Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Nieuwe wetten van justitie en veiligheid vanaf 1 januari 2018

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-12-2017

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2018 in werking treden.

Meldplicht. Organisaties binnen vitale sectoren worden verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdige melding maakt een effectievere aanpak van dit soort incidenten mogelijk, met als doel maatschappelijke ontwrichting te voorkomen of te beperken.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/MinJus - 2017)

Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister van Justitie en VeiligheidLangdurig toezicht. Daarnaast treedt de Wet langdurig toezicht nu volledig in werking. Zeden- en zware geweldsdelinquenten kunnen voortaan langer onder intensief toezicht blijven, zodat bij (dreigende) recidive eerder kan worden ingegrepen. Deze groep kan voortaan een zelfstandige toezichthoudende maatregel opgelegd krijgen, die aansluitend aan detentie, voorwaardelijke invrijheidsstelling, of de maatregel van terbeschikkingstelling ten uitvoer kan worden gelegd. Ook kan de rechter bij deze groep de proeftijd bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling telkens met twee jaar verlengen. Voor beide maatregelen geldt dat er geen wettelijke maximumduur is.

Huwelijksvermogensrecht. Verder wijzigt het wettelijke basisstelsel voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten. Echtgenoten trouwen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap. Alleen het vermogen, dat voor het huwelijk van de echtgenoten samen is en verder alles wat tijdens het huwelijk aan vermogen wordt opgebouwd, valt in de huwelijksgemeenschap. Het voorhuwelijks privévermogen, giften en erfenissen blijven voortaan van de echtgenoten privé, tenzij echtgenoten samen iets anders vastleggen in huwelijkse voorwaarden.

Juridische beroepen. Verder treedt de wet in werking op grond, waarvan de kosten van het toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en de kosten van tuchtrechtspraak van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders volledig worden doorberekend aan de beroepsgroepen.

Partnerdoding. Ook treedt een wet in werking die de kinderrechter de bevoegdheid geeft een beslissing te nemen over contact, of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. De huidige manier van werken is ontoereikend, omdat het kind niet altijd de rust krijgt die noodzakelijk is na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Het kind mag geen speelbal worden bij conflicten tussen bijvoorbeeld de familie en de verdachte, of veroordeelde ouder. De nieuwe maatregel moet ervoor zorgen, dat de situatie voor het kind verbetert.

Brandveiligheid. Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens te bevorderen, treedt per 1 januari 2018 een landelijke regeling in werking. Daarin staan heldere en uniforme regels voor burgers en bedrijfsleven. Zo bieden ze duidelijkheid over het beheersen van risico’s als er op die terreinen veel mensen bij elkaar zijn in één ruimte. In dat geval geldt een meldingsplicht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.