Bijgewerkt: 24 juli 2024

Risicojongeren Amstelveen dreigen overlastjongeren te worden

Nieuws -> Informatief

Bron: Bas Goedvolk- Procomm
26-08-2010

Welzijnsorganisatie de Stichting Cardanus  uit Amstelveen reageert hiermee op het voornemen van wethouder Raat, om het jongerenwerk in eigen hand te nemen. Volgende week 2 september 2010 neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van de wethouder.

Voorstel overname jongerenwerk wethouder Raat beperkt zich tot symptoombestrijding. Risicojongeren Amstelveen dreigen overlastjongeren te worden

De overlast door jongeren in Amstelveen dreigt toe te nemen, als het voorstel van wethouder Raat om het jongerenwerk bij de gemeente onder te brengen, wordt aangenomen. De nieuwe weg van preventie - het voorkomen, dat zogenaamde risicojongeren afglijden, in de criminaliteit belanden en overlast veroorzaken, - die Cardanus in 2009 is ingeslagen, lijkt in de kiem gesmoord te worden door het voorstel.

Raat wil zich concentreren op de jeugd die overlast veroorzaakt. Hij vergeet echter, dat deze jongeren uit de risicogroep voortkomen. Een groep, die in zijn plan veel minder aandacht krijgt. De wethouder wil bovendien bezuinigen en een of meerdere jongerencentra sluiten. Dat betekent, dat de jeugd weer op straat terecht komt, maar zonder begeleiding. Als de gemeenteraad instemt met Raat gaat de succesvolle samenwerking van jongeren- en opbouwwerk rond de overlastproblematiek ook verloren.

Het initiatief om de probleemjeugd in contact te brengen met klagende buurtbewoners en zo problemen op te lossen, wordt daar bijvoorbeeld mee om zeep geholpen. Jongerenwerkers richten zich op jongeren, die het risico lopen op een zijspoor te belanden. Denk daarbij aan schooluitvallers, jongeren met schulden, jeugd die experimenteert met drugs of seks,  en kinderen van ouders die hun kinderen niet weten op te voeden. Een groot deel van deze risicojongeren veroorzaakt geen overlast.

Downtown Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het 'DownTown' bord boven de ingang van het jeugdcentrum in Westwijk


Toch hebben zij wel steun nodig bij hun ontwikkeling tot participerende burger, bij het vinden van een baan of passend onderwijs. Als dat niet gebeurt, is het risico groot, dat ze afglijden in de criminaliteit, het slachtoffer worden van loverboys of bijvoorbeeld verslavingen ontwikkelen; en dus overlast gaan veroorzaken.

Wethouder Raat wil het jongerenwerk - nu nog uitgevoerd door Cardanus - zelf gaan exploiteren in 2012. Bezuinigen en het overige geld inzetten om overlastjongeren aan te pakken, is Raats motto. Hij denkt, dat jongerencentra grotendeels overbodig zijn. Het jongerenwerk, dat zowel aan talentontwikkeling als aan risico- en overlastbestrijding doet, dreigt hiermee voor een groot deel te verdwijnen.

Ook het zorgvuldig opgebouwde vertrouwensnetwerk van probleemjongeren en Cardanus-medewerkers gaat verloren, als het voorstel van Raat wordt aangenomen. Vertrouwen - essentieel in de begeleiding - bouw je niet op door jongeren eenzijdig aan te spreken op overlast zoals Raat wil, maar door hen een perspectief te bieden en te helpen.

Waar Raat terug wil naar overlastbestrijding, is Cardanus zich juist aan het ontworstelen aan het idee, dat jongerencentra een voorziening zijn voor overlastjongeren en niemand anders. De drie centra in Amstelveen waren een verzamelplaats geworden voor deze groep en drugsgebruik. Het jongerenwerk richt zich sindsdien op de (niet altijd zo zichtbare) risicojongeren.

In 2010 is er een drugsverbod ingevoerd in de jongerencentra. Daarnaast zijn de leeftijdsgrenzen in ere hersteld en wordt geweld niet langer getolereerd. Daarmee is het aantal bezoekers wel afgenomen (een argument dat Raat gebruikt voor het sluiten van de centra en bezuinigingen), maar het opbouwen van een nieuwe doelgroep en vertrouwen kost nu eenmaal tijd. Het voorstel van Raat lijkt terug te gaan naar de periode dat jongerenwerkers werden ingezet voor overlastbestrijding, hetgeen geen succesformule is gebleken. Volgens Cardanus is dat ook veel meer een taak van de politie.

Jongerenwerkers werken niet alleen. De samenwerking met de politie en gemeente, maar ook met opbouw- en maatschappelijk werk is erg belangrijk. Een voorbeeld: het confronteren van overlastjongeren met klagende buurtbewoners bleek het afgelopen jaar een succesvolle methode. Het opzetten van zo’n dialoog is een subtiel spel van allerlei professionals en buurtbewonersorganisaties. Het jongerenwerk zoals Raat dat voorstaat, komt helemaal los te staan van al het andere welzijnswerk met alle gevolgen van dien.

Overigens gaat het goed met het overgrote deel van de Amstelveense jongeren. Zij gaan naar school, sporten en nemen deel aan het verenigingsleven. Vergeleken met de jeugd in andere steden veroorzaken Amstelveense jongeren relatief weinig overlast. Het criminaliteitscijfer is laag. In totaal zijn er ongeveer 100 jongeren, die tot de overlast- of risicocategorie behoren.

Cardanus is de brede welzijnsorganisatie voor de regio Amstelland  (Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn). Met breed bedoelen we het brede pakket aan diensten, dat we de Amstellandse bevolking bieden. Daarmee geven we inhoud aan onze opdracht: de inwoners van de regio Amstelland stimuleren deel te nemen aan de maatschappij en hun burgerzin bevorderen. Daarmee willen we ook bijdragen aan de leefbaarheid en de veiligheid in de regio. Juist ons brede pakket geeft ons een bijzondere toegevoegde waarde.

Bas Goedvolk ProcommAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.