Bijgewerkt: 1 maart 2024

Ontwerp voorstel voor provinciale herindeling Noord-Holland

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
17-06-2013

De samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht biedt kansen om effectiever en efficiënter te kunnen werken, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende vraagstukken. Ook kan er flink op de kosten worden bespaard. De samenvoeging levert in ieder geval jaarlijks een besparing op die kan oplopen tot € 70 miljoen.

Op 17 juni 2013 heeft  de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Plasterk het herindelingsontwerp voor samenvoeging van de drie provincies gepubliceerd. Daarmee ligt er voor het eerst een (ontwerp)voorstel voor provinciale herindeling.

Foto Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2012)

Ronald Plasterk (PvdA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Na jarenlange discussie over provinciale opschaling, heeft het kabinet het initiatief tot samenvoeging genomen. Afgelopen voorjaar heeft de minister van BZK vele gesprekken gevoerd met inwoners, volksvertegenwoordigers en bestuurders. De reacties zijn verzameld en meegenomen in het herindelingsontwerp. Op basis van de reacties is onder andere de ingangsdatum voor de nieuwe provincie verschoven naar 1 januari 2016 en wordt geïnventariseerd welke extra rijkstaken mogelijk nog aan de provincies kunnen worden overgedragen.

Minder bestuurlijke drukte

De samenvoeging van de drie provincies zorgt ervoor, dat grensoverschrijdende vraagstukken, zoals woningbouw, natuur en infrastructuur beter opgepakt kunnen worden. Dat geldt vooral voor de regio Amsterdam, Almere en Utrecht. Ook de bestuurlijke drukte wordt hierdoor verminderd.

De nieuwe provincie zal met een grotere schaal een sterke partner zijn voor de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, het (internationale) bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Omgekeerd hebben deze partners van de provincie baat bij de samenvoeging. Zo kunnen bijvoorbeeld natuurorganisaties en bedrijven die in alle drie de provincies belangen hebben straks terecht bij één loket.

Tijdens de gesprekken met betrokkenen kwamen ook de posities van bijvoorbeeld de Noordoostpolder en het Groene Hart aan de orde. Omdat de reacties over de Noordoostpolder verdeeld waren, heeft het kabinet besloten de Noordoostpolder voor nu integraal mee te nemen bij de samenvoeging.

Na de terinzagelegging zal het kabinet op basis van de reacties zijn standpunt opnieuw bezien. Wat betreft het Groene Hart, weegt de samenvoeging van de drie provincies op dit moment zwaarder dan aanpassing van provinciegrenzen. In een later stadium kan wijziging van de provinciegrens alsnog in procedure worden gebracht.

In opdracht van het ministerie van BZK is door de onderzoeksbureaus Decisio en AEF een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om te kijken, of de gewenste doelen gehaald kunnen worden: een slagvaardig middenbestuur dat wat betreft organisatie, omvang en takenpakket aansluit op de maatschappelijke opgaven waar het voor staat.

Uit de studie blijkt, dat er voldoende kansen zijn om dat waar te maken. De studie bestaat uit twee pijlers: de maatschappelijke effecten en de effecten op organisatorisch en bestuurlijk vlak.

De samenvoeging levert in ieder geval een jaarlijkse besparing op die volgens de onderzoekers kan oplopen tot € 70 miljoen. Afhankelijk van de (inhoudelijke en organisatorische) keuzes die het nieuwe provinciebestuur maakt kan dit bedrag nog hoger uitvallen. Naast structurele besparingen zijn er ook incidentele kosten met de samenvoeging gemoeid (maximaal € 115 miljoen). Deze kunnen binnen ongeveer vier jaar worden terugverdiend.

Redenen samenvoegen provincies

De provincies van Nederland worden tot aan 2025 samengevoegd tot 5 landsdelen. Hiervoor zijn diverse redenen. De provincies hebben de afgelopen jaren een sterkere rol gekregen op de terreinen van ruimte, natuur en economie. Maar de provinciebesturen zijn in verhouding tot ingrijpende maatschappelijke veranderingen te klein. Het kabinet wil provinciebesturen sterker maken door ze samen te voegen.

Meer informatie

Vanaf 17 juni 2013 is het herindelingsontwerp in te zien bij de drie provinciehuizen, de gemeentehuizen in de provincies, het ministerie van BZK en digitaal op www.rijksoverheid.nl en www.internetconsultatie.nl .

Iedereen kan van maandag 17 juni 2013 tot en met woensdag 16 oktober 2013 reageren op het herindelingsontwerp door een zienswijze in te dienen. Meer informatie over de procedure is te vinden op www.rijksoverheid.nl/noordvleugelprovincieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.