Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Ouderkerk werkt niet mee aan calamiteitenpolder

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Gemeente Ouder-Amstel
18-08-2005

De provincie Noord Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vinden de Ronde Hoep een geschikte polder voor watercalamiteiten. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport.

De gemeente Ouder-Amstel werkt hier niet aan mee, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten de piekbergingslocaties zijn gerealiseerd, moet er een goede schadevergoedingsregeling liggen, moet het water gecontroleerd worden ingelaten en moet AGV de betrokken bewoners beschermen.

Dat laatste betreft niet alleen de bewoners ten zuiden van de A9, ook de bewoners van Benning moeten, middels het dichtzetten van de onderdoorgang van de A9, beschermd worden tegen het water. Het onderzoek is een tussenstap. De provincie besluit begin volgend jaar of de Ronde Hoep daadwerkelijk wordt ingericht als calamiteitenpolder.

Hieronder staat de brief aan de provincie met het gemeentelijk standpunt. Ook staan het onderzoeksrapport en een samenvatting daarvan op de website. Wij volgende de ontwikkelingen op de voet. Daarbij komen wij op voor de belangen van de bewoners in Ouder-Amstel. Voor meer informatie kunt u bellen met de behandelend ambtenaar, mevrouw C. Gronert, telefoonnummer (020) 496 2154.

Brief van gemeente aan de provincie d.d. 21 juli 2005

Geachte Provinciale Staten van Noord-Holland,

Op 4 juli 2005 heeft u besloten om het zoekgebied voor calamiteitenberging in het Streekplan Noord-Holland Zuid in polder de Ronde Hoep te handhaven.

Als ondergrond voor uw beslissing lag het rapport "Pilot" De Ronde Hoep, een weegschaal voor beheersing van hoogwatercalamiteiten op tafel. Voordat u verder gaat met de besluitvorming voor definitieve aanwijzing in het kader van het Waterplan, willen wij u middels deze brief ons standpunt kenbaar maken.

Het rapport zoals het er nu ligt bevat voldoende kwaliteit voor bestuurlijke besluitvorming. Het is een goed leesbaar en overzichtelijk rapport. Met betrekking tot de vraag of de Ronde Hoep ingezet zou moeten worden voor calamiteitenberging blijft ons standpunt echter "nee, tenzij".

Voordat er een besluit tot aanwijzing genomen wordt, moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan:

- de piekbergingslocaties zijn gerealiseerd (om afwenteling te voorkomen);
- een goede schaderegeling die draagvlak heeft bij de gemeente en de direct betrokkenen in het gebied, waarbij de vergoeding vooraf is geregeld;
- het water moet gecontroleerd worden ingelaten;
- AGV neemt beschermingsmaatregelen ten behoeve van de bewoners.

Wat betreft de schadevergoedingsregeling zou ook rekening gehouden moeten worden met waardedaling van de grond die een besluit tot aanwijzing met zich mee kan brengen. Op dit moment vindt agrarische bedrijfsvoering plaats met zicht op continuïteit vanuit een zeker evenwicht met de waarde van de grond.

De prijs van landbouwgrond ligt in het westen van het land relatief hoog door de verstedelijkingsdruk. Voor andere polders geldt geen aanwijzing. De waarde verandert daar dus niet. Ook in het proces van uitruil van grond in het kader van herverkaveling wordt men dus benadeeld. Door de hoge verstedelijkingsdruk is het gebied extra gevoelig voor speculatie en in dit geval dus voor waardedaling.

Alle onderzoeken, zoals in uw Staten besproken, wachten wij hierbij af.
Hoogachtend,

De gemeenteraad van Ouder-Amstel
de griffier, de burgemeester,
L.J. Heijlman, J.R.A. Nawijn


cc. college van gedeputeerde staten


N.B. Het Onderzoeksrapport "Pilot" De Ronde Hoep, een weegschaal voor beheersing van hoogwatercalamiteiten en een samenvattingsrapport liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het Gemeentehuis en verschijnen in de week van 5 september 2005 op de website: Gemeente Ouder-Amstel


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.