Bijgewerkt: 18 mei 2024

Open Huis in het 50 jarige Ziekenhuis Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: Ziekenhuis Amstelland/Amstelveenweb
08-05-2018

Ziekenhuis Amstelland bestaat dit jaar 50 jaar en meldt het volgende: Vanwege het 50-jarig bestaan is er woensdag 16 mei 2018 een open huis van 16.00 - 20.00 uur. Vanuit de hoofdingang is er variëteit aan kraampjes, waar u informatie vindt over de (medische) zorg die het ziekenhuis biedt. Onder meer over onze vaatchirurgie, borstkankerzorg, wondzorg, kwaliteit en veiligheid, apotheek, MDL en meer. U kunt ook een kijkje nemen op de poliklinische operatiekamer op het Behandelcentrum.

Bij de ontmoetingsruimtes is het arbeidsmarktcafé met informatie over onze vacatures en de opleidingsmogelijkheden die er in Ziekenhuis Amstelland zijn. Kom vooral eens kennismaken met onze verpleegkundigen en andere collega’s. Zij kunnen u alles vertellen over hoe leuk het is om in Ziekenhuis Amstelland te werken. Speciaal voor scholieren is er een interactieve voorstelling over het vak van verpleegkundige. Deze voorstelling wordt afgewisseld met een demonstratie van een reanimatie in het ziekenhuis. Ook hierbij is het mogelijk een handje mee te helpen. Wilt u verzekerd zijn van een plek? Schrijft u zich in via onze website.

Cateraar Marfo houdt tijdens het open huis een proeverij. Laat u overtuigen hoe smakelijk een ziekenhuismaaltijd tegenwoordig is. Enkele specialisten houden een korte lezing. De nadruk ligt hierbij op gezondheid, lifestyle en voeding. Natuurlijk kunt u dan vragen stellen. Omdat het operatiecomplex, het laboratorium en het behandelcentrum tot 18.00 uur nog in bedrijf zijn, is het op die afdelingen niet mogelijk om een kijkje te nemen. Deze afdelingen zijn wel vertegenwoordigd op de informatiemarkt. Gratis parkeren kan op P1, P2 en P4. Kijk op onze website www.ziekenhuisamstelland.nl voor uitgebreide informatie. Wij hopen u te zien! Adres: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen: Lees het programma van de Open Dag hier.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

De boerderij met de naam 'Al doende leert men' gebouwd in 1771 en gesloopt in april 1934, daarna werd op deze locatie de boerderij 'Langerhuize' gebouwd. Op de foto is boerderij 'Langerhuize' te zien in 1960


Nicolaas Tulp Ziekenhuis. Amstelveen had geen eigen ziekenhuis. Door de groei van de gemeente werd dit wel noodzakelijk. Voor de bouw was 8 miljoen gulden nodig. De Stichting Nicolaas Tulp hield een inzamelingsactie om de benodigde 5% van de totale kosten bij elkaar te sprokkelen. Dit lukte niet en zodoende werd het comité Ons Eigen Ziekenhuis gevormd. De geldinzamelingsactie werd in februari 1965 gestart onder de naam 'Actie Thermometer' genoemd en op Plein 1960 verrees een grote thermometer die aangaf, hoeveel geld er reeds ingezameld was. Na een paar dagen kon op de thermometer op Plein 1960 al de eerste ton worden afgelezen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

Op de locatie van de voormalige boerderij 'Langerhuize' zijn de funderingswerkzaamheden van het nieuwe ziekenhuis begonnen in 1966


Toen de benodigde 400.000 gulden was behaald, kon in 1965 met de bouw van het ziekenhuis worden begonnen. Gekozen was voor laagbouw. Het Tulpziekenhuis werd op 28 juni 1968 officieel geopend door burgemeester Dirk Rijnders. Tien jaar later werd het ziekenhuis samengevoegd met de Centrale Israëlische Ziekenverpleging (CIZ). Het Joodse ziekenhuis, afkomstig uit Amsterdam, behield haar identiteit, want er werd een compleet kosjere keuken ingericht. Het ziekenhuis werd meerdere malen uitgebreid en gerenoveerd. In 2004 is de nieuwbouw, die op de laagbouw is verrezen bijna voltooid.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

