Bijgewerkt: 27 september 2022

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal van 2017

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB/Rijksoverheid
16-08-2017

De Nederlandse economie bewijst andermaal haar internationale concurrentiekracht door in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 procent te groeien ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijk goed kwartaalresultaat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze eeuw pas twee keer eerder voorgekomen. Het is bovendien alweer de 13de periode van drie maanden op rij, waarin sprake is van economische groei. Zowel de export, investeringen als consumptie zijn verder gestegen. Ook de vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn goed. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt een economische groei van 2,5 procent in 2018.

De Nederlandse economie zit flink in de lift, zo blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Dankzij een zeer sterk tweede kwartaal trekt de economische groei dit jaar naar verwachting aan tot 3,3%. Daarmee zou de groei voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis (2007) weer boven de 3% uitkomen. Ook voor komend jaar zijn de economische vooruitzichten naar boven bijgesteld. Het CPB raamt voor 2018 een groei van 2,5%.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Volgens de eerste berekening was het bbp 3,3 procent groter in 2017 dan in het tweede kwartaal van 2016. Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een jaar


De nieuwe cijfers voor 2017 en 2018, vandaag gepubliceerd in de concept Macro Economische Verkenning 2018 (cMEV), zijn duidelijk beter dan het beeld uit de raming van juni. Dit komt vooral op het conto van de zeer gunstige ontwikkeling van de Nederlandse export.

Belangrijkste cijfers voor 2017 en 2018

-Ontwikkeling economie: 3,3% groei in 2017 en 2,5% groei in 2018

-Dalende werkloosheid: 4,9% in 2017, daalt verder naar 4,3% in 2018

-Inflatie: zowel in 2017 als in 2018 1,3%

-Begrotingsoverschot neemt toe: in 2017 bedraagt EMU-saldo 0,6% bbp; in 2018 0,9% bbp

-Overheidsschuld blijft dalen: 57% bbp in 2017 en 54% in 2018

Door het verder aantrekken van de economie zal ook de werkloosheid sneller gaan dalen; tot 4,3% in 2018. Met een oplopend begrotingsoverschot en een sterk dalende overheidsschuld staan de overheidsfinanciën er bovendien gezond voor. Ondanks de recent aangekondigde extra uitgaven aan verpleeghuiszorg raamt het CPB zowel voor 2017 (+0,1%-punt bbp) als voor 2018 (+0,2%-punt bbp) een lichte verbetering van het EMU-saldo. Verder zijn de verwachtingen ten aanzien van de inflatie (hicp) iets naar beneden bijgesteld. Dit hangt nauw samen met de lagere olieprijs en de sterkere euro.  De mediane koopkracht neemt in 2017 en 2018 toe met respectievelijk 0,3 % en 0,5%. Voor 2018 is dit 0,3%-punt gunstiger dan bij de juniraming, wat mede het gevolg is van de neerwaartse aanpassing van de inflatie.

Raming voor de middellange termijn: 2018 tot en met 2021. Tegelijk met de cMEV is ook de middellangetermijnverkenning 2018-2021 (mlt) uit maart van dit jaar geactualiseerd (lees de bijbehorende CPB Notitie):

-Ontwikkeling economische groei 2018 tot en met 2021: gemiddeld 1,8% per jaar

-Werkloosheid komt uit op 4,6% in 2021

-Inflatie ligt in periode 2018 tot en met 2021 op gemiddeld 1,5% per jaar

-Rijksbegroting 2021: 1,6% bbp begrotingsoverschot bij een overheidsschuld van 45% bbp

Het houdbaarheidssaldo, waarmee wordt aangegeven, of de overheidsbegroting – bij voortzetting van het huidige niveau van regelingen en voorzieningen – ook op de lange termijn houdbaar is, komt uit op een positief saldo van 0,2%. Ten opzichte van de raming uit maart is sprake van een verslechtering van 0,3%-punt. Het negatieve effect van de recent aangekondigde extra uitgaven aan verpleeghuiszorg is daarbij verzacht; de verder aantrekkende economische groei leidt bij gelijkblijvende uitgaven in de middellangetermijnverkenning (mlt)-periode namelijk tot houdbaarheidswinst.

Vragen en antwoorden

Het (demissionaire) kabinet werkt nog aan de begroting voor volgend jaar, waarom komt het CPB dan begin augustus al met een raming? Traditiegetrouw worden de kortetermijnramingen van het CPB – en dan vooral de koopkrachtcijfers – door het kabinet gebruikt als basis voor de afronding van de besluitvorming over de begroting en het belastingplan, die op Prinsjesdag (dit jaar op 19 september 2017) worden gepresenteerd. Het CPB verwerkt de besluiten van het kabinet in de Macro Economische Verkenning (MEV), die eveneens op Prinsjesdag verschijnt. Lees ook: Kerngegevenstabel plus koopkrachttabel concept Macro Economische Verkenning 2015-2018 (pdf 3 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Henk Kamp (VVD) minister van Economische Zaken


Minister Kamp, Economische Zaken: 'De Nederlandse economie groeit steeds sneller en komt naar verwachting dit jaar voor het eerst sinds 10 jaar boven de 3 procent uit. In het tweede kwartaal was de groei in Nederland meer dan het dubbele van die in Europa en in de Verenigde Staten. Dit is het resultaat van succesvol ondernemerschap en van hard werken door werknemers in het bedrijfsleven en in de collectieve sector. Het succesvolle kabinetsbeleid heeft dat ondersteund. Het aantal banen groeit sterk en de overheid houdt de komende jaren steeds meer geld over. Het is nu aan een nieuw kabinet om verstandig met de financiële ruimte om te gaan.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.