Bijgewerkt: 18 april 2021

De gemeenten in Nederland moeten structureel financieel gezond worden

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
28-06-2020

'De gemeente is de overheid die midden in de samenleving staat in direct contact met inwoners, ondernemers, en maatschappelijke organisaties. Investeren in gemeenten is investeren in mens en economie, woon- en leefomgeving, infrastructuur en voorzieningen. Op die manier bieden we het hoofd aan de grote opgaven waar Nederland voor staat, zoals de energietransitie, woningbouw en duurzame zorg. Daarvoor is het wel nodig dat gemeenten structureel financieel gezond zijn.'- staat in het Position Paper Financiële Verhoudingen 2 juli 2020 (pdf 36 pagina’s van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten [VNG]).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, is voorzitter van de VNG. Hij zit het bestuur voor dat bestaat uit de voorzitters van de vaste beleidscommissies en 11 leden


In aanloop naar het algemeen overleg Financiële Verhoudingen van 2 juli 2020 heeft uw commissie de VNG gevraagd een position paper aan te leveren. Wij voldoen graag aan uw verzoek. In dit Position Paper gaan we dieper in op de financiële problemen van gemeenten. We tonen aan dat de financiële positie van gemeenten zeer zorgelijk is. Het is onze belangrijkste zorg dat onze inwoners en bedrijven de wrange vruchten plukken van de kwetsbare financiële positie van gemeenten in de vorm van een schraal voorzieningenaanbod, hogere OZB en een slecht onderhouden buitenruimte. Daarnaast gaan we in op de tekorten in het sociaal domein, de opschalingskorting en de herijking van het Gemeentefonds.

De coronacrisis laat zien dat Rijk en gemeenten eensgezind zijn opgetreden en in partnerschap op zeer korte termijn de nodige maatregelen hebben genomen. Laten we dat volwaardig partnerschap voortzetten door onze gemeenten de bestuurlijke en financiële ruimte te geven die nodig is om te investeren in de veerkracht van de lokale overheid om de crisis boven te komen en te bouwen aan herstel. Het lukte zo snel en eensgezind op te treden omdat er gewerkt werd op basis van vertrouwen en omdat alle partijen uitgingen van ieders uitvoeringskracht.

Zaken kunnen in deze tijden van corona snel worden geregeld omdat we met zijn allen - gemeenten, provincies en Rijk - uitgaan van het vertrouwen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Maar het gaat ook over vertrouwen van de overheid in burgers dat ze geen misbruik maken van regelingen. Het Rijk kan het niet alleen; voor de uitvoering van tal van regelingen heeft ze gemeenten nodig (Tozo, venstertijden, kinderopvang etc.). De slechte ervaringen van de laatste jaren met Belastingdienst, UWV, SVB, etc. laten zien hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat de uitvoering goed geregeld is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.