het licht komt. Voor de meer complexe zaken kunnen mensen en bedrijven hulp inroepen bij het Centraal meldpunt Identiteitsfraude. Tot slot

Dit kabinet heeft als streven om in 2017 burgers en bedrijven in staat te stellen digitaal zaken met de overheid te doen. Een betrouwbare en veilige identiteitsinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor dit doel. Ik zet me in om deze voorwaarde te realiseren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk

e-ID?

De elektronische identiteitskaart ('eID', of 'EIC') is een identiteitskaart, dat door de overheid werd uitgegeven voor online en offline identificatie. In België, Duitsland, Italië, Nederland, Pakistan, Portugal, Roemenië, Estland en Spanje worden al eID kaarten gebruikt.

Afgezien van online verificatie geven veel eID's ook gebruikers de mogelijkheid om elektronische documenten met een digitale handtekening te ondertekenen. De eID heeft het formaat van een gewone bankpas, met gedrukte identiteitsgegevens aan de oppervlakte (zoals persoonlijke details en een foto) en een ingebouwde microchip.

Aan de identiteitskaart is een aantal certificaten gekoppeld. Deze worden gebruikt voor het authentiseren van de kaarthouder, om documenten elektronisch te ondertekenen met eenzelfde juridische waarde als een gewone handtekening (gekwalificeerde elektronische handtekening), om in te loggen op beveiligde sites van de overheid, of om de belastingaangifte online in te vullen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.