Bijgewerkt: 22 mei 2022

De stand van zaken voortgang Amstelveenlijn

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
26-11-2013

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder Vervoer informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

Huidige situatie

In afgelopen periode heeft de renovatie van de oostelijke tunnelbuis in Amsterdam plaatsgevonden. Hierdoor had de lijn 51 de Spaklerweg als tijdelijke eindhalte. Inmiddels is deze situatie weer teruggebracht naar de normale lijnvoering. Duidelijk werd, dat een dergelijke lijnvoering gecombineerd met onvoldoende materieel voor de reizigers veel overlast en ergernis veroorzaakte.

De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft stevig ingegrepen en het verzoek van het Gemeentelijke Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) om de tijdelijke dienstregeling voort te zetten afgewezen. Niet uitgesloten kan worden, dat totdat de ombouw van de Amstelveenlijn gereed is, onregelmatigheden in de dienstregeling van de lijn 51 gaan plaatsvinden. De gemeente Amstelveen heeft aan de SRA laten weten, dat desondanks de dienstregeling van de lijn 51 tot aan het gereed zijn van de ombouw 100% gewaarborgd moet zijn.

tram 51 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een tram 51 nadert het Stadshart Amstelveen op de Beneluxbaan


Ombouw Amstelveenlijn

Op 9 november 2011 is in de gemeenteraad van Amstelveen een besluit genomen over de kaders als basis voor verdere uitwerking van de hoogwaardige railverbinding. In februari 2012 is er omtrent de Zuidas een akkoord gesloten met de minister van I&M. In dit akkoord is opgenomen, dat de Amstelveenboog zal vervallen en dat het Rijk tenminste 75 miljoen euro bijdraagt aan de ombouw van de Amstelveenlijn.

De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 6 februari 2013 ingestemd met de voorkeursvariant, zoals beschreven 6 december 2012 met in achtneming van een tweetal condities.

Te weten:

• een plan van aanpak voor de tijdelijke situatie van de ombouw uiterlijk december 2013;

• en een overeenkomst met afspraken over financiën en risicoverdeling, met als uitgangspunt, dat de gemeente Amstelveen niet meer bijdraagt dan € 5.625 miljoen.

De regioraad heeft op 12 maart 2013 een definitief besluit genomen over de voorkeursvariant, waarmee de planstudiefase is afgerond en gestart gaat worden met de planuitwerkingsfase. Deze planuitwerkingsfase moet uitmonden in een definitief 'go-no go' moment voor het project. Dit moment is voorzien in 2015.

De daadwerkelijke uitvoering van de Amstelveenlijn hangt voor wat betreft de planning nauw samen met het gereedkomen van zuidelijke tunnel in het project Zuidasdok. Deze planning afhankelijkheid heeft gevolgen voorde wijze, waarop het tijdelijke vervoer moet worden georganiseerd, alsmede de wijze waarop de compacte overstap op de Zuidas kan worden vormgegeven. In de afgelopen periode is hard gewerkt om inzicht verkrijgen, of de afhankelijkheid van het project Zuidasdok geminimaliseerd kon worden.

In het voorjaar is vanuit het project NoordZuidlijn (NZL) naar voren gekomen, dat er een knelpunt ontstaat met de reizigerstromen op het treinstation WTC. De reizigersstroom zal de komende jaren blijven groeien als gevolg van de Hanzelijn, de aanlanding van de NZL, de Amstelveenlijn als hoogwaardige tramverbinding en OV-SAAL. Vooral het waarborgen van de veiligheid van de reizigers heeft hoge prioriteit.

De NZL geeft een groeisprong in reizigers bij de ingebruikname eind 2017; de uitvoering ligt op planning. Belangrijk knelpunt bij de reizigersstromen is, dat het overstappen moet gebeuren via één trap. De compacte overstap i.s.m. de Amstelveenlijn is afhankelijk van gereed zijn zuidelijke tunnel en is niet eerder voorzien dan 2020. Met alle partijen wordt gezocht naar goede oplossingen voor het probleem, onder andere door te kijken naar de wijze van fasering en planning van de diverse projecten rond de Zuid-as.

Amstelveen wordt nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de oplossingen en heeft hierbij bijzondere aandacht voor het feit, dat de start van de uitvoering van de verbreding van de A9 mogelijk plaatsvindt in 2020. Voor Amstelveen lijkt het noodzakelijk om vooral de ombouw van de ongelijkvloerse kruisingen vóór de start van de verbreding van de A9 gereed te hebben.

Wat het bovenstaande voor gevolgen heeft voor de planning van de ombouw van Amstelveenlijn, maakt deel uit van de studie naar het tijdelijk vervoer door de SRA. Zoals toegezegd, komt deze vóór 2014 gereed en wordt aan u toegezonden. Duidelijk is, dat in alle gevallen het wenselijk is, dat er voor de omgebouwde Amstelveenlijn nieuwe tramstellen beschikbaar zijn op het moment van openstelling. Aangezien het aanbesteden en leveren van tramstellen meerdere jaren in beslag neemt is besloten om te starten met de procedure om te komen tot de aanschaf van nieuw trammaterieel voor de Amstelveenlijn.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.