Bijgewerkt: 19 april 2021

Studentencampus Uilenstede wordt niet uitgebreid met 2500 kamers

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen
29-04-2018

Op 22 september 2017 meldde de gemeente Amstelveen: 'Het college van B en W vraagt toestemming aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu voor het transformeren van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting. Daartoe heeft het college dinsdag 19 september besloten. Het gaat om studentenhuisvesting met een tijdelijk verblijfskarakter. De toestemming van de staatsecretaris is nodig, omdat er voor dit gebied beperkingen gelden vanwege de nabijheid van Schiphol. Kantorenlocatie Kronenburg heeft al langere tijd te maken met grote leegstand en dreigende achteruitgang. De verwachting is dat de leegstand op deze locatie een aanhoudend probleem is waardoor er een andere invulling van het gebied nodig is. De gemeenteraad heeft eind 2016 ingestemd met het ‘Ontwikkel perspectief wonen in Amstelveen’. Hierin is de transformatie van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting opgenomen' – aldus het bericht.

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert in haar brief van 11 april 2018 aan de Tweede Kamer op de voorgenomen bouwplannen in het LIB 4-gebied bij Amstelveen. Het gaat om een uitbreiding van studentencampus Uilenstede met maximaal 2500 kamers op de kantorenlocatie Kronenburg.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/IenW - 2017)

drs. Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat


'Geachte voorzitter,

Op 16 maart 2018 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat mij per brief (met kenmerk 2018Z03375/2018D19959) verzocht om een reactie op de voorgenomen bouwplannen in het LIB 4-gebied (Luchthaven Indeling Besluit) bij Amstelveen. Met deze brief geef ik invulling aan dit verzoek. Ik geef met deze brief tevens antwoord op de door het lid Paternotte gestelde vragen tijdens het Verslag Schriftelijk Overleg dat ik op 22 maart 2018 met uw Kamer had.

Op 19 september 2017 heeft de gemeente Amstelveen een verzoek ingediend voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb), als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart, voor de uitbreiding van studentencampus Uilenstede met maximaal 2500 kamers op de nabijgelegen kantorenlocatie Kronenburg. De geplande woningen zijn in het verlengde van de Buitenveldertbaan gelegen in het LIB 4-gebied. Op dit moment worden de geluid- en risicocontouren die het gevolg zijn van het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS) in het MER berekend met een nieuw rekenmodel (Doc29). Naar verwachting leidt dit ertoe dat de contouren in dit gebied in de toekomst mogelijk anders zullen liggen. Op basis daarvan zullen ook de beperkingengebieden voor geluid en externe veiligheid in het LIB worden geactualiseerd.

Per brief (pdf 6 pagina’s) van 16 januari 2018 (met kenmerk 155745) heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT) het, voor bezwaar vatbare, besluit aan de gemeente Amstelveen doen toekomen dat de gevraagde verklaring van geen bezwaar niet wordt afgegeven. Op basis van de regels en doelstelling van het LIB, en na een zorgvuldige belangenafweging, heeft de ILT geconcludeerd dat de risico’s voor veiligheid en gezondheid te groot zijn (zie bijlage).

In het wijzigingsbesluit LIB, dat per 1 januari 2018 in werking is getreden, is vastgelegd dat in het LIB 4-gebied gemeenten zelf mogen besluiten over woningbouwplannen tot maximaal 25 woningen binnen Bestaand Stedelijk Gebied (BSG). Het achterliggende doel is om ernstige hinder en ernstige slaapverstoring door potentieel vliegtuiglawaai te beperken, omdat dit kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten van inwoners en gebruikers van dit gebied en verminderde leerprestaties vanwege de relatief hoge (potentiële) geluidbelasting.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Welkom in Kronenburg


Woningbouwplannen tot maximaal 25 woningen zijn op grond van een integrale afweging door gemeenten zelf binnen de regels mogelijk, om gemeenten enige flexibiliteit te bieden om lokale leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Het plan Kronenburg omvat honderd keer meer woningen dan is toegestaan op basis van het LIB.

De GGD heeft aangegeven dat er weliswaar gezondheidseffecten zijn door de ontwikkeling van studentenkamers op Kronenburg, maar deze aanvaardbaar te vinden mits geluidbeperkende maatregelen worden genomen en de tijdelijkheid van de bewoning wordt gegarandeerd. De rechtbank heeft echter bij de casus British School in Amstelveen bepaald dat de afweging of er sprake is van geluidsbelasting al bij het vaststellen van de zones heeft plaatsgevonden.

Geluidbeperkende maatregelen zijn daarom niet van invloed. Tijdelijkheid betekent hier bovendien gemiddeld genomen drie jaar. Dit maakt dat hier niet gesproken kan worden van ‘short-stay’, wat op basis van het LIB wel is toegestaan. Bij short-stay functies, zoals een hotel is de maximale verblijfsduur veel korter, namelijk maximaal zes maanden, waardoor de gezondheidseffecten beperkter zullen zijn.

De ILT wijst erop dat het LIB geen onderscheid maakt tussen reguliere en tijdelijke woningen, ook een studentenwoning is in het LIB een woning. Door de ontwikkeling van 2500 studentenwoningen zou het aantal geluidgehinderden fors toenemen en ontstaan hiermee ook gezondheidsrisico’s voor de betreffende studenten.

Kronenburg ligt weliswaar naast de reeds bestaande campus Uilenstede en vlakbij de VU, het ligt ook in het verlengde van de Buitenveldertbaan. Hoewel LIB 4 geen formele beperkingen geeft voor wat betreft de externe veiligheid, geeft de ILT aan dat een lichte toename van het aantal vliegtuigbewegingen op deze plek al tot een sterke toename van het groepsrisico door het grote aantal extra woningen leidt.

Realisatie van het plan Kronenburg draagt hiermee sterk bij aan zowel het aantal geluidgehinderden als het groepsrisico. In de toelichting bij het wijzigingsbesluit LIB voor het LIB 5-gebied (voorheen het 20Ke-gebied), waarbinnen ook het LIB 4- gebied valt, is opgenomen dat er terughoudendheid betracht moeten worden wat betreft woningbouwmogelijkheden op plaatsen in de omgeving van de luchthaven waar dat uit een oogpunt van geluid en groepsrisico minder wenselijk is.

Omdat ik mij echter ook bewust ben van de wens en noodzaak om de grote vraag naar studentenhuisvesting te faciliteren en de langdurige leegstand van kantoren aan te pakken, heb ik in een bestuurlijk overleg met de gemeente Amstelveen aangegeven dat ik mij kan voorstellen dat de gemeente deze problematiek, waaronder de wens dat er in de toekomst in de regelgeving (voor LIB 4) meer variatie in soorten woonbestemmingen moet komen, in ORS-verband inbrengt.

Zoals u weet verwacht ik een advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over onder andere de balans tussen wonen en vliegen. De ORS kan zich in zijn advies dan ook over deze problematiek uitspreken. Op dat moment is ook het MER Schiphol gereed, waarin de milieueffecten van het NNHS staan beschreven, inclusief de geluid- en risicocontouren die de basis vormen voor de actualisering van de beperkingengebieden in het LIB, en kan het kabinet een integrale afweging maken.

Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, drs. C. van Nieuwenhuizen WijbengaAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.