Bijgewerkt: 2 maart 2024

Nieuwjaarsreceptie 2011 van Ondernemersvereniging Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
13-01-2011

Meer dan 150 mensen bezochten op donderdag 6 januari de Nieuwjaarssociëteit van de Ondernemersvereniging Amstelveen in het Museum Jan van der Togt. Naast leden, ereleden en leden van verdienste waren ook burgemeester Jan van Zanen, gemeentesecretaris Rein Schurink en de wethouders Jan Willem Groot, John Levie en Herbert Raat aanwezig.

Nieuwjaarstoespraak van Alphons Böggemann, voorzitter OA op 6 januari 2011 Museum Jan van der Togt

'Dames en heren, wat mooi, dat u weer met zo velen bent gekomen op deze Nieuwjaarsreceptie. Heel hartelijk welkom allemaal, in het bijzonder onze burgemeester Jan van Zanen, onze wethouders Herbert Raat, Jan Willem Groot en John Levie, onze gemeente-secretaris Rein Schurink, de aanwezige raadsleden, en vooral ook onze eigen coryfeeën zoals ons erelid Ferry Verbraak en onze leden van verdienste Chris Houweling, Rob Hamelynck en Fred Bouwman en last but not least Jan Verschoor, directeur van dit prachtige museum, waar wij vandaag gast mogen zijn en waarvoor onze hartelijke dank!   Welkom allemaal.

Nieuwjaarssocieteit  Amstelveen
(Foto OA - 2011)

Alphons Böggeman, voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen tijdens zijn toespraak


Dames en heren, wat hebben we een interessant jaar 2010 achter de rug, vindt u ook niet? In economisch en in politiek opzicht is er weer het nodige gebeurd. En aangezien u in de afgelopen week bent overspoeld met terugblikken en overzichten, ga ík dat nu niet nog eens doen. Ik wil proberen mij te beperken tot wat opmerkingen over nationale en locale zaken. De heren Obama en Poetin kunnen dus gerust zijn! Géén keiharde kritieken uit Amstelveen!

Laten wij vaststellen, dat onze economie er redelijk goed voor staat, ondanks de 18 miljard die er in de komende jaren bezuinigd moet worden. Maar we hebben wèl een groei van een kleine 2% per jaar en géén double dip te verwachten. En we hebben géén deflatie en we hebben géén inflatie die de 2% overstijgt.

Nieuwjaarssocieteit  Amstelveen
(Foto OA - 2011)

Nieuwjaarssociëteit van de Ondernemersvereniging Amstelveen op 6 januari 2011 in Museum Jan van der Togt


En we hebben wèl een dalende werkloosheid tot royaal onder de 500.000 en dus géén 10% van de hele beroepsbevolking zoals de doemdenkers ons lange tijd in het vooruitzicht stelden. Oftewel: basisvoorwaarden waarmee dit wonderlijk tot stand gekomen kabinet toch heel aardig mee uit de voeten zou moeten kunnen.

Oók enigszins wonderlijk was de vorming van het college van B&W in Amstelveen. De verkiezingsuitslag mag dan niet zo verrassend zijn geweest de daarna gevolgde formatie was dat toch wèl. En het resultaat mag dan wat onorthodox zijn en in de ogen van velen niet ideaal, maar na een maand of acht tekenen de contouren van goede samenwerking zich toch aardig af. En naar het zich laat aanzien gaat het bepaald niet slecht en neemt de scepsis af. “Ze halen de Kerst niet eens” hoorde ik in april nog roepen. Slechte voorspelling, zou ik zeggen. Dat moet beter kunnen.

Ik ga ervan uit dat het college zijn periode gewoon zal volmaken. En daar is ook een verklaring voor. Als zo’n team onder moeilijke omstandigheden elkaar weet te vinden dan wordt de verbondenheid groter en wordt de aanvankelijk wankele basis geleidelijk aan stabieler.

