Bijgewerkt: 22 september 2023

De Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
09-10-2021

De Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking. De regie op de uitvoering van de inburgering komt bij de gemeenten te liggen. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk.

Divosa (Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen), DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), het ministerie van SZW (ministerie van Sociale Zakenen Werkgelegenheid) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering. De opgave van asiel tot en met integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verschillende departementen, uitvoeringsorganisaties, corporaties, provincies en gemeenten. Daar past bij dat alle partijen met één boodschap naar buiten treden:

Voor mensen die in eigen land hun leven niet zeker zijn en alles achterlaten op zoek naar veiligheid, werken we samen aan opvang voor asielzoekers en huisvesting en integratie voor statushouders. Dat doen we vanuit de overtuiging dat overheden en uitvoerende organisaties bij iedere oplossing in de keten de effecten, zowel op de korte als op de lange termijn, op de fysieke leefomgeving én de sociale landing in de samenleving meewegen. Er moet een integrale aanpak worden gerealiseerd ten aanzien van beleid en financiering die ervoor zorgt dat er in de komende regeerperiode solide vooruitgang wordt geboekt op onder andere de domeinen migratie, wonen, arbeidsmarkt, kansengelijkheid en sociaal domein. Vanuit de gedachte dat mensen meedoen in onze maatschappij, zetten we ons gezamenlijk in voor een inclusief en maatschappelijk gedragen beleid dat recht doet aan de behoeften en de talenten van onze huidige én nieuwe inwoners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Inburgering. De gemeente Amstelveen wordt verantwoordelijk voor de inburgering vanaf 2022. Nu zijn statushouders nog zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het college van B en W presenteerde op 7 april 2021 de inburgeringsplannen (pdf op pagina 71) Met de nieuwe plannen hoopt het College B en W Amstelveen met name het taalniveau van de inburgeraars te verbeteren


Deze boodschap is juist nu van belang. Er is sprake van overbelasting van de COA-locaties, een verhitte woningmarkt waar iedereen een plek moet krijgen, een sociaal domein dat onder druk staat en maatschappelijke verhoudingen die zijn verscherpt. Tegelijkertijd biedt de komst van statushouders ook kansen: in sectoren waar tekorten voorkomen kunnen zij een welkome bijdrage leveren. Hiermee maken zij, vanuit een plek in de gemeente, tevens een vliegende start met hun integratie en participatie.

Het ministerie van SZW stelt structurele middelen beschikbaar. De middelen volgen het verwachte aantal inburgeraars per jaar.

-In 2022 gaat het om € 6,2 miljoen (incl. btw)
-2023: € 5,7 miljoen, 2024: € 5,6 miljoen
-2025 en verder: € 5,5 miljoen
-Voor verdeling van deze middelen wordt aansluiting gezocht bij middelen die gemeenten ontvangen voor de brede intake
-Middelen worden toegekend in de meicirculaire

Met deze visie op een integrale aanpak vormen diverse partijen, samen met het nog te vormen kabinet, de basis voor een robuuste en duurzame opvang en huisvesting. Vanuit het perspectief op snelle participatie van asielzoekers en én op het creëren van draagvlak in de samenleving. Meer informatie: Notitie 'Een integrale benadering van opvang, huisvesting en integratie die werkt (pdf, 16 pagina’s). Lees verder: Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Wet inburgering 2021 (4 okt.)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.