Bijgewerkt: 30 september 2023

De FNV brengt nooit de toekomst van de KLM in gevaar

Nieuws -> KLM

Bron: FNV/KLM
01-11-2020

Wat de FNV betreft hoeft er geen enkele belemmering te zijn voor het kabinet om KLM te steunen. Joost van Doesburg FNV campagneleider Schiphol: 'Het personeel heeft haar verantwoordelijkheid al genomen en is bereid tot loonoffers de komende 2,5 jaar. Wij brengen als FNV nooit de toekomst van de KLM in gevaar. Mocht er na 2022 noodzaak zijn om kosten langer verder te verlagen, dan zullen wij ons zoals altijd weer constructief opstellen.' Er is nu echter veel onduidelijkheid ontstaan omdat het kabinet ter elfder ure met aanvullende wensen is gekomen.

Foto Amstelveen
(Bron Joost van Doesburg/Facebook - 2020)

Joost van Doesburg FNV campagneleider Schiphol tot 2019 manager openbare aangelegenheden van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaartpiloten (VNV= Dutch Airline Pilot Association) en PvdA wethouder in de gemeente Teylingen in de provincie Zuid-Holland


Achteruitonderhandelen. FNV staat zoals altijd open voor gesprek maar door het kabinet en KLM wordt er met de vraag om commitment oneigenlijke druk gelegd op constructieve gesprekken. Van Doesburg: ‘We begrijpen dan ook niet waarom KLM en het kabinet last-minute extra commitment verlangt. KLM lijkt door de opdracht van het kabinet achteruit te onderhandelen door in dit stadium met aanvullende eisen te komen, dit geeft een sfeer van wantrouwen af, terwijl de werknemers het beste voor hebben met hún KLM.’

Motie van wantrouwen. De telefoons bij FNV staan sinds gisteravond roodgloeiend door zeer verontruste medewerkers. Van Doesburg: 'Honderden mensen hebben vannacht niet geslapen, omdat ze door de berichten in de media bang waren dat ze vandaag hun baan kwijt waren. Wat ons verbaast, is dat wij op het punt staan met KLM versobering van arbeidsvoorwaarden voor bijna 2,5 jaar te tekenen en dan ineens geconfronteerd worden met deze extra voorwaarde door het kabinet welke KLM bij ons heeft neergelegd. Het personeel heeft duidelijk laten zien bereid te zijn tot loonoffers om KLM uit de gevarenzone te houden, deze motie van wantrouwen richting het personeel is niet gepast.'

Afspraak verlagen loonkosten tot en met 2022 al gemaakt. Van Doesburg: 'Wij hebben met KLM onderhandeld en afspraken gemaakt over loonoffers gedurende bijna 2,5 jaar. Wij willen dat die afspraken voor iedereen gelden: het grond- cabine- en cockpitpersoneel van KLM, die laatsten blokkeren dat op dit moment. Dat het kabinet net voor we de handtekeningen zetten, ineens verlangt dat we ons met handen en voeten binden voor 5 jaar, is op zijn zachtst gezegd bijzonder.'

FNV? De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is een Nederlandse werknemersvereniging. De FNV ontstond in 1976 toen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) intensief gingen samenwerken. Op 1 januari 1981 gingen de NVV en de NKV formeel op in de FNV.

De KLM zit in de ergste crisis van haar 101-jarige bestaan. COVID-19 heeft de goede resultaten van de afgelopen jaren onderuitgehaald. Om de toekomst van het bedrijf en haar netwerk voor Nederland veilig te stellen, zijn de lening en garantiestellingen op bankleningen van de overheid van in totaal 3,4 miljard euro cruciaal. KLM is de Nederlandse overheid zeer erkentelijk voor de ondersteuning en mogelijkheid tot financiering in deze tijd.- meldt KLM in een bericht op 31 oktober 2020

Het kabinet heeft eisen gesteld aan het verstrekken van het genoemde leningenpakket. Een belangrijke eis daarbij is dat alle KLM’ers een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moeten leveren gedurende de looptijd van de lening (verwacht tot 2025). Met de vakbonden in de drie cao-domeinen (Cockpit, Grond en Cabine) is in de afgelopen maanden intensief onderhandeld over de invulling van de arbeidsvoorwaardelijk bijdrage van KLM-medewerkers, conform de percentages en opbouw zoals vereist door de overheid. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in cao-akkoorden op hoofdlijnen en zijn als zodanig opgenomen in het herstructureringsplan dat KLM op 1 oktober heeft ingediend. Deze akkoorden op hoofdlijnen geven concrete invulling aan deze bijdrage tot begin 2022 (Cockpit) en eind 2022 (Grond en Cabine).