En dat is nodig ook, want Amstelveen staat voor een moeilijke periode, waarin fors moet worden bezuinigd en waarin dus veel lastige keuzes moeten worden gemaakt. En vooralsnog lijkt dat aardig te lukken, ondanks het feit dat je het als gemeentebestuur natuurlijk nooit goed doet. Want iedereen begrijpt het: er moet nu eenmaal bezuinigd worden, maar dan wèl bij de buurman en niet bij mij!

Nieuwjaarssocieteit  Amstelveen
(Foto OA - 2011)

Nieuwjaarssociëteit van de Ondernemersvereniging Amstelveen op 6 januari 2011 in Museum Jan van der Togt


En dan is het voor ons, ondernemers, des te verheugender dat de keuzes zó gemaakt zijn dat echte lastenverhogingen voor het bedrijfsleven, afgezien van bouw- en evenementenleges, achterwege zijn gebleven. Bedrijfsparkeervergunningen zijn zelfs goedkoper geworden! Èn dat hèlpt in een periode waarin wij weer uit het dal kruipen. Bezuinigd zal helaas moeten worden op cultuur, welzijn, groen en op sommige subsidies.

En vooral op het eigen apparaat van de gemeente. En dat kan ook niet anders, want je moet korten waar het kán. Deze keuzes verdienen steun, zoals ook moet worden voortgedacht over níeuwe efficiencyslagen zoals de inter-gemeentelijke samenwerking met Aalsmeer, waardoor pooling van kosten kan plaatsvinden. Ook pooling van inkoop verdient nadere aandacht.

Veel gaat goed in onze gemeente, of - in ieder geval - zo goed mogelijk. Denk daarbij aan de goed functionerende Balie in het raadhuis en de kwaliteit van de digitale dienstverlening van de gemeente. En denk aan de nieuwjaarsspeech van de burgemeester, waarin hij als eerste onderwerp de stand van de economie en het Amstelveense bedrijfsleven besprak. Dat was tien jaar geleden ondenkbaar geweest.

Maar er valt ook nog wel wat te verbeteren: ik riep de gemeente in mijn vorige nieuwjaarstoespraak op om het bedrijfsleven, als groot-bijdrager in de gemeentelijke inkomsten, een daarmee parallel lopend stuk mee-spreken te geven. Die oproep is onbeantwoord gebleven en ik daag de gemeente dan ook opnieuw uit tot het ontwikkelen van een geactualiseerde democratie die zich niet beperkt tot één per vier jaar een bezoek aan het stemhokje.

En ik bied de gemeente opnieuw aan gebruik te maken van onze expertise. Er is meer know-how buíten dan bìnnen een raadhuis! En laten wij opnieuw nadenken over gezamenlijke initiatieven in de richting van nieuwe èn van bestáánde bedrijven. Laten we samen nog harder werken aan het imago van Amstelveen als een bedrijvenvriendelijke gemeente.

En wij, ondernemers, hebben nog het één en ander op ons wensenlijstje:

Wij hopen van harte, dat er vol wordt ingezet op de realisatie van de ondertunneling van de A9. Het is nog altijd erg stil omtrent de heronderhandeling met Den Haag over de eigen bijdrage van Amstelveen. Wij begrijpen dat 100 miljoen in de huidige situatie tevéél is voor Amstelveen, maar misschien kan het ook voor mínder of ànders. Maar laat vooral niet de gedachte voorop staan aan een pijnloze of pijnarme exit-regeling uit het A9-project.

En ook de discussie over de rondweg dient niet van tafel te gaan, net zo min als de recente ideeën voor een tolweg over het A3-tracé, welke voor een snelle verbinding met Rotterdam zou moeten zorgen. Het is bepaald tè gemakkelijk om de wenselijkheid ervan zomaar te pareren met “kán niet wegens onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak”!

