Bijgewerkt: 4 maart 2024

De eerste datacenterstrategie van Nederland in Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
16-12-2021

De provincie Noord-Holland heeft als eerste provincie een datacenterstrategie vastgesteld. Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden en stelt daarom hoge eisen aan de komst van nieuwe datacenters. De provincie heeft in juni een concept-datacenterstrategie gepresenteerd. Dit document is besproken met een groot aantal betrokkenen. Hun inbreng heeft geleid tot een paar aanpassingen. Het uitgangspunt van de strategie blijft onveranderd. 

Gedeputeerde Ilse Zaal: 'Digitalisering heeft een omvangrijke en groeiende impact op de provincie Noord-Holland, zowel voor onze inwoners als voor onze bedrijven. Deze ontwikkeling vraagt een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn daarvoor belangrijk. Maar er zijn ook keerzijden. In de datacenterstrategie zetten we in op een balans tussen de stevige basis voor groeiende digitale economie, geclusterde groei met oog voor het landschap en het behalen van de koploperspositie in duurzaamheid en innovatie.'

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes/Provincie NH - 2020)

Ilse Zaal (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie


Betere burgerparticipatie. De strategie verplicht de gemeenten, waar datacenters zich nog kunnen vestigen, met de provincie afspraken te maken over de manier waarop de datacenters worden ingepast in het landschap en het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte. Met de datacentersector maakt de provincie aanvullende afspraken over duurzaamheidsprestaties. Via vergunningverlening, toezicht en handhaving sturen we op naleving van de regels in bestemmingsplannen en op het gebied van milieu.

Ten opzichte van het concept zijn belangrijke aanpassingen in het document: 

-De gemeenten Haarlem en Diemen laten weten geen extra datacenters meer te willen. Die zijn daarom niet meer opgenomen als mogelijke gebieden waar nog nieuwe datacenters mogen komen. De gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon zijn de gemeenten waar zich nog wel nieuwe datacenters kunnen vestigen. Wel vraagt de provincie deze gemeenten om de omgeving goed te betrekken bij hun plannen in een participatietraject. 

-Om het gebruik van restwarmte van de datacenters te stimuleren wordt een warmteregisseur aangesteld. 

-Het onderwerp water is ook breder en inhoudelijker beschreven in het document. Zo wordt er gesproken over het ‘watersysteem’, wat het geheel van watergebruik en -lozing inhoudt. 

-De afspraken uit de datacenterstrategie worden in de Omgevingsverordening NH2022 vastgelegd. 

Digitaliseringstrategie. In de periode tussen de concept- en definitieve strategie heeft het demissionaire kabinet de Nationale Digitaliseringstrategie vastgesteld. Het opstellen van specifieke datacenterstrategieën laat het demissionaire kabinet over aan provincies en gemeenten, aangezien die het beste weten wat er in de lokale omgeving speelt. De strategie van de provincie en de nationale digitaliseringsstrategie sluiten zoveel mogelijk bij elkaar aan.  Download de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 (pdf 33 pagina’s, 18,4 MB)

Datacenterstructuur in Noord-Holland. Er staan momenteel 57 grote datacenters in Noord-Holland. In de gemeente Hollands Kroon zijn 2 zogeheten hyperscale datacenters gevestigd. Daarnaast zijn er 55 zogeheten multi-tenant datacenters die veelal gebruik maken van hyperconnectiviteit in de hyperconnectiviteit-hubs? rond Amsterdam. Dit betekent overigens niet dat Nederlandse bedrijven alleen gebruik maken van Nederlandse datacenters: Nederlandse bedrijven maken gebruik van buitenlandse datacenters en andersom maken buitenlandse bedrijven gebruik van de Nederlandse datacenters. Dit laatste komt vaker voor, simpelweg omdat zich in Nederland er relatief veel datacenters bevinden.  Lees ook: Stand van zaken van het datacenterbeleid van Amstelveen (pdf 2 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.