De 'Actie Thermometer', die 4 februari 1965 werd ingezet, sloeg meteen hoog aan. Op de foto staat de thermometer op het Plein 1960 voor de Zaagtand en wordt de 'temperatuur' door de burgers met grote interesse bekeken


De directie in 1968 bestond uit medisch directeur dokter H. Voorzanger, verpleegkundig 'directrice' mejuffrouw zr. M.H. Helmer en financieel directeur de heer G.J. Brandhoff. Het waren andere tijden. Het ziekenhuis werd in 22 maanden neergezet en gebouwd volgens een Zweeds prefab-systeem. Het kreeg een overbruggend karakter dat in 2005 zijn huidige vorm kreeg qua bouw. Een klein deel staat er nog. De taak van het ziekenhuis bleef, door de komst van het VU-complex, beperkt tot basiszorg. Voordat de eerste patiënten op 1 juli 1968 werden opgewacht, kon de Amstelveens bevolking al een kijkje nemen. Zij hadden immers gul gegeven en een bedrag van 407.500 gulden bijeengebracht, een eis van de overheid. Voor de acht miljoen gulden die het project ging kosten, stond het rijk borg, op voorwaarde dat de burgers van Amstelveen zelf 5% zouden opbrengen. En dat lukte!

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

Een luchtfoto uit 1968 van het afgebouwde Nicolaas Tulp ziekenhuis


Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

De ingang van het Nicolaas Tulp ziekenhuis in 1974


De bewoners werden op 30 juni 1968 rondgeleid over de vier verpleegafdelingen interne, chirurgie, kraam- en kinder- en op de operatieafdeling. Er werkten 170 medewerkers waarvan de helft verplegend personeel, voornamelijk 'meisjes uit Amstelveen' die intern waren opgeleid. 'Het Tulp' fuseerde in 1978 met het CIZ (Centrale Israëlitische Ziekenverpleging) uit Amsterdam. Het Tulp werd Ziekenhuis Amstelveen. Na de renovatie in 2005 richtte het zich expliciet op de regio Amstelland en werd de naam opnieuw aangepast in Ziekenhuis Amstelland. Het is nog steeds een ziekenhuis dat basiszorg levert, maar dan van TOP-niveau.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het Ziekenhuis Amstelland in 2017


Burgerij schonk ruim vier ton (een artikel uit het toenmalige Amstelveens Weekblad)
'Nooit eerder in de geschiedenis van Amstelveen zijn gemeenschapszin en offervaardigheid prominenter op de voorgrond getreden en meer daadwerkelijk in praktijk gebracht dan in de periode tussen 4 februari en 13 mei 1965. In drie maanden tijds bracht de Amstelveense burgerij vier ton (zegge en schrijve: vierhonderdduizend gulden) bijeen om de bouw van een eigen ziekenhuis zeker te stellen.

Een eigen ziekenhuis. Al verscheidene jaren was daarover gesproken en geschreven. In 1964 leek de vervulling van die Wens dichter bij dan ooit. Maar dan komt de desillusie. 20 januari 1965: bij de behandeling van de begroting voor 1965 wordt in de gemeenteraad duidelijk gesteld, dat de plannen voor een ziekenhuis in een impasse zijn geraakt; het stichtingsbestuur is niet bij machte de vereiste 5 procent garantie van de totale bouwkosten op te brengen. Het gaat om een kapitale som.

