Bijgewerkt: 29 februari 2024

De economische groei in Nederland bereikt in 2017 een piek van 3,3%

Nieuws -> Informatief

Bron: De Nederlandsche Bank
24-12-2017

De economische groei van Nederland bereikt in 2017 een piek van 3,3%. Ook de komende twee jaar laten naar verwachting een krachtige groei zien, van achtereenvolgens 3,1% en 2,3%. De economische groei is breed gedragen en wordt ondersteund door alle bestedingscategorieën. De werkloosheid neemt af tot 4,9% dit jaar en daalt geleidelijk verder naar 3,5% in 2019. De inflatie loopt dit jaar op naar 1,3%, blijft volgend jaar vrijwel stabiel (1,4%) en stijgt in 2019 naar 2,3%, vooral door tariefsverhogingen van de btw en energiebelastingen. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die op 18 december 2017 zijn gepubliceerd.

Foto Amstelveen
(Bron DNB/CBS - 2017)

De Nederlandse economie laat voor het vierde achtereenvolgende jaar een gunstige ontwikkeling zien. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) komt dit jaar opnieuw hoger uit. De geraamde groei is 3,3%; het hoogste tempo van de laatste 10 jaar. Voor de komende jaren wordt een langzaam afnemende, maar nog steeds boven trendmatige groei geraamd, van achtereenvolgens 3,1% en 2,3%Economie blijft komende jaren boven-trendmatig groeien. De economie blijft zich krachtig ontwikkelen. Naar verwachting bereikt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 een piek van 3,3%, de hoogste groei in tien jaar. Voor 2018 en 2019 wordt een langzaam afnemende, maar nog steeds boven-trendmatige groei geraamd, van achtereenvolgens 3,1% en 2,3%. In die jaren wordt de economische groei grotendeels bepaald door stijgende binnenlandse bestedingen. De consumptie van huishoudens neemt de komende twee jaar flink toe, met gemiddeld 2,2% per jaar. De beschikbare inkomens verbeteren door hogere bruto beloning van werkenden en sterk aantrekkende werkgelegenheid, ondersteund door lagere inkomstenbelastingen. Net als in de afgelopen jaren, ligt de bbp-groei in 2017 boven de geraamde potentiële groei van ongeveer 1,7% per jaar. De overcapaciteit van de afgelopen jaren is daardoor inmiddels verdwenen. In de raming loopt de spanning in de economie verder op en komt de economie duidelijk in een fase van hoogconjunctuur.

Arbeidsmarkt steeds krapper en loonstijging verwacht. Door de betere vooruitzichten worden steeds meer mensen aangemoedigd om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Doordat de werkgelegenheid nog sterker groeit, neemt de werkloosheid de komende jaren verder af, van gemiddeld 4,9% van de beroepsbevolking in 2017 naar 3,5% in 2019. Daarmee zou de werkloosheid lager uitkomen dan vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis. De contractloonstijging blijft dit jaar nog gematigd (1,6%). Voor volgend jaar wordt een toename van 2,1% geraamd. Door de krappere arbeidsmarkt en de hogere inflatie loopt de contractloonstijging op naar 2,5% in 2019. De aantrekkende loongroei in 2018 en 2019 heeft ook een bescheiden positief effect op de arbeidsinkomensquote (AIQ) van bedrijven. Die neemt tussen 2017 en 2019 met ongeveer een procentpunt toe, van 72,3 naar 73,4%. Desondanks blijft de AIQ in de gehele ramingsperiode onder het langjarige gemiddelde.

Foto Amstelveen
(Bron DNB/CBS - 2017)

Groei van de werkzame beroepsbevolking naar type arbeidsrelatieWoningmarkt draait op volle toeren. Het aantal woningtransacties ligt met 239.000 tijdens de afgelopen twaalf maanden op recordhoogte. De Nederlandse woningmarkt draait dan ook op volle toeren. De stijging van de huizenprijzen (7,5% in 2017) levert een significante bijdrage aan de economische groei via hogere vermogens van huishoudens, gestegen consumentenvertrouwen en toegenomen woninginvesteringen. In de raming neemt de huizenprijsstijging de komende twee jaar geleidelijk wat af, tot gemiddeld ruim 6% per jaar. Opmerkelijk is, dat naar verhouding de grootste toename van transacties nu plaatsvindt in regio’s, zoals Flevoland en Drenthe. In Amsterdam en Utrecht nam het aantal transacties juist af. De markt is daar in het afgelopen jaar zodanig verhit geraakt, dat een kentering in het aantal transacties onvermijdelijk werd.

Hogere kapitaalmarktrente kan groei temperen. Een verkennend scenario toont de potentiële gevolgen van wereldwijd hogere rentes voor de Nederlandse economie. Indien de kapitaalmarktrente blijvend met 1 procentpunt stijgt, heeft dit in de eerste vier jaar een drukkend effect op de bbp-groei van gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar. De effecten op de groei zijn de eerste twee jaren wat groter en nemen daarna geleidelijk af. Afgezet tegen de bbp-raming voor de komende twee jaar (gemiddeld 2,7% groei), is het te verwachten dat de groei ook bij een 1 procentpunt hogere kapitaalmarktrente ruim boven potentieel zal blijven. Lees ook het volledige rapport: Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (pdf 36 pagina’s) december 2017, nummer 14. (Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Meestal wordt met dit begrip het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld.)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.