Bijgewerkt: 4 maart 2024

Provincie: N201 blijft ook in de toekomst bereikbaar

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
12-03-2011

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen, dat de doorstroming van het verkeer in Amstel- en Meerlanden in de toekomst gegarandeerd blijft. Daarom is een studie uitgevoerd naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer in dit gebied te garanderen.

Mits daar draagvlak voor is, willen GS samen met de betrokken partijen een aantal maatregelen gaan uitwerken. Hierbij gaat het om het aanpassen van wegvakken en kruispunten op en rond de N201. Voor een rondweg Amstelveen willen GS onderzoeken, of er een alternatief mogelijk is.

N201 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

De N201 is een provinciale weg met de lengte van 57 kilometer tussen Zandvoort en Hilversum. De nieuwe N201 zal aan de noordelijke kant van Aalsmeer en Uithoorn liggen, waarbij onder meer een tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeer, de Waterwolftunnel wordt aangelegd


In de vervolgstudie N201 zijn mogelijke verkeersknelpunten bekeken, die in de toekomst kunnen ontstaan. Vervolgens zijn oplossingen aangedragen voor de periode 2015 tot 2030. In de studie is ervan uitgegaan, dat de omlegging van de N201 tussen Hoofddorp en Amstelhoek is gerealiseerd.

Vier mogelijke maatregelen

GS stellen voor om vier maatregelen voor te leggen aan de betrokken regiopartijen en als hier draagvlak voor is, een aantal maatregelen verder uit te werken. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

•  aanpassen kruispunten N201 in Haarlemmermeer;

•  aanpassen kruispunten Fokkerweg en aansluitingen A9;

•  aanpassen N231-noord: kruispunt FloraHolland en (nieuwe) N201;

•  aanpassen N231-zuid.

In de rapportage van de vervolgstudie wordt de aanleg van een rondweg om Amstelveen in combinatie met het verbreden van de Zijdelweg gezien als oplossing voor de verkeersafwikkeling tussen de N201 en de A9.

Waterwolftunnel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De Waterwolftunnel in aanbouw in juli 2009 naast de Ringvaart. De tunnel wordt eind 2011 opgeleverd


Omdat de rondweg in het rapport is geprojecteerd in een gebied dat in de structuurvisie van de provincie is aangeduid als weidevogelgebied, willen GS deze niet verder uitwerken, maar onderzoeken of er alternatieven mogelijk zijn.

Verder vinden GS dat de in het rapport voorgestelde maatregel van het verbreden van de N201 tussen de A4 en Fokkerweg geen prioriteit heeft. Dit punt wordt weer opgepakt als er een definitief besluit valt over het al dan niet aanleggen van de parallelle Kaagbaan.

Het eindrapport van de vervolgstudie N201 wordt aangeboden aan de colleges van de gemeenten die bij de studie waren betrokken en aan de partijen die waren vertegenwoordigd in een klankbordgroep.

Dit zijn provincie Utrecht, Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Venen en Amstelveen, Rijkswaterstaat, VNO-NCW, Flora Holland, Schiphol, Kamer van Koophandel, Transport en Logistiek Nederland en EVO. Lees ook: Managementsamenvatting vervolgstudie N201 (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.