Bijgewerkt: 18 mei 2024

Provincie NH vraagt aan Rijk 1,2 miljard euro voor het landelijk gebied

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
24-05-2023

Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te laten afnemen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden. Met onder andere deze maatregelen willen Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland de natuur, waterkwaliteit, het klimaat en de landbouw verbeteren en verduurzamen. Vooralsnog is voor deze plannen ruim 1,2 miljard euro nodig van het Rijk.

'Uit het stuk blijkt hoe trots we zijn op Noord-Holland. Het is mede aan ons om onze prachtige provincie te behouden voor toekomstige generaties. Want op dit moment is ons landelijk gebied niet in balans. Op veel plaatsen zijn de natuur-, bodem- en waterkwaliteit in slechte staat. We vinden het noodzakelijk om flinke maatregelen te nemen die voor verbetering gaan zorgen, maar deze veranderingen zijn niet altijd makkelijk. Daarom zetten we in op zorgvuldige gebiedsprocessen waarin we ook perspectief bieden aan de landbouw. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat de biodiversiteit weer toeneemt, we voldoende voorraden zoet water houden, de landbouwsector toekomstbestendig is en er genoeg ruimte is voor onze inwoners om te genieten van al het moois' - vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof).

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes/Provincie NH - 2019)

Esther Rommel (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof

Het concept-startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Dat zijn afspraken die met het Rijk en Europa zijn gemaakt. Noord-Holland hecht aan een duurzame toekomst van het landelijk gebied en wil meerdere opgaven tegelijkertijd aanpakken. Daarom zijn ook doelen opgesteld voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie.

Stikstof en landbouw. Voor landbouw is en blijft ruimte in Noord-Holland, ook in de toekomst. In het PPLG staat dat de overgang naar kringlooplandbouw in 2040 voor de landbouw de belangrijkste doelstelling is. Daarnaast wil de provincie de stikstofuitstoot verder terugdringen. Prioriteit daarbij heeft het terugdringen van de uitstoot in de zogenaamde overgangsgebieden. Dit is een gebied van 500 meter rondom stikstofgevoelige natuur. De (agrarische) ondernemers in deze overgangsgebieden worden maximaal ondersteund met een transitie naar bedrijfsvoering met minder uitstoot en meer biodiversiteit. De overgangsgebieden zijn geen planologisch instrument.

Foto Amstelveen
(Bron Google Maps - 2023)

Den Ilp is een lintdorp in de gemeente Landsmeer. De bebouwing van Den Ilp loopt aan de zuidkant over in het dorp Landsmeer en aan de noordkant in Purmerland. Aan de westkant van Den Ilp ligt het natuur- en recreatiegebied Ilperveld, een stil, fraai watergebied met honderden eilanden van trilveen (slappe modderbodem)

Dilemma. Verder kiest Noord-Holland ervoor om de CO₂ -uitstoot te verminderen door veenweidegebieden natter te maken. Veen dat droog ligt stoot CO₂ uit. Door het natter maken van veen neemt de CO₂ -uitstoot af, maar dit heeft wel tot gevolg dat ook de waterkwaliteit afneemt. Dat komt omdat voedingsstoffen uit de bodem in het water terechtkomen. Het kan jaren duren voordat de waterkwaliteit weer op orde is.

Uitvoering. De provincie gaat het PPLG uitvoeren in vijf regio’s die heel Noord-Holland omvatten. Dat zijn: 1) Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland 2) Noord-Kennemerland 3) Laag Holland 4) Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden 5) Gooi en Vechtstreek.

Binnen elke regio zijn al gebiedsprocessen bezig om onder andere de stikstofuitstoot te verminderen, bodemdaling tegen te gaan en de natuur te herstellen en versterken. De maatregelen die in het PPLG staan worden daarin meegenomen.

Vervolg. Met de concept-startversie van het PPLG gaat het gesprek over de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland van start. Provinciale Staten debatteren op 1 juni en 12 juni over het programma. Daarnaast loopt er tot en met 26 mei een grootschalige inwonersraadpleging waarmee ook inwoners hun advies kunnen geven. De resultaten van de raadpleging en de uitkomst van het debat in de Provinciale Staten worden verwerkt in de definitieve startversie van het PPLG. Deze wordt op 1 juli 2023 naar het Rijk gestuurd. Ook na 1 juli is er nog alle ruimte voor aanpassingen en gesprekken. De komende maanden gaat de consultatie met belangenorganisaties, gemeenten, waterschappen en inwoners door. In november wordt het stuk nog ter inzage gelegd. Naar verwachting stellen Provinciale Staten begin 2024 het definitieve PPLG vast. De voorgestelde maatregelen staan omschreven in de concept-startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (pdf 97 pagina’s) (PPLG).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.