Bijgewerkt: 5 oktober 2022

De bereikbaarheid van de Bosrandweg en Fokkerweg wordt verbeterd

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
18-03-2021

Meer ruimte voor bussen, de aanleg van een voetpad, het verbinden van wegen en onderzoeken naar kruisingen en fietsverbindingen. Dit zijn enkele van vele maatregelen die de bereikbaarheid van de Bosrandweg (N231) en de Fokkerweg (N232) bij Schiphol-Oost gaan verbeteren – meldt de Provincie Noord-Holland.

De Bosrandbrug is één van de bepalende factoren in het gebied. Veel mensen uit de omgeving ervaren de brug als een knelpunt. Voor de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer zorgt de brug eveneens voor een knelpunt. De doorstroming op het kruispunt op de Fokkerweg bij de Bosrandbrug wordt eveneens als knelpunt voor het openbaar vervoer benoemd. Daarnaast zijn de verbindingen per openbaar vervoer niet aantrekkelijk om te fungeren als alternatief voor de auto, bijvoorbeeld tussen Amstelveen en Schiphol-Oost. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De open Bosrandbrug tijdens de renovatie van het wegdek op 11 november 2012
Na ruim een jaar bouwen ging op 16 november 2012 de Bosrandbrug over de Ringvaart (Schiphol-Oost) weer open. Er was op de grens van de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen een 'nieuwe brug' geplaatst met een verdubbelde capaciteit voor het verkeer. De brug vormt een knelpunt voor het steeds drukkere naderende verkeer, want de Bosrandweg is eigenlijk een sluiproute geworden tussen de Beneluxbaan richting de snelweg A4 en Schiphol, maar is ook de 'entree' voor de bewoners van de Westwijk-Zuid

Voor fietsers is het niet aantrekkelijk om te fietsen via het Amsterdamse Bos naar Schiphol-Oost. Dit heeft te maken met de indirecte route en het ontbreken van (goede) verlichting. Voor de voetganger is geen verbinding tussen Schiphol-Oost enerzijds en het Amsterdamse Bos en Renaissance hotel anderzijds. 

Om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren is gekeken naar zowel het autogebruik en het openbaar vervoer, als naar de mogelijkheden voor fietsers en voetgangers. Alle maatregelen staan in het ‘Programma Bereikbaarheid Bosrandweg-Fokkerweg’ (pdf 12 pagina’s). Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amstelveen, gemeente Aalsmeer en Schiphol Real Estate hebben gezamenlijk een pakket aan maatregelen opgesteld. De kortetermijnmaatregelen (tot 2025) worden dit jaar verder uitgewerkt en in 2022 wordt gestart met de uitvoering. Hierbij zal ook de omgeving worden betrokken.

Huidige situatie
Vanwege de vele bedrijven in Schiphol-Oost gaat veel verkeer over de Bosrandweg en Fokkerweg. Veel automobilisten maken gebruik van de N-wegen om van of naar de A9 te gaan. Daarnaast kan de voorgenomen verhuizing van het KLM hoofdkantoor naar Schiphol-Oost in 2024 zorgen voor extra verkeer.Openbaar vervoer
De bereikbaarheid van en naar Schiphol-Oost met het openbaar vervoer wordt op korte termijn vergroot door bussen voorrang te geven bij verkeerslichten. Daarnaast wordt onderzocht of er een vrijliggende busbaan kan komen tussen de rotonde Capronilaan en Schiphol-Oost. Ook bekijken de Vervoerregio Amsterdam en de vervoerder of er een directe busverbinding mogelijk is tussen Amstelveen en Schiphol-Oost.

Fietsers en voetgangers
Om Schiphol-Oost voor fietsers beter te verbinden met Amsterdam-Zuid en Amstelveen-Noord wordt een snelfietsroute door het Amsterdamse Bos uitgewerkt. Daarnaast kan de Bosrandweg aantrekkelijker worden gemaakt door de weg beter te verlichten, bijvoorbeeld met extra verlichting, belijning of ledlampen in het wegdek. Op dit moment is er geen fietspad langs het zuidelijk deel van Schiphol-Oost en naar het Fokker Logistics Park. Er wordt onderzocht hoe daar een fietsverbinding aangelegd kan worden. Het Renaissance Hotel wordt beter bereikbaar voor voetgangers door het aanleggen van een voetpad en het toevoegen van een voetgangerslicht.

Autoverkeer
De spitssluiting van de Bosrandbrug voor recreatievaart wordt met een uur verlengd (van 16.00-18.00 naar 15.00-18.00). Hierdoor kunnen auto’s en bussen in de spits beter doorrijden. Daarnaast wordt onderzocht hoe de huidige rotonde van de Fokkerweg met de Nieuwe Meerlaan en kruispunt van de Fokkerweg met de Rietwijkeroordweg verbeterd kan worden zodat het verkeer veiliger en sneller kan doorrijden. Om het autoverkeer op de Bosrandweg en de Fokkerweg beter te verspreiden, wordt de Fokkerweg verbonden met de Kema Joranstraat en de Schipholweg met de Loevesteinse Randweg.

Vervolg
De maatregelen worden dit jaar verder uitgewerkt en in 2022 wordt gestart met de uitvoering. De samenwerkingspartners blijven samenwerken om te zorgen dat de acties worden uitgevoerd. De maatregelen kunnen wel door afzonderlijke partijen worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van het programma worden de gevolgen van de coronamaatregelen op het verkeer en vervoer in het gebied in de gaten gehouden. Begin 2022 wordt een tussenevaluatie gehouden en kan het programma, daar waar nodig, aangepast worden op de ontwikkelingen.

Meer informatie
Alle maatregelen en de planning staan in het ‘Programma Bereikbaarheid Bosrandweg-Fokkerweg’. Het 'Rapport Verkenning Bosrandweg-Fokkerweg' en meer informatie over het project is te vinden op de website.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.