Met name het maatschappelijk draagvlak laat zich heel moeilijk meten, en welke metingen hebben er tot dusverre plaatsgevonden? Bovendien is het denkbaar dat het draagvlak van overheidswege wordt gestuurd, beïnvloed of toegelicht met een verantwoorde argumentatie zodra de wenselijkheid op bestuurlijk niveau heeft postgevat. En als het maatschappelijk draagvlak zich wijzigt behoort de politiek te volgen. De politiek is er immers voor óns en niet omgekeerd!

Ook blijven wij graag pleiten voor betere samenwerking in de Metropoolregio, waarbij de spiksplinternieuwe Economic Development Board Amsterdam een heel goed vehikel zou kunnen worden. En voor permanente aandacht voor zaken die gelukkig een plek hebben gekregen in de gemeentelijke Kadernota 2011, zoals een blijvend goed economisch klimaat, duurzaamheid en veiligheid.

Nieuwjaarssocieteit  Amstelveen
(Foto OA - 2011)

Nieuwjaarssociëteit van de Ondernemersvereniging Amstelveen op 6 januari 2011 in Museum Jan van der Togt


En met het woord “veiligheid”, dames en heren, kom ik aan het laatste gedeelte van mijn toespraak, want dat deel is altijd bestemd voor onze vereniging zelf.

Uw bestuur heeft gemeend om het jaar 2011 in het teken van de Veiligheid te moeten plaatsen en dan wel de veiligheid van ondernemers en hun ondernemingen in het bijzonder. En dit thema Veiligheid gaat u op allerlei manieren in ons jaarprogramma terugvinden, Veiligheid staat ook hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeente, en van de burgemeester in het bijzonder. En het is dan ook heel plezierig dat hij heeft toegezegd aan de uitvoering van ons programma zoveel mogelijk medewerking te zullen verlenen.

Hij en ik zijn voornemens in het eerste kwartaal een bezoek te brengen aan de bedrijventerreinen om nog eens goed te bezien welke verbeteringen daar op het gebied van veiligheid zijn aan te brengen. Daarbij zal natuurlijk ook een aanzienlijke rol weggelegd zijn voor de politie, die daarvoor op haar beurt van de ondernemers verlangt dat zij daarin royaal zullen participeren.

En voor een belangrijk deel gaat het daarbij om bewustwording van risico’s. Maar al te vaak willen ondernemers daar nauwelijks iets over horen, want veelal kost dat geld en dat is zinloos uitgegeven wanneer je niet overvallen wordt. Tót het moment dat die overval of inbraak daadwerkelijk plaats vindt. Dàn pas ervaart men het trauma en de frustratie,nog los van de materiële schade.

Zoals dat overigens in 2010 door 30% van de Amstelveense ondernemers is ervaren! DERTIG PROCENT!, dames en heren! Dát zou toch te denken moeten geven! Bewústwording is dus het devies en de gemeente biedt daarvoor onder meer gratis veiligheidstrainingen aan. Maak daar dan ook gebruik van! Vanaf vandaag kunt u van uw veiligheidsrisico’s niet genoeg bewust zijn!

Aansluitend hierop heeft uw programmacommissie onder leiding van Hetty Tjalkens een boeiend programma voor het jaar 2011 samengesteld, waarin het jaarthema Veiligheid in allerlei verschijningsvormen terugkomt. Zo mag u een presentatie verwachten van onze politiekorpschef Bernard Welten uit Amsterdam. Verder gaat u een beter beeld op internetcriminaliteit krijgen, dankzij een lezing door een professionele hacker, gesponsord door KPMG.

Er komt een lunchbijeenkomst met een voordracht door Hoffman Bedrijfsrecherche over bedrijfsbeveiliging, en u mag rekenen op een bijzondere presentatie van Special Sports met als onderwerp Self-Defence. Kortom: het wordt een mooi programma voor 2011. En dat allemaal aangestuurd door ons onvolprezen bureau met Celine Versterre, Darshan van Egmond en onze directeur Tineke Hanssen, die, wat mij betreft, al op voorhand een applausje verdiend hebben!!!

