Bijgewerkt: 4 maart 2024

De luchtkwaliteit in Noord-Holland was in 2020 binnen de norm

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
02-06-2021

In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer, is in 2020 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten luchtkwaliteit 2020 die mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu): 'De luchtkwaliteit in Noord-Holland voldoet aan de Europese norm. Dat is goed nieuws. Maar het is niet genoeg. Nog steeds hebben inwoners last van stoffen in de lucht. Dat blijkt uit het briefrapport ‘Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond’. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Om dat in heel Noord-Holland te kunnen bereiken, hebben we aan het Rijk gevraagd scherpere regels op te stellen. Tot die tijd blijven wij met onze partners werken aan het zo snel mogelijk voldoen aan de strengere WHO-advieswaarden (World Health Organization) voor fijnstof.'

Belangrijkste conclusies datarapporten. In 2020 is in alle drie de regio’s op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) in alle drie de regio’s dalen. Daarnaast blijkt dat voor een aantal stoffen (NO2 en koolstofmonoxide (CO)) in alle drie de regio’s al voldaan wordt aan de WHO-advieswaarden. Voor fijnstof (PM10, PM2,5) is dit nog niet helemaal het geval.

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes - 2020)

Jeroen Olthof (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol


Impact Covid-19. In 2020 moesten veel mensen verplicht thuiswerken. Dit is een van de redenen dat er in dat jaar een sterke afname van mobiliteit was. Hierdoor is de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof en koolstofmonoxide in 2020 lager dan in andere jaren. Dit lijkt ook zichtbaar in de gemeten concentraties in de regionale luchtmeetnetten.

Blijven werken aan een schone lucht. De provincie werkt op verschillende manieren aan een schonere lucht. Het project Hollandse Luchten is daar een voorbeeld van. Ook is de provincie een van de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. Zij stelden in maart 2021 een uitvoeringsprogramma op waarin staat hoe Noord-Holland werkt aan een schone lucht. 

Samen meten. De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, Westpoort en de Haarlemmermeer. Dit gebeurt in deze gebieden omdat hier sprake is van uitstoot door bijvoorbeeld industrie, verkeer, scheepvaart of luchtvaart. GGD Amsterdam voert deze metingen uit en rapporteert erover. De metingen zijn een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en zijn bedoeld om op basis van lokale omstandigheden meer details over de luchtkwaliteit te meten. De metingen zijn voor iedereen te volgen op www.luchtmeetnet.nl. De meetgegevens worden een keer per jaar in een datarapport per regio verzameld en geanalyseerd. Meer weten over de luchtkwaliteit in Noord-Holland? Kijk op de webpagina Luchtkwaliteit. Of bekijk de drie rapporten luchtkwaliteit 2020.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.