Bijgewerkt: 22 september 2023

Het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek is uitgebracht

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Wikipedia
26-09-2019

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

Niet alles kan: Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer worden gebruikt voor toestemmingverlening van activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in (de buurt van) kwetsbare Natura 2000-gebieden.

De uitspraak van de Raad van State heeft er in de praktijk toe geleid dat vergunningprocedures stil zijn komen te liggen. Terwijl deze uitspraak niet betekende dat er geen enkele vergunning meer mag worden verleend en evenmin dat er in het geheel geen ruimte meer is voor vergunningverlening. De uitspraak geeft vooral aan dat een deugdelijke onderbouwing van het PAS ontbrak en dat opnieuw moet worden gekeken naar de onderbouwing voor besluiten en vrijgestelde activiteiten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Johan Remkes (1951) voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Hij was van 2010 tot 1 januari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Op de archieffoto spreekt dhr. Remkes in de raadzaal van Amstelveen op 28 september 2017 de raadsleden toe tijdens het afscheid van Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Om uit de huidige impasse te raken, adviseert het Adviescollege maatregelen te treffen die gericht zijn op emissiereductie. Tegelijkertijd is het advies versneld herstel- en verbetermaatregelen uit te voeren in de kwetsbare Natura 2000-gebieden, gericht op geloofwaardig en aantoonbaar herstel van Natura 2000-gebieden. Het Adviescollege adviseert een gebiedsgerichte aanpak, die is gekoppeld aan de mate, waarin de huidige kritische depositiewaarde overschreden wordt. Reductie van emissies en deposities, en versneld natuurherstel zijn randvoorwaardelijk voor de oplossing van de gerezen knelpunten en voor toekomstige toestemmingverlening. Lees verder: 'Niet alles kan' eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek Aanbevelingen voor korte termijn (pdf 51 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2019)

De stikstofdeposities vanuit de verschillende sectoren


In de atmosferische chemie is NOx is een algemene term voor de stikstofoxiden die het meest relevant zijn voor luchtverontreiniging, namelijk stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide (NO) en stikstofdioxide (NO2 ) Deze gassen dragen bij tot de vorming van smog en zure regen en tasten troposferisch ozon aan. NOx gassen worden gewoonlijk geproduceerd uit de reactie van stikstof en zuurstof bij de verbranding van brandstoffen, zoals koolwaterstoffen, in de lucht; vooral bij hoge temperaturen, zoals in automotoren. In gebieden met veel autoverkeer, zoals in grote steden, kunnen de uitgestoten stikstofoxiden een belangrijke bron van luchtverontreiniging zijn. NOx Ook gassen worden op natuurlijke wijze door de bliksem geproduceerd.

Ook de bemesting in de landbouw en het gebruik van stikstofbindende planten dragen bij aan de NOx , door de stikstofbinding door micro-organismen te bevorderen. Door het nitrificatieproces wordt ammoniak omgezet in nitraat. En de denitrificatie is in principe het omgekeerde proces van nitrificatie. Tijdens de denitrificatie wordt nitraat gereduceerd tot nitriet, vervolgens NO, dan N2O en tenslotte stikstof. Door deze processen wordt NOx uitgestoten naar de atmosfeer.

Een recente studie heeft aangetoond dat het toevoegen van stikstofmeststof aan de bodem in 25 procent of meer bijdraagt aan de NOx-verontreinigingsniveaus. Wanneer stikstofmeststof aan de bodem wordt toegevoegd, kunnen overtollig ammonium en nitraat dat niet door planten wordt gebruikt, worden omgezet in NO door micro-organismen in de bodem, die in de lucht ontsnappen. NOx is een voorloper voor de vorming van smog, wat al een bekend probleem is voor veel steden op aarde. Wanneer stikstofmeststof aan de bodem wordt toegevoegd en het overschot vrijkomt in de vorm van NO of als nitraat wordt uitgeloogd, kan dit niet alleen bijdragen tot de vorming van smog, maar ook een kostbaar proces zijn voor de landbouwindustrie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.