En dat gaat dan allemaal gebeuren vanuit ons nieuwe kantoor bij KVGO aan de Startbaan 10. Want daar gaan wij in het kader van de bezuinigingsmaatregelen van het bestuur naar toe verhuizen. Deze en andere bezuinigingen gaan ons budget verruimen om meer leuke dingen voor de leden te kunnen doen. Leuke dingen voor de leden zijn volgens ons;

-           méér en betere sprekers, die – helaas – vandaag de dag steeds vaker betaald moeten worden,

-           interessante excursies in en buiten Amstelveen,

-           het faciliteren van bijeenkomsten met een zekere amusementswaarde, èn – dat is geheel nieuw voor deze vereniging –

-           het organiseren van één of meer zogenaamde free dinners. U moet zich daarbij voorstellen, dat het diner, dat volgt op een ondernemerssociëteit of een andere verenigingsactiviteit, opeens tot een grátis diner wordt verklaard! Alleen hóórt u dat pas op de betreffende avond zèlf, anders vrezen wij, dat er zich 231 deelnemers inschrijven en gaat uw vereniging alsnog failliet!!

Nieuwjaarssocieteit  Amstelveen
(Foto OA - 2011)

Nieuwjaarssociëteit van de Ondernemersvereniging Amstelveen op 6 januari 2011 in Museum Jan van der Togt


Maar overigens, dames en heren, gaat het goed met uw vereniging. De belangstelling voor allerlei activiteiten neemt toe en de opkomst wordt steeds beter. En het ledenaantal neemt toe. Maar liefst 15% meer leden in 2010. Dank daarvoor aan iedereen die zich daarvoor heeft ingespannen. En – weet u het nog? We hebben vorig jaar een prijs ingesteld voor degene die de meeste nieuwe leden zou aanbrengen. En die prijs gaat er nú uìt!

 Nieuwjaarssocieteit Amstelveen
(Foto OA - 2011)

Ruben Feenstra van Rotsvast is de blije winnaar van de prijs


De prijs bestaat uit een jaar-lang kunst-lenen ter waarde van maximaal € 5000,-, beschikbaar gesteld door de Kunstuitleen, en uit een theaterarrangement ter waarde van maximaal € 250,-, waarvoor de Schouwburg Amstelveen de twee kaarten beschikbaar stelt en de OA het diner voor-twee betaalt.

En de winnaar is??? Ruben Feenstra van Rotsvast, één van de boegbeelden van de succesvolle OA Young Professionals. Ruben, kom even naar voren, want Hetty Tjalkens reikt je de prijs uit!

En dan nog één nieuwtje, dames en heren. In 2011 zal er weer een Ondernemersprijs worden uitgereikt. Een initiatief van de Rabobank Amstelveen, gesteund door de Gemeente Amstelveen en waaraan ook de OA een vorm van support gaat verlenen. U gaat daarover in de komende maanden veel meer over horen.

En dan tenslotte heeft uw bestuur het voornemen om de plezierige samenwerking met onze zustervereniging VAZO uit Amsterdam Zuid Oost voort te zetten, vooral met betrekking tot de branchetafels en het geven van extra aandacht aan de grote ondernemingen in Amstelveen en Amsterdam Zuid Oost, die voor onze beide verenigingen in allerlei opzichten zo belangrijk zijn.

Dames en heren, ik sluit af: het ging goed met ons in 2010. Denk nog maar eens terug aan ons mooie gala ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum! Maar ik durf toch de wens uit te spreken, dat het met onze vereniging in 2011 nóg beter zal mogen gaan en datzelfde voor u allen natuurlijk ook persóónlijk.

EEN GELUKKIG EN VEILIG 2011!! Dank u.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.