Bijgewerkt: 4 maart 2024

Natuurcompensatie in verband met nieuwe N201

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
02-04-2009

Eind 2009 begint het Projectbureau N201+ in opdracht van de provincie Noord-Holland en samen met de gemeente Amstelveen met een deel van de inrichting van de Bovenkerkerpolder als natuurgebied. Door de aanleg van de nieuwe N201 moet op sommige plaatsen natuur wijken. Deze wordt gecompenseerd door aan beide zijden van de weg natuurstroken aan te leggen.

Tijdens een inloopavond op donderdag 2 april 2009 werd uitleg gegeven over wat de natuurcompensatie inhoudt, aan welke uitgangspunten deze moet voldoen, het ontwerp, de projectplanning en de planologische procedures.

N201 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Betrokken bewoners bestuderen de plannen tijdens de informatieve bijeenkomst in het raadhuis


Het ontwerp is op hoofdlijnen gereed, maar ligt nog niet vast. Tijdens de inloopavond waren er nog beperkte mogelijkheden om ideeën en suggesties te doen over recreatieve voorzieningen zoals picknickplaatsen en vissteigers.

Waarom natuurcompensatie?

De Bovenkerkerpolder maakt deel uit van het Groene Hart, het veenweidegebied in de Randstad. De nieuwe N201 doorkruist de Bovenkerkerpolder en daardoor verdwijnen graslanden, water- en oeverplanten. Dit wordt gecompenseerd. Het project dat dit gaat realiseren draagt de werktitel 'Plan Waterslagen'.

Waar komt de natuurcompensatie?

Aan beide zijden van de nieuwe N201 in de Bovenkerkerpolder komen natuurstroken ter compensatie van de natuur die verloren gaat. Ten noorden van de weg komt een 100 meter brede zone. Deze zone maakt deel uit van het Ontwikkelingsplan De Groene AS, die van De Ronde Venen naar Spaarnwoude loopt.

Ten Zuiden van N201, tot de Hollandse Dijk, wordt de rest van de natuurcompensatie gerealiseerd. Behalve een natuurwaarde krijgt het gebied ook een landschappelijke en een recreatieve waarde. Het plan voorziet verder in de benodigde waterberging. De nadruk in het plan ligt op het versterken van natuur- en landschapsbeleving en het onderling aaneenschakelen van natuur- en recreatiegebieden in de provincies Noord-Holland en Utrecht.

N201 Amstelveen
(Foto: Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Zuidrand Bovenkerkerpolder Amstelgroen en natuurcompensatie N201+


Geschiedenis

De Bovenkerkerpolder is een laat-18e-eeuwse polder. Deze polder heeft, zoals veel andere polders, een strakke klassieke strokenverkaveling, met een hoofdontwatering in de lengterichting van de polder (Ooster- en Wester-tocht), een Middenweg en haaks daarop de kavelsloten. Het zuidelijke deel is nu nog vrijwel volledig in agrarisch gebruik (grasland ten behoeve van veeteelt).

De grens van de polder wordt gevormd door enkele meters hoger gelegen dijken. De belangrijkste dijk in het aan te leggen natuurgebied is de Hollandse Dijk. Deze eeuwenoude dijk vormt de grens met het stedelijk gebied van Uithoorn. Dit eeuwenoude landschapspatroon vormt de basis van het ontwerp.

Lamellenstructuur

Er worden strooksgewijze percelen aangelegd met open water, rietland, grasland en struweel (kleine bosschages) Hierdoor ontstaat een gebied dat het zicht op de N201 geheel of gedeeltelijk ontneemt. De weggebruikers van de N201 hebben een prachtig zicht op de natuurontwikkeling en een doorkijk naar het achterliggende landschap

Waterberging

Het gebied zorgt ook voor de noodzakelijke waterberging voor de Bovenkerkerpolder. De waterberging zal bestaan uit circa 8,5 hectare aan oppervlaktewater en circa 14 hectare aan overstroomgebied, bestaande uit vochtig grasland en nat rietland. De inrichting van het gebied heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

Natuurontwikkeling

Het plangebied is een aantrekkelijk omgeving voor veel planten- en diersoorten. Zeldzame diersoorten, zoals de rugstreeppad en de waterspitsmuis, voelen zich snel thuis in dit waterrijke gebied, net als de kleine modderkruiper, die hier van nature al voorkomt. De natte bosschages worden het domein van onder andere de bosriet-zanger en in het riet zien we straks struweelvogels zoals de karekiet en de rietzanger. Op termijn kan de, voor mensen ongevaarlijke, ringslag zich hier vestigen.

Over een paar jaar zien we in het gebied wilgenbos en zijn de oevers begroeid met dotterbloemen en andere inheemse plantensoorten.

Recreatie

Er komen verschillende wandel- en fietspaden met hier en daar recreatievoorzieningen, zoals picknicktafels, vogelobservatiepunten, vissteigers, enzovoorts. Verder is er een plan om een oversteek te maken over de Tocht ter hoogte van het Libellebos. Deze route sluit aan op de wandelroute 'het Polderspoorpad'.

Ontwerpwijzigingsplan

Van 19 maart tot en met 15 april 2009 ligt een ontwerpwijzigingsplan voor fase I ter visie in het gemeentehuis van Amstelveen. Dit wijzigingsplan voorziet in een wijziging van een agrarische bestemming naar een natuurbestemming van het gebied. Er kunnen zienswijzen ingediend worden op dit ontwerpwijzigingsplan.

Dit kan tijdens de genoemde termijn van de ter inzagelegging schriftelijk bij de gemeente Amstelveen. De gemeente Amstelveen is nauw betrokken bij de natuurcompensatie Bovenkerkerpolder. In het proces is de gemeente verantwoordelijk voor de planologische procedures. Het Projectbureau N201+ van de provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de natuurcompensatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.