Nog geen twee weken na dit sombere bericht is geheel Amstelveen in staat van paraatheid gebracht door een snel uit de grond gestampt comité 'Ons Eigen Ziekenhuis', dat via een bliksemactie vier ton - bijna een tientje per inwoner - bijeen wil brengen. De 'Actie Thermometer', die 4 februari wordt ingezet, slaat meteen hoog aan. Huis-aan-huis worden die eerste dag 15.000 geadresseerde brieven rondgebracht, die een intekenstrook bevatten met de mededeling, dat deze binnen enkele dagen door een vrijwilliger zal worden opgehaald. Tegelijkertijd verrijzen op vijf markante punten in de gemeente metershoge thermometers, waarop elk ogenblik van de dag de stand van de actie kan worden afgelezen. Honderden vrijwillige huisbezoekers gaan op stap en vinden overal een open deur. De actie slaat aan; het resultaat is overrompelend. Op de eerste twee avonden wordt een bedrag van 80.000 gulden aan giften of toezeggingen bereikt, terwijl een inwoner, die onbekend wenst te blijven zich persoonlijk garant stelt voor honderdduizend gulden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

De officiële hoofdingang van het ziekenhuis Amstelveen in 2004, voor de nieuwbouw. Vanwege de nieuwbouw is de hoofdingang tijdelijk verlegd naar de achterkant van het gebouw, bij de parkeerplaats. De nieuwe entree van het ziekenhuis werd in de nacht van 25 op 26 mei 2004 geopend. De letters NTZ staan voor Nicolaas Tulp Ziekenhuis en CIZ voor Centrale Israëlitische Ziekenverpleging


Zaterdagmiddag 13 februari, de actie is nauwelijks een week oud, kunnen de thermometers aangeven, dat reeds de helft van het streefbedrag bereikt is. De tastbare bewijzen van burgerzin en offervaardigheid blijven toestromen, de thermometers gaan met sprongen omhoog: 4 maart ƒ 265.000, 11 maart f 275.000, 18 maart ƒ 320.000. Het hoogtepunt in de meest letterlijke zin wordt bereikt op zaterdag 27 maart, wanneer een stoet van verpleegsters en andere hulpvaardigen met de populaire kindervriend Swiebertje in hun midden door Amstelveen trekt voor een inzameling langs winkels en bedrijven, die symbolisch een of meer bedden in het ziekenhuis kunnen reserveren. Resultaat van die ene middag: ƒ 20:000. Daarmee bereikt de stand de 340.000 gulden en is de actie nog 'maar' ƒ 60.000 van het streefbedrag af.

De laatste loodjes wogen in dit geval licht. Op 13 mei kon de volgende publicatie worden uitgegeven: 'Het bestuur van de Stichting “Ons Eigen Ziekenhuis" heeft het genoegen te kunnen meedelen, dat het streefbedrag van de 'Actie Thermometer' ruim is bereikt. Van dat ogenblik af stond de bouw van het Nicolaas Tulp-ziekenhuis geen enkel beletsel meer in de weg.'

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2018)

Professor dr. Nicolaes Tulp op het schilderij van portretschilder Nicolaes Eliasz. Alias Pickenoy (1633)


Historie van Nicolaes Tulp. Dr. Nicolaes (Claes Pieterszoon) Tulp  was één van de beroemdste artsen uit de 17de eeuw en burgemeester van Amsterdam. Tulp werd op 9 oktober 1593 als Claes Pieterszoon in Amsterdam geboren. Aan de Universiteit van Leiden studeerde hij vanaf 1611 geneeskunde. Op 6 oktober 1614 promoveerde hij tot medisch doctor. Vervolgens vestigde hij zich in Amsterdam en hield 40 jaar praktijk als arts. Hij schreef twee boeken, waarin hij zich richtte op traumatisch schedel-hersenletsel. In 1654 werd Tulp burgemeester van Amsterdam met vier ambtsperioden. Hij overleed op 12 september 1674 in Den Haag en ligt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam begraven. Hij is nationaal en internationaal bekend, met name door het schilderij dat Rembrandt in 1632 maakte over 'De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.