Bijgewerkt: 18 mei 2021

De EU Commissie wil de aanpak van de beperkingen van het vrije verkeer bijwerken

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Commissie
25-01-2021

Op 25 januari 2021 heeft de EU Commissie een bijwerking voorgesteld van de aanbeveling van de Raad van oktober 2020 tot coördinatie van de maatregelen die van invloed zijn op het vrije verkeer in de Europese Unie. Dit maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van de Commissie om te zorgen voor een betere coördinatie en communicatie van reisgerelateerde maatregelen op EU-niveau.

In het licht van nieuwe varianten van het coronavirus en hoge aantallen nieuwe besmettingen in veel lidstaten moeten niet-essentiële reizen sterk worden ontmoedigd, terwijl tegelijkertijd grenssluitingen of algemene reisverboden moeten worden vermeden en ervoor moet worden gezorgd dat de werking van de interne markt en de toeleveringsketens ononderbroken blijven. Daarom is verdere gerichte actie nodig om te zorgen voor een gecoördineerde aanpak van maatregelen die het vrije verkeer binnen de EU beperken. Het voorstel van de Commissie voorziet in extra coördinatie op twee gebieden waar de lidstaten al hebben afgesproken samen te werken:  • Het voorstel van de Commissie behelst aanvullende coördinatie op twee gebieden, waar de lidstaten reeds zijn overeengekomen samen te werken:

  • Een actualisering van de overeengekomen kleurencode voor het in kaart brengen van risicogebieden.

  • Strengere maatregelen voor reizigers uit gebieden met een hoger risico.


Foto Amstelveen
(Foto © European Union - 2020)

Didier Reynders EU-commissaris voor Justitie en Consumentenzaken


Commissaris voor Justitie, Didier Reynders, verklaarde: 'De overeenstemming die in oktober is bereikt over een gecoördineerde EU-aanpak van reisbeperkingen was een grote stap voorwaarts in onze inspanningen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tegelijkertijd het essentiële reisverkeer en de werking van de interne markt in stand te houden. De gemeenschappelijke kaart en een gemeenschappelijke aanpak van evenredige, niet-discriminerende beperkingen moeten nog steeds als leidraad dienen voor onze inspanningen. Wat we nu nodig hebben in het licht van de nieuwe varianten is nog meer coördinatie en een gezamenlijke Europese inspanning om niet-essentieel reizen te ontmoedigen. Grenssluitingen zullen niet helpen, gemeenschappelijke maatregelen wel.'

Een actualisering van de gemeenschappelijke kleurencode. Naast de bestaande kleuren groen, oranje, rood en grijs stelt de Commissie voor "donkerrood" toe te voegen om gebieden aan te duiden waar het virus in zeer hoge mate circuleert. Dit zou gelden voor een gebied waar het aantal meldingen gedurende 14 dagen meer dan 500 per 100.000 mensen bedraagt. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zal bijgewerkte versies van de kaart blijven publiceren op basis van door de lidstaten verstrekte gegevens.

Strengere maatregelen voor reizigers uit gebieden met een hoger risico. In de mededeling van de Commissie van 19 januari 2021, waarin de maatregelen worden beschreven die nodig zijn om een derde golf te voorkomen, stelt de Commissie voor om alle niet-essentiële reizen sterk te ontmoedigen totdat de epidemiologische situatie aanzienlijk is verbeterd. Dit geldt met name voor reizen naar en uit "donkerrode" gebieden. Daarbij moeten de lidstaten zorgen voor samenhang met de maatregelen die zij toepassen op reizen binnen hun eigen grondgebied.

Van mensen die uit een "donkerrood" gebied reizen, moeten de lidstaten eisen dat zij  • vóór aankomst een test ondergaan;

  • EN in quarantaine worden geplaatst, zoals aanbevolen door het Comité voor de bescherming van de gezondheid en momenteel door verscheidene lidstaten wordt gedaan.


Aangezien de testcapaciteit is toegenomen, zouden de lidstaten meer gebruik kunnen maken van aan het vertrek voorafgaande tests, ook voor gebieden die momenteel als "oranje", "rood" of "grijs" zijn aangemerkt. Mensen die terugkeren naar hun lidstaat van verblijf zouden in plaats daarvan de mogelijkheid moeten krijgen om na aankomst een test te doen.

Foto Amstelveen
(Bron EU - 2021)

Kaart van de 14-dagenmelding en testpositieviteit voor EU/European Economic Area -weken 1 - 02-2021. De EU-landen zijn het eens geworden over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de coronaviruspandemie. Dit omvat een kleurcode voor de indeling van regio's - groen, oranje, geel en grijs - op basis van de epidemiologische situatie aldaar


Gezien de risico's die verbonden zijn aan zeer grote aantallen nieuwe besmettingen beveelt de Commissie op basis van de richