Bijgewerkt: 25 juli 2024

Kritische vragen in de gemeenteraad van Amstelveen over Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
01-04-2023

Vijf Amstelveense politieke partijen slaan de handen ineen en vragen gezamenlijk om duidelijkheid over Schiphol. Het gaat om de fracties van bbA, BVNL, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS. Zij hebben het college van B en W een serieus aantal schriftelijke vragen gesteld.

Stadsgesprek. Simon Lutz (GroenLinks), was onder de indruk van het ‘stadsgesprek’ dat de gemeente op 7 maart 2023 hield over Schiphol. ‘De meeste aanwezigen waren erg kritisch. Inwoners hebben zorgen over de negatieve effecten van Schiphol op hun gezondheid. Ze denken dat Schiphol altijd maar kan doen wat het wil. Schiphol houdt de woningbouw in Amstelveen tegen. Het zit de mensen heel hoog, dat is wel duidelijk.’

Vorig jaar beloofde de minister dat Schiphol zou gaan krimpen. Wie de krant opslaat, of naar het nieuws kijkt, ziet dat deze belofte onder druk staat. Zo spande KLM met een grote groep advocaten en lobbyisten een kort geding aan en wil de minister onderzoeken of de krimp onnodig blijkt met andere oplossingen in de zogenaamde 'experimenteer-regeling'. Ook berichten over het eventueel openstellen van een vierde aanvliegroute naar Schiphol, haalden recent het nieuws.

Geluidsoverlast. Kitty Huisman (bbA) bracht in de verzameling schriftelijke vragen, vragen in die te maken hebben met het registreren van geluidshinder. Het geluidsmeetpunt aan de Bourgondischelaan is al sinds half november, als gevolg van een stroomafsluiting, buiten gebruik. 'Juist nu de Buitenveldertbaan zeer frequent wordt ingezet met het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan, een ongewenste situatie.' Het leidt tot vragen over verantwoordelijkheid voor geluidmeetpunten en ook of de situering ervan logisch is. Bourgondischelaan ligt namelijk niet recht onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het onderhoud van de Zwanenburgbaan op Schiphol in april 2019. Het groot onderhoud in 2023 aan de Zwanenburgbaan startte op maandag 2 januari en duurt tot begin mei. Hierdoor is deze baan ruim drie maanden niet beschikbaar voor vliegverkeer

Verontreiniging lucht, water en grond. 'Betrouwbare informatie is een niet te onderschatten wapen' - zegt Dianne Hoefakker (ChristenUnie). Weten wij feitelijk wat de uitstoot van Schiphol is? Hoeveel ultrafijnstof ademen wij bijvoorbeeld in? Vanwege het nanoformaat van deze stof, is dit zeer moeilijk te meten. Ook kunnen vervuilingsconcentraties soms zeer lokaal van elkaar verschillen. Wie is er verantwoordelijk voor alle metingen, waar zijn de meetpunten gesitueerd en zouden burgers met behulp van amateurmeetstations een eigen bijdrage kunnen leveren aan de meetdichtheid?

Ook is het goed te weten wat de gemeente wil/kan doen als gemeten waarden grenzen overschrijden. In de huidige meetsystematiek worden soms schattingen of rekenmodellen gebruikt om vast te stellen of iets potentieel gevaarlijk is. De vijf partijen vragen zich af of dit voldoende betrouwbaar is.

Yaron van Koningsveld (BVNL) is niet gerust op de zwaar vervuilde grond die met de renovatie van de Zwanenburgbaan vrijkomt. 'Ik wil zeker weten dat er schone grond wordt gebruikt bij de aanleg van de nieuwe A9' - zegt hij.

Gezondheidsschade. RIVM rapporteerde recent haar onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan Schiphollucht. Medicijngebruik tegen hartziekten en de hoeveelheid vroeggeboorten in de regio Schiphol vielen in dit onderzoek nadelig op. Emiel Sjaardema (50PLUS) vindt vooral de gezondheidseffecten iets dat voortdurende monitoring behoeft, net zoals RIVM ook aanbeveelt in haar rapport.

Machtige luchtvaartlobby. We hebben in Nederland een wooncrisis en een stikstofcrisis en omwonenden van Schiphol ondervinden soms ernstige hinder van geluid en aantasting van hun gezondheid. De positie van Schiphol lijkt ondertussen onaantastbaar. De vijf politieke partijen verwachten van het college niet de spierballen om Schiphol eigenhandig aan te pakken, maar roepen op tot een assertieve houding. Wellicht kunnen we met het uitrollen van een goed meetsysteem in Amstelveen, of verbetering in het inzichtelijk maken van bestaande metingen, een groot verschil maken. De meetgegevens geven de inwoner duidelijkheid en houvast. Het college moet alles doen wat in haar vermogen ligt om inwoners te beschermen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.