Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Het manifest 'Wij staan voor Amstelland' is bekendgemaakt

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Beschermers Amstelland
08-12-2017

Amstelland vormt de groene long van Amsterdam, waarbij de Amstel de stad verbindt met een wereld van rust, ruimte en natuur. Dit gebied verdient sterke bescherming. Daarom hebben 16 organisaties die actief zijn in Amstelland de handen ineen geslagen en een manifest opgesteld om deze bescherming te waarborgen.

Dit manifest (pdf 4 pagina’s) werd donderdagmiddag 7 december 2017 aangeboden aan vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, recreatieschap en waterschap in een grote schuur van Boerderij Polderzicht van de familie Korrel aan de Polderweg 24 in Ouderkerk aan de Amstel.

Door de bestuurders van 16 maatschappelijke organisaties werd tijdens deze bijeenkomst het manifest 'Wij staan voor Amstelland' bevestigd. Manifest is eigenlijk een tekst, waarin kort en duidelijk de opvattingen van een organisatie staan, maar in dit geval 16: Stichting Beschermers Amstelland , Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, Agrarische Natuurvereniging de Amstel, IVN Amstelveen, IVN Amsterdam, Ondernemersvereniging Amstelgoed, Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, M.L. Kingpark, Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Collectief Noord-Holland Zuid, AmstelNatuurZuivel, Jonge Agrariërs Amstelland, WBE Amstelland, Stichting Arcadisch Westeramstel

Amstelland is van grote waarde voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam en omgeving als plek om te wonen, te werken en te recreëren. Om de waarden van Amstelland te behouden moet het gebied gevrijwaard worden en blijven van verstedelijking en moet het landschap duurzaam worden beheerd. Niets doen betekent achteruitgang. Zestien maatschappelijke organisaties, alle actief in Amstelland zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van Amstelland en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak hiervoor.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Søren Movig eigenaar van buitenplaats Wester-Amstel en voorzitter van de Stichting Arcadisch Westeramstel aan het woord


Kern van het manifest:
-een weidevogel- en landschapsbeheer gericht op continuïteit
-een duurzame en vitale landbouw die ook bijdraagt aan weidevogelbeheer en aan de energietransitie
-het produceren van meer lokale Amstellandproducten die ook extra inkomsten genereren voor de boeren en de binding tussen de stad en Amstelland versterken
-uitsluitend extensieve vormen van recreatie die recht doen aan de unieke rust en ruimte met een samenhangend kwalitatief hoogwaardig groen/blauw netwerk en goede mogelijkheden voor duurzaam transport
-een eenduidig planologisch beleid tegen zowel grootschalige als sluipende verstedelijking van Amstelland.

Dit alles vraagt om een samenhangende benadering van Amstelland en een verbond tussen stad en land. De betrokken organisaties dagen de verantwoordelijke bestuurders uit om zich hierbij aan te sluiten en gezamenlijk dit gebied voor de toekomst te versterken. De betrokken partijen leveren deskundigheid, visie en vrijwilligers die aan behoud van Amstelland bijdragen. Van politiek en bestuur wordt concreet gevraagd:
-eenduidig beleid voor geheel Amstelland (de provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Amstelveen en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) gericht op continuïteit
-open te staan voor actieve participatie van maatschappelijke organisaties bij planvorming
-investeringen in een samenhangend groen/blauw netwerk en achterstallig onderhoud beheer van het landschap, investeringen in verduurzaming van de landbouw, in weidevogelbeheer, Amstellandproducten en in duurzaam transport.

De tekst van het manifest: 'Wij staan voor Amstelland'
'Amstelland vormt een groene long van Amsterdam, waarbij de Amstel de stad verbindt met een wereld van rust, ruimte en natuur. Dit gebied verdient daarom sterke bescherming. De kernwaarden van Amstelland zijn: het eeuwenoude, open Hollandse polderlandschap (gedragen door duurzame landbouw), weidevogels, cultuurhistorische buitenplaatsen en monumentale boerderijen. Amstelland is van grote waarde voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam en omgeving als plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mevrouw Renske Peters voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

In de schuur volgen de genodigden de toespraken


Om de waarde van Amstelland te behouden moet het gebied gevrijwaard blijven van verstedelijking en het landschap moet duurzaam worden beheerd. De belangrijkste beheerders in het gebied zijn de agrariërs. Zij zijn onmisbaar in het duurzame behoud van de kernwaarden van het gebied. Doel van dit manifest is brede steun voor Amstelland te verwerven bij overheden, politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en bezoekers. Het manifest is opgesteld door 16 organisaties die in Amstelland actief zijn en met elkaar het maatschappelijke draagvlak voor dit unieke gebied willen vergroten.

