Bijgewerkt: 3 maart 2024

Tientallen miljoenen euro subsidie voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
28-06-2022

Het Rijk stelt tientallen miljoenen euro subsidie beschikbaar aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor investeringen in de infrastructuur, waarmee de woningbouwopgave kan worden versneld – meldt de Provincie Noord-Holland.

Met dit geld kunnen snel stappen worden gezet om woningbouwlocaties in de provincies Noord-Holland en Flevoland bereikbaar te maken. Voor de eerste tranche van de subsidies zijn woningbouwlocaties in Alkmaar (buiten de MRA), Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Lelystad geheel - of nog onder voorwaarden van medefinanciering – gehonoreerd, in totaal voor een bedrag van bijna € 150 miljoen.

Voor het beter bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties in Nederland heeft het kabinet voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld. Om de woningbouw te kunnen versnellen, hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening samen met de regio’s in het land afspraken gemaakt. 

Het kabinet trekt nu ongeveer € 1,2 miljard uit voor de eerste 70 voorstellen die samen leiden tot de versnelde bouw en het bereikbaar maken van zo’n 135.000 woningen binnen de komende 5 jaar. In de MRA en de rest van de provincie Flevoland en Noord-Holland gaat het om bijna 27.000 woningen. 

Woningbouwambities. De samenwerkende overheden in de MRA hebben de ambitie om voor 2030 175.000 woningen te realiseren. Dit staat in het Verstedelijkingsconcept, dat zowel door de MRA als het Rijk is onderschreven. In de provincie Noord-Holland als geheel, inclusief Noord-Holland Noord, gaat het om 184.000 woningen. In Flevoland om bijna 40.000 woningen, vooral in de MRA-gemeenten Almere en Lelystad. 

Er moet aan belangrijke voorwaarden worden voldaan om te kunnen bouwen. Denk daarbij aan de beschikbaarheid van geld, ambtelijke capaciteit en randvoorwaarden zoals de wettelijke vereisten voor stikstof. Maar ook aan voorwaarden om een volwaardige stad te bouwen, zoals een goede infrastructuur, zowel wat betreft mobiliteit als energie, klimaat en waterveiligheid. Deze randvoorwaarden heeft de MRA samen met het Rijk verwoord in het Verstedelijkingsconcept. 

Aanvragen eerste ronde. Het Rijk stelt de subsidie beschikbaar in een aantal ronden (tranches). De MRA en de provincies hebben voor deze eerste ronde aanvragen ingediend voor projecten uit het programma Bereikbare Steden en de gemeente Amsterdam. Dit zijn de vooruitgeschoven locaties die ook benoemd zijn de Verstedelijkingsconcept en het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2022)

De subsidies en aantallen woningen die daarmee in de provincie Noord-Holland mogelijk worden gemaakt, uitgesplitst naar ontvangende gemeente


Voor de eerste tranche is per gebied een aanpak op maat uitgewerkt, waarin wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samenkomen. De betrokken gemeenten hebben in deze gebiedsplannen investeringen in beeld gebracht die nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van hun gemeenten. Er worden immers niet alleen woningen gebouwd, maar complete steden, samenlevingen. 

Om een deel van deze woningen versneld te kunnen bouwen, is de aanleg nodig van infrastructuur, zoals wegen, energie en water. Daarom heeft het Rijk in overleg met onder meer de provincies en de MRA aangegeven welke locaties een subsidie krijgen om de infrastructuur te verbeteren. Het Rijk hanteert hierbij specifieke criteria. 

Subsidies en aantallen woningen Noord-Holland. De subsidies en aantallen woningen die daarmee in de provincie Noord-Holland mogelijk worden gemaakt, uitgesplitst naar ontvangende gemeente: 

Vervolgstappen. De MRA en de provincies willen samen met het kabinet aan de slag om de woningbouwopgave verder aan te pakken, ook in de gemeenten die nu geen financiële ondersteuning hebben ontvangen.  

Daarvoor is een integrale aanpak nodig, zoals nu ook al gebeurt in de MRA Verstedelijkingsstrategie, het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en in het programma Bereikbare Steden. De MRA en betrokken provincies zien een gezamenlijke aanpak als de enige manier om voor en na 2030 de gezamenlijke ambities te kunnen waarmaken. Dit hebben zij ook verwoord in de brief over het MRA bod aan de ministers

Een gezamenlijke aanpak zorgt samen met een heldere prestatieafspraak over het aantal te bouwen woningen per jaar in de MRA voor wendbaarheid, flexibiliteit en afrekenbaarheid. Ook zorgt het voor een inpassing van de woningbouw die recht doet aan natuur en landschap.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.