Bijgewerkt: 12 mei 2021

Minister Wiebes wil de subsidieregeling Postcoderoos stopzetten

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Wikipedia
31-05-2020

De afgelopen jaren is er een groeiende beweging op gang gekomen van burgers die in hun eigen leefomgeving willen werken aan verduurzaming. Mensen die geen eigen dak hebben en dus niet kunnen salderen (verrekenen) of die om een andere reden actief zijn, vormen samen energiecoöperaties, waarmee in de directe omgeving een hernieuwbare energieproject wordt opgezet, waarvan de opbrengsten worden gedeeld. Het kabinet draagt deze beweging een warm hart toe.

Sinds 2014 heeft de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, ook wel bekend als de Postcoderoosregeling, een belangrijke rol gespeeld bij de groei van het aantal energie-coöperaties en het aantal projecten dat zij realiseren. Daarnaast worden ook verschillende grotere projecten van energiecoöperaties gerealiseerd met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Een aantal ontwikkelingen heeft aanleiding gegeven om de stimulering van energiecoöperaties via de Postcoderoosregeling tegen het licht te houden. Na uitgebreid overleg met de sector in de afgelopen maanden, is het kabinet voornemens om de Postcoderoosregeling te vervangen door een subsidieregeling.

Foto Amstelveen
(Foto Guus Schonewille/Ministerie van Economische Zaken - 2019)

Ir. Eric Wiebes (VVD) minister van Economische Zaken en KlimaatWaarom de Postcoderoosregeling vervangen? De Postcoderoosregeling bestaat sinds 2014 en is opgezet om mensen die niet zelf kunnen salderen de gelegenheid te geven om een hernieuwbare energieproject in de buurt te realiseren. De Postcoderoosregeling werd in de beginfase als erg complex ervaren. De eerste jaren is de regeling een aantal keer aangepast om knelpunten weg te nemen. Inmiddels is er meer kennis en ervaring mee opgedaan en groeit het aantal energiecoöperaties en verenigingen van eigenaars (VVE) dat gebruik maakt van de regeling gestaag. Desalniettemin wordt de regeling door gebruikers nog steeds als complex ervaren, mede doordat een belangrijk deel van de uitvoering bij de elektriciteitsleveranciers is belegd, naast de Belastingdienst.

Subsidieregeling voor energiecoöperaties en VVE’s. 'Vanaf 2021 kunnen energiecoöperaties en VVE’s subsidie aanvragen voor een zonne-energieproject of kleinschalig windenergieproject. Mijn huidige voornemen is om zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1000 kWp te ondersteunen. Ik onderzoek nog of het wenselijk is om ook kleinschalige waterkrachtprojecten op te nemen in de subsidieregeling. Net als in de huidige fiscale regeling, wordt in de nieuwe regeling de postcoderoos gebruikt om het lokale karakter te waarborgen.' -aldus minister Wiebes. Lees de volledige brief van minister Wiebes hier. (pdf 5 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een grote zonnepaneelveld op het dak van een flat aan de Oranjebaan in Amstelveen. De Postcoderoos regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Een Postcoderoos is een afgebakend (postcode) gebied, waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting


De postcoderoosregeling, oftewel de Regeling Verlaagd Tarief is een Nederlandse belastingmaatregel voor particuliere huishoudens die zelf in de nabijheid van hun woonomgeving duurzame energie willen opwekken. De term komt voort uit het in 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei tussen de sociale partners. Hoewel de regeling bedoeld is voor een groot scala aan verschillende methodes van energieopwekking, wordt hij voornamelijk gebruikt voor zonne-energie.

Het is bedoeld voor particulieren die in groepsverband energie willen produceren, bijvoorbeeld omdat ze niet de mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te (laten) installeren. Deze particulieren dienen dan een coöperatie op te richten en wel binnen een 'postcoderoos'. Dat wil zeggen hun eigen postcode en de daaraan grenzende postcodes (het gaat hierbij om alleen de cijfers). Ook de leden van een vereniging van eigenaars komen in aanmerking voor de regeling. De deelnemers zijn voor wat betreft de opbrengst vrijgesteld van de energieheffing en btw, tot maximaal 10.000 kWh per deelnemer.

Kritiek: De constructie van de postcoderoos veroorzaakte veel kritiek en tegenstand, zoals de regeling zou financieel niet ver genoeg gaan om te leiden tot voldoende stimulans bij particulieren om in dit soort initiatieven te investeren. Zowel de hoogte van de vergoeding, als de termijn van 15 jaar, leiden tot onvoldoende financiële opbrengst voor deelnemers. De zogenoemde postcoderoos wordt als te arbitrair en benauwend ervaren door lokale burgerinitiatieven. Met name in coöperatief verband met wind opgewekte stroom past in veel gevallen niet binnen een postcoderoos.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.