Bijgewerkt: 4 maart 2024

Provincie investeert in hoogwaardig openbaar vervoer

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
11-11-2010

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland stellen voor, om te investeren in 10 hoogwaardig openbaar vervoerprojecten. Het gaat in totaal om € 100 miljoen, het bedrag, dat nog stond gereserveerd voor de uitvoering van het project Tunnelstudie Haarlem.

Daarnaast hebben GS de ambitie om op lange termijn de Zuidtangent te vertrammen om de reizigersgroei te kunnen blijven opvangen. Het deel tussen Haarlem Station en Schiphol-Noord komt na 2020 hiervoor als eerste in aanmerking. Vanwege de hoge kosten van vertramming willen GS tot 2020 maatregelen treffen, waardoor de Zuidtangent de komende jaren vlot kan doorrijden.

Provinciale Staten hebben eind 2009 ingestemd met het intrekken van de € 103 miljoen die was gereserveerd voor het project Tunnelstudie Haarlem (Spaarnepassage). Een klein deel is toen bestemd voor twee andere hoogwaardig OV-projecten: HOV Schiphol Oost en HOV Amstelveen-Uithoorn. GS stellen nu aan Provinciale Staten voor om de resterende € 100 miljoen te reserveren voor de volgende projecten:

   1. HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum

   2. Verbinding Bollenstreek-Schiphol via Westflank Haarlemmermeer

   3. Knooppunt in Amstelveen (verbinden doorgetrokken Noord-Zuidlijn met de Zuidtangent) € 12,5 miljoen

Ter hoogte van het centrum van Amstelveen is het mogelijk om in de toekomst de doorgetrokken Noord-Zuidlijn en de Zuidtangent met elkaar te verbinden. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken. De totale kosten bedragen € 40 miljoen.

   4. HOV-lijn langs de A9 tussen Haarlem en Schiphol/Zuidas

   5. Snelle busverbinding tussen Haarlem Noord – Haarlem Station

   6. Voorzieningen bij haltes

   7. Vormgeving haltes en HOV-bussen

   8. Busvoorzieningen A1: vrije busbaan en bus op vluchtstrook

   9. Quick win doorstromingsmaatregelen en overige buslijnen

  10. Rekening houden met verrailing bij aanleg van viaducten en bruggen

Vertrammen Zuidtangent

De reizigersgroei in de Zuidtangent is groot, wat in de spits tot overvolle bussen kan leiden. De provincie heeft daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Zuidtangent te vertrammen. Dit houdt in, dat de Zuidtangent niet meer als bus rijdt, maar op rails in de vorm van een regiotram. Hiermee kunnen meer reizigers vervoerd worden. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijke vertramming van de gehele verbinding tussen IJburg en IJmuiden.

Een van de conclusies is, dat het vertrammen van de Zuidtangent nodig is om de reizigersgroei ook na 2020 op te kunnen vangen. Gedeputeerde Staten hebben de ambitie om op lange termijn deze vertramming te realiseren.

De kosten zijn fors: € 744 miljoen. Daarom zien GS deels vertrammen als een optie die eerder binnen handbereik ligt. Hierbij gaat het om het deel tussen Haarlem Stationsplein en Schiphol-Noord. De keuze om te vertrammen zal door de betrokken overheden in de regio gemaakt moeten worden. Hierbij gaat het om medewegbeheerders zoals gemeenten en de Stadsregio Amsterdam.

Oplossingen korte termijn

De kosten voor vertramming zijn fors en de financiële positie van de provincie laat grote investeringen in vertrammen op de korte termijn niet toe. Daarom stellen GS voor om op korte termijn een aantal maatregelen treffen om diverse knelpunten op te lossen, zodat de Zuidtangent vlot kan doorrijden.

Hierbij wordt gedacht aan het rijden met dubbelgelede bussen, het ongelijkvloers maken van kruisingen in Hoofddorp, het aanleggen van passeerstroken en aan het aanpassen van verkeerslichten en openingstijden van bruggen in Haarlem en Ouderkerk aan de Amstel. Ook willen GS financieel bijdragen aan een snelle busverbinding tussen Haarlem langs de A9 naar de Zuidas en Schiphol, zodat de Zuidtangent wordt ontlast.

Netwerk hoogwaardig OV

De provincie werkt samen met andere overheden aan de ontwikkeling van een netwerk hoogwaardig openbaar vervoer in het noordelijk deel van de Randstad. Dit netwerk is belangrijk voor de bereikbaarheid en de (internationale) concurrentiepositie van deze regio. De Zuidtangent is onderdeel van dit netwerk. De hoogwaardige OV-verbindingen bieden voor de reiziger de volgende voordelen: hoge frequentie van bussen, korte en betrouwbare reistijd, gebruiksvriendelijke haltes met aanvullende voorzieningen (zoals informatiezuilen en fietsenstallingen).

Het oplossen van het knelpunt Spaarnepassage in Haarlem is een randvoorwaarde voor het optimaal functioneren van het gehele netwerk. Omdat nog geen oplossing voor handen is, is hiervoor voorlopig geen geld beschikbaar. Lees ook : HOV in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.