Bijgewerkt: 4 maart 2024

GroenLinks over begroting 2012 Provinciale Staten

Nieuws -> Provincie

Bron: GroenLinks Noord-Holland
08-11-2011

ꞌVerder kijken dan onze neus lang is

GroenLinks heeft in de algemene beschouwingen in Provinciale Staten op maandag 7 november 2011 opnieuw gehamerd op belangrijke thema's als natuur, openbaar vervoer, cultuureducatie, bezuinigingen op RTVNH en duurzame energie. Door middel van een aantal moties heeft de Noord-Hollandse fractie suggesties gedaan om het beleid van de coalitie (PvdA,VVD, D66, CDA) aan te passen.

De begroting voor 2012 behelst de financiële vertaling van politieke keuzes gemaakt in het coalitieakkoord. Dit zijn niet altijd de keuzes van GroenLinks, ook binnen de steeds meer beperkte middelen, kunnen andere keuzes gemaakt worden. En dat doet GroenLinks dan ook, zeker op het gebied van zorg, cultuur, openbaar vervoer, natuur, landbouw en duurzame energie.

Zorg & Cultuur

GroenLinks vraagt zich af welke politieke motivatie schuilt achter de keuze om het reeds met 47% gekorte budget voor zorg en welzijn nog eens met 6 ton te korten. Als er nog meer beknibbeld zal worden, blijft er niks over. Daarom heeft GroenLinks een motie ingediend die uitspreekt niet nog verder te bezuinigen op het budget voor zorg en welzijn in 2012-2015. Helaas werd dit 'sociale signaal' niet door de coalitie omarmd, mede doordat de PvdA tegen stemde.

van Leeuwen Amstelveen
(Foto GL-NH - 2011)

Titia van Leeuwen, fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland


Rake klappen

Ook in de cultuursector zorgen de bezuinigingen voor rake klappen. Om de pijn wat te verzachten diende GroenLinks een motie in om een aanzet te geven om de klappen in het geval van de cultuureducatie op te vangen. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat veel gemeenten de taken op dit gebied niet kunnen en willen nemen. Ook deze motie, die een dekking had die geen extra geld kostte, werd niet door de coalitie aangenomen.

Ook diende GroenLinks een motie in om de voorgenomen bezuiniging op RTVNH terug te draaien en de door omroep Brabant aangespannen rechtszaak tegen de provincie Noord-Brabant actief te volgen en de staten direct te informeren als deze uitspraak ook van toepassing is op de Noord-Hollandse situatie. Die laatste werd aangenomen, de eerste motie werd verworpen. Dat is volgens GroenLinks zeer schadelijk voor de jarenlange verhouding met de regionale omroep en betekent een verlies van programmering en werkgelegenheid.

Openbaar Vervoer

De recentelijk door GS aangekondigde investeringen in Openbaar Vervoer zijn volgens GroenLinks niet veel meer dan een wassen neus. Terwijl de exploitatie van openbaar vervoer jaarlijks met bijna elf miljoen wordt gekort speelt de coalitie mooi weer met investeringen in bushokjes en digitale reizigersinformatie. Volgens GroenLinks dient de prioriteit te liggen bij de concrete vervoersdiensten waarmee reizigers van a naar b worden gebracht. GroenLinks diende dan ook een motie in om de bezuinigingen op het OV ongedaan te maken door een zeer beperkte verhoging van de opcenten, waarmee de provincie Noord-Holland nog steeds veraf de laagste opcenten van Nederland heeft. Deze motie werd verworpen.

Natuur & Landbouw

De ontwikkeling op het gebied van natuur en landbouw maken GroenLinks absoluut niet gelukkig. Met name waar het gaat om de slecht gemotiveerde ontheffing die GS heeft verleend voor de vestiging van een megastal in de provincie en het ontbreken van een duidelijk kader daarvoor. De rijksbezuinigingen op natuur en het loslaten van de bescherming van natuurgebieden door het Rijk zijn voor GroenLinks onacceptabel.

Duurzame Energie

In het door de Provincie aangekondigde beleid op het gebied van duurzame energie pronkt zij vooral met andermans veren. Zo worden initiatieven voor wind of zee uitgevoerd door andere landen, worden initiatieven rondom duurzaam bouwen vooral door gemeenten genomen en is het vooral het bedrijfsleven dat zich bezighoudt met groen gas uit biomassa.

Waar het gaat om de kansrijke optie voor wind op land getuigt het huidige beleid van een schromelijk gebrek aan ambitie en concrete doelstellingen. GroenLinks heeft aangegeven voor duurzame energie met eigen voorstellen te komen in de toekomst. Voor onze precieze inbreng en de moties zie: http://noordholland.groenlinks.nl/begroting

Titia van Leeuwen?

Titia Elisabeth Maria van Leeuwen (1950) is een voormalig Nederlands pacifististisch-socialistisch- en GroenLinks-politica. Tussen 1984 en 1988 zat ze voor de Pacifistisch-Socialistische Partij in de Eerste Kamer.

In 2010 werd Van Leeuwen lijsttrekker voor GroenLinks bij de Provinciale Statenverkiezingen 2011 in Noord-Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.