Bijgewerkt: 28 september 2022

Gemeenten krijgen totaal 3,534 miljard euro voor jeugdzorg

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
05-12-2013

Alle 408 gemeenten kregen op 5 december 2013 meer duidelijkheid over het budget voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarover zij vanaf 1 januari 2015 beschikken.

Met deze extra update van de budgetberekeningen door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (VenJ) kunnen gemeenten op volle kracht door met de voorbereidingen voor hun nieuwe jeugdhulptaken. Afspraken tussen gemeenten en aanbieders over de continuïteit van zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen kunnen hiermee afgemaakt worden.

De vaststelling van het totale budget voor jeugdhulp en de verdeling van dit geld over gemeenten is complex en moet daarom in een aantal stappen gebeuren. De eerste stap was de meicirculaire van 2013. In de meicirculaire van 2014 wordt de definitieve verdeling voor 2015 vastgesteld op basis van de dan meest recente cijfers.

van Rijn Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Alle budgetten die nu in Nederland worden uitgegeven aan jeugdhulp (betaald vanuit de begroting van de ministeries van VWS en VenJ, de zorgverzekeringswet en de AWBZ) gaan over naar de gemeenten. Behalve de korting die in het regeerakkoord is afgesproken (€120 miljoen in 2015 tot €450 miljoen in 2017) gaat het budget in zijn geheel over naar gemeenten. De Algemene Rekenkamer heeft de berekening van het budget gecontroleerd in juni 2013 en zal dit in het voorjaar van 2014 herhalen. Op landelijk niveau is het totale budget dus vastgesteld.

Het totale budget, dat wordt overgeheveld naar gemeenten is in de vernieuwde berekening met zo’n 5% verhoogd, naar € 3,534 miljard. Dat komt vooral, omdat de GGZ-behandeling van ouders in relatie tot de problematiek van kinderen nog niet was meegenomen in de budgetraming die afgelopen mei was gepubliceerd. Staatssecretaris Van Rijn heeft dit in november 2013 al bekend gemaakt.

De verhoging van het totaalbudget leidt er overigens niet toe dat alle gemeenten meer budget krijgen. De verdeling over gemeenten is verbeterd omdat er scherper inzicht is over welke kinderen in zorg bij welke gemeente horen. 330 van de 408 gemeenten krijgen een groter budget in vergelijking met de berekening van mei dit jaar, waarvan 235 gemeenten zelfs meer dan 5%. Voor 72 gemeenten blijkt, dat zij vanaf 1 januari 2015 voor minder kinderen hulp en zorg hoeven te organiseren en betalen, zij krijgen dan ook een lager budget.

Van Rijn en Teeven sturen deze periode vliegende brigades met specialisten langs alle 41 jeugdzorg regio’s om voor gemeenten en zorgaanbieders de nieuwe berekeningen inzichtelijk te maken, zodat zij op volle kracht door kunnen met hun voorbereidingen op het nieuwe stelsel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.