Foto Amstelveen
(Foto Ben Kortman/KLM - 2019)

Pieter Elbers CEO (Chief Executive Officer) algemeen directeur van KLM


In oktober 2020 is door KLM en vakbonden gewerkt aan de uitwerking van deze akkoorden op hoofdlijnen in gedetailleerde afspraken. Parallel daaraan beoordeelt, namens de overheid, de minister van Financiën met behulp van een adviesbureau het gehele ingediende KLM-herstructureringsplan. Deze evaluatie dient eind oktober afgerond zijn. Specifiek op het gebied van arbeidsvoorwaarden, heeft de minister bij KLM benadrukt dat explicieter moet worden afgesproken en vastgelegd dat de bijdrage van alle KLM’ers voor de volledige duur van de leningen moet gelden.

Om aan deze eis te voldoen, zonder de onderhandelingen helemaal over te doen, is er een ‘commitment clausule’, die opgenomen wordt in de afspraken tussen KLM en de vakbonden. Hieraan dienen alle bonden zich elk te committeren om met alle KLM’ers de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage te blijven leveren conform de eis van het ministerie van Financiën (waarbij de exacte invulling aan KLM en vakbonden is). De KLM-directie heeft gisteren een dringend beroep gedaan op de bonden hiermee in te stemmen. Vandaag hebben vijf vakbonden - CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP - deze clausule ondertekend. FNV (Cabine en Grond) beraadt zich nog. De pilotenvakbond VNV heeft deze clausule niet ondertekend. Hiermee voldoet KLM niet aan de eisen die de minister heeft gesteld. Deze uitkomst is vanmiddag aan de minister overgebracht.

Pieter Elbers KLM President & CEO: 'Ik besef dat we veel hebben gevraagd van alle partijen met als doel voor KLM deze COVID-19-pandemie te overleven; afstappen van normale onderhandelingen en procedures en onder grote tijdsdruk in deze crisistijd instemmen met het inleveren van arbeidsvoorwaarden voor een langere periode dan de lopende cao’s. Afgelopen periode is samen met vakbonden en Ondernemingsraad ongelooflijk hard gewerkt om te komen tot afspraken voor de bijdrage van KLM’ers in deze moeilijke tijd.

Dit zijn ongekende tijden die ook ongekende en ongebruikelijke stappen en aanpak vereisen. De recente cao-akkoorden op hoofdlijnen tussen KLM en bonden, zoals gesloten op 1 oktober, laten zien dat dit met elkaar ook lukt. Dat is prijzenswaardig, net als de dagelijkse inzet van alle KLM collega’s in deze moeilijke tijd. Het is des te betreurenswaardiger dat het vandaag niet gelukt is, om voor eind oktober, door alle bonden de ‘commitment clausule’ te laten ondertekenen. Dit was de laatste benodigde stap voor de goedkeuring vanuit het kabinet. Zonder deze lening komt KLM deze moeilijke tijd niet door. Dit maakt deze impasse uiterst zorgelijk.

Ik spreek mijn dank uit aan de vijf vakbonden die de commitment clausule hebben ondertekend en die hiermee hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Bij FNV wachten we het interne beraad af. Ik kan voor nu niet anders dan de pilotenvakbond VNV nogmaals op te roepen om alsnog deze laatste stap te zetten en haar commitment ook hierin waar te maken door deze clausule te tekenen. In het belang van haar leden, alle KLM-werknemers en de toekomst van ons bedrijf. Ik heb maar 1 doel voor ogen en dat is om KLM deze crisis te laten overleven. Dat lukt alleen als we met elkaar het algemeen belang in het vizier houden en bereid zijn daar een bijdrage aan te leveren die de eigen positie overstijgt.'

Lees ook: Kabinet biedt financiële steun aan KLM als gevolg van de coronacrisis

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.