Bijgewerkt: 27 september 2022

Sociale uitkeringen gaan per 1 januari 2011 omhoog

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
22-12-2010

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd, omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1416,00 naar € 1424,40 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig, omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

AOW’ers zien hun netto-uitkering bijvoorbeeld met tussen de 3 en de 7 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim 3 euro omhoog naar 954,22 per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto bijna 7 euro per maand erbij.

Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1310,90 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2011 33,09 euro per maand.

Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 0,59%. De absolute stijging is lastiger aan te geven, omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering kregen.

Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2011 vastgesteld op 188,88 euro bruto per dag. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt volgens een nieuwe methodiek vastgesteld en zal voor 2011 € 49.297,00 per jaar bedragen, per dag komt dit uit op € 189,60.

AOW

AOW’ers die getrouwd zijn, of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind verzorgen jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto 710,51 euro) (deze toeslag komt overigens te vervallen per 1 januari 2015).

Echter, is het recht op pensioen al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent. Lees het volledige bericht: Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.