Bijgewerkt: 26 september 2022

Info over inburgeringsplichtigen in Nederland online

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Algemene Rekenkamer
12-04-2017

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staat vanaf 12 april 2017 elk kwartaal nieuwe informatie over de inburgeringsplichtigen in Nederland en de vorderingen die zij maken. Bijvoorbeeld over slagingscijfers voor het examen, het aantal vrijstellingen, dat verleend is voor het examen en het aantal opgelegde boetes voor het niet voldoen aan de inburgeringsplicht. Ook is op deze plek veel informatie te vinden over de regels rondom inburgering, bijvoorbeeld wanneer iemand een boete krijgt en wanneer niet, over de voorwaarden voor ontheffing van de inburgeringsplicht en de verschillende examenniveaus die er zijn.

In eerste instantie zijn de landelijke gegevens en de data over Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven beschikbaar. De komende maanden zullen de lokale gegevens van alle andere gemeenten worden toegevoegd. Nieuwkomers die in ons land inburgeren zijn verplicht om Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving en Nederlandse waarden en normen. Ook moeten zij hun mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt verkennen. Dit traject wordt afgesloten met het inburgeringsexamen. Sinds de nieuwe wet inburgering in 2013 van kracht ging, hebben nieuwkomers drie jaar de tijd om te voldoen aan hun inburgeringsplicht. Klik hier voor de cijfers. Lees ook het rapport van de Algemene Rekenkamer, dat op 24 januari werd gepubliceerd (pdf 96 pagina’s).

Foto Amstelveen
(Bron: DUO, Algemene Rekenkamer - 2017)

Voortgang inburgeraars uit eerste helft 2013. De stand van zaken op 1 juli 2016: 33% van de inburgeraars is geslaagd, van wie 2% voor het staatsexamen NT2. Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd


Uit de conclusie van de rekenkamer blijkt, dat onder de Wet inburgering 2013 slaagt men minder vaak binnen de wettelijke termijn, dan onder de Wet inburgering 2007. 'Het is niet duidelijk, of sancties een effectieve werking hebben. De verblijfsrechtelijke sanctie is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. Beperkingen in de informatievoorziening over de rechten en plichten van inburgering en in de transparantie op de cursusmarkt, randvoorwaarden voor inburgeraars om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen, belemmeren inburgeraars om een passend traject te kiezen. Bovendien wordt de kwaliteit van een inburgeringscursus zelf niet getoetst. Ook zien we, dat de standaardtermijn van drie jaar door veel inburgeraars niet wordt gehaald. De helft heeft drie tot 3,5 jaar na de start nog niet aan de plicht voldaan. Of sancties een effectieve werking hebben is lastig vast te stellen. Wel constateren we, dat de nieuwe verblijfsrechtelijke sanctie die met de Wi2013 is ingevoerd in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar is en ook niet uitgevoerd wordt.' – aldus een stukje uit het rapport van de Algemene Rekenkamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.