Ons gemeenschappelijk streven voor Amstelland is:

1) Behoud van een aantrekkelijk landschap met duurzaam weidevogelbeheer
De weidevogelstand in Amstelland is - in tegenstelling tot veel andere gebieden- al tientallen jaren stabiel. Dat is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen boeren, jagers, natuurbeschermingsorganisaties en vrijwilligers. Dit succesvolle weidevogelbeheer moet voor de toekomst veilig gesteld worden. De weidevogelkernen in de Ronde Hoep, reservaat en natuurbeheer door boeren op eigen land, en in de Bovenkerkerpolder met natuurbeheer op boerenland functioneren goed. De duurzaamheid die het reservaat geeft aan de Ronde Hoep mist de Bovenkerkerpolder. Door ook in deze polder, waar de gebruikers dat wensen, goede weidevogelpercelen een NNN bestemming te geven (Natuurnetwerk Nederland), kan ook in de Bovenkerkerpolder duurzaamheid worden bereikt. Succes ontbreekt deels in de Duivendrechterpolder en de Holendrechter- en Bullewijckpolder. In de Holendrechter- en Bullewijckpolder is een weidevogelkern inmiddels duurzaam geregeld en is succes afhankelijk van het juiste beheer.

In de Duivendrechterpolder zijn nog forse stappen nodig. Wij vragen de provincie en gemeenten om ondersteuning aan grondeigenaren, waar wenselijk i.s.m. stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, bij de begrenzing van percelen als NNN in de Bovenkerkerpolder en zo mogelijk andere polders in Amstelland onder andere in de vorm van een goede regeling bij het eventueel afwaarderen van agrarische grond naar natuurgrond. Tevens vragen wij van de provincie en gemeenten om ondersteuning bij het opstellen van een predatiebeheerplan in nauwe samenwerking met ANV De Amstel, Landschap Noord-Holland en de WBE Amstelland en bij een effectieve en adequate uitvoering en monitoring ervan.

2) Duurzame en vitale landbouw.
Agrariërs in Amstelland staan voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw die gezond voedsel oplevert en een aantrekkelijk landschap met een grote biodiversiteit, waar burgers met plezier recreëren. De druk op de toekomstmogelijkheden van de landbouw is hoog. Hoge grondprijzen en dreigende verstedelijking beperken de mogelijkheden voor continuïteit van agrarische bedrijven. Kortlopende pachtcontracten dragen daar ook niet aan bij.

De provincie en gemeenten vragen we om de ontwikkeling van een grondbeleid dat agrariërs zekerheid biedt (langlopende pachtcontracten) om hun bedrijf te optimaliseren. Vanuit Amstelland bepleiten we bij verlenging van de Groene Uitweg subsidieregeling voor Verbreding, Structuurverbetering en Verduurzaming (bestuurlijk besluit eind 2017), dat deze ook opengesteld wordt voor Amstelland. De problematiek die zich voordoet is vergelijkbaar en qua gebied aangrenzend. Agrarische bedrijven dragen substantieel bij aan het succesvolle weidevogelbeheer in Amstelland en zien ook kansen om in samenwerking met burgerinitiatieven duurzame, groene energie aan de regio te leveren. Tevens zien zij mogelijkheden voor extra inkomsten uit streekproducten die het mogelijk maken de combinatie te continueren van rendabele bedrijfsvoering met succesvol weidevogelbeheer. Bij provincie en waterschap vragen we aandacht voor het spanningsveld tussen rendabele bedrijfsvoering, optimale waterhuishouding, (on) kruidenrijkdom en milieu (waterkwaliteit). Er mist soms overleg en inbreng uit de regio in het beleid rond water- en natuurbeheer en daarom vragen we overheden om vertegenwoordigers met lokale (agrarische) deskundigheid in een vroeg stadium mee te laten denken bij het maken van plannen die het agrarisch gebied raken, zoals bij een gebiedsvisie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Adnan Tekin (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol was ook aanwezig en in zijn toespraak bevestigde hij zijn steun voor het manifest Amstelland


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Paul Slettenhaar (VVD) lid dagelijks bestuur Zuid van de gemeente Amsterdam, tevens statenlid van de provincie Noord-Holland tijdens zijn toespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Natuur- en milieueducatie, Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid: 'Heel bijzonder om 16 organisaties bij elkaar te krijgen. Met burgemeester, wethouders en gedeputeerde van Noord-Holland. Top bijeenkomst, nu het vervolg!'


3) Stimuleren Amstellandproducten
We ondersteunen het produceren en distribueren van streekproducten uit Amstelland, zoals bijvoorbeeld al is gestart met het kaasje Rondje Rondehoep, Onkruidenboter en AmstelNatuurZuivel, die op korte termijn in Ouderkerk zal worden geproduceerd. AmstelNatuurZuivel heeft tot doel de inspanningen van boeren voor de natuur extra te financieren. Niet alleen draagt dit bij aan de economische draagkracht van het gebied, ook de binding tussen stad en Amstelland wordt erdoor versterkt. Een aantal ondernemers in Amstelland heeft zich verenigd in het initiatief 'Amstelgoed', een platform van ondernemers dat Amstelland-producten promoot en de relatie legt tussen producenten en afnemers, tussen stad en platteland.

We vragen bedrijfsleven en overheden deze producten af te nemen en de ontwikkeling van nieuwe producten te stimuleren. Ook in het versterken van de relatie tussen stad en boerenland kunnen bedrijfsleven en overheden een wezenlijke rol spelen door de producten te promoten en erover te communiceren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bestuurders en gasten volgen de toespraken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Tussen het publiek de burgemeester van Ouder-Amstel, mevrouw Mieke Blankers-Kasbergen (r)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Kees van Tilburg voormalige voorzitter van Beschermers Amstelland volgt de toespraken


4) Extensieve recreatie
Amstelland is een belangrijk gebied voor de recreatie van de mensen in de omgeving. Ook toeristen weten het gebied steeds beter te vinden. Om de kernwaarden 'rust' en 'ruimte' te behouden, bepleiten wij extensieve vormen van recreatie. Grootschalige recreatieve voorzieningen passen hier niet. Het is wenselijk meer samenhang in het bestaande netwerk van wandel- en fietspaden te brengen en daarbij ook kruiden- en bloemrijke bermen te realiseren. Achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. Duurzaam, langzaam en kleinschalig transport, bijvoorbeeld een (elektrische) bootdienst, past goed bij het gebied. We denken mee over de verbeteringen van extensieve recreatieve ontsluiting.

We vragen aan de overheden voldoende budget voor kwaliteit verhogende investeringen en onderhoud van bestaande infrastructuur, voor de ontwikkeling van een weidevogelboulevard in de Bovenkerkerpolder (met bloemrijke bermen) en aandacht voor en regulering van (gelimiteerd) bus- en autoverkeer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mevrouw Rineke Korrel-Wolvers (CDA) wethouder van Ouder-Amstel aan het woord


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mevrouw Mieke-Blankers-Kasbergen burgemeester van Ouder-Amstel vindt het manifest ook belangrijk voor de toekomst van Amstelland


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Melkveehouder Gerard Korrel spreekt ook als lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij is onder andere bezig met de veiligheid van dijken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het is druk in de schuur van de familie Korrel


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder van de gemeente Amstelveen zet zijn handtekening op de kaart van Amstelland, net zoals de andere ondertekenaars van het manifest


5) Vergroten van maatschappelijk draagvlak
Een breed maatschappelijk draagvlak is nodig voor de bescherming van Amstelland. Meer mensen vertrouwd maken met de bijzondere kwaliteiten van het gebied is daarvoor belangrijk. De jaarlijkse Amstellanddag levert een belangrijke bijdrage. Het op de markt brengen van de streekproducten, publiciteit rond gebeurtenissen en activiteiten, investeringen in de recreatieve mogelijkheden, het bekendheid geven aan de historie, de natuurwaarden en al het moois, dat het gebied te bieden heeft, moeten het draagvlak in de komende jaren vergroten. We vragen provincie en betrokken gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn) een actieve rol te nemen in de bewustwording en vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor Amstelland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De kaart van Amstelland, het gebied langs de Amstel, een rivier die noordwaarts naar Amsterdam loopt in het zuiden van Noord-Holland. De geschiedenis van Amstelland is onlosmakelijk verbonden met de Amstel en de groei van Amsterdam. De geschiedenis is in wezen de geschiedenis van Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel en de andere steden. De rivier was in de middeleeuwen belangrijk als waterweg naar het zuiden en Utrecht


6) Realisatie van planologische bescherming
Om Amstelland met al zijn kwaliteiten te behouden, is een eenduidig planologisch beschermingsregime voor de gehele groene long noodzakelijk. Geplande en sluipende verstedelijking en 'verruiging' van agrarische grond moet worden voorkomen. Daarom willen wij in een vroeg stadium meedenken over de koers die de overheden uitstippelen voor Amstelland. Daarnaast willen we participeren in bestuurlijke overleggen. We vragen een eenduidige planologische bescherming van het gebied, een heldere definitie van agrarisch gebruik die de openheid van het gebied veiligstelt en proactief meedenken bij planvorming en participatie in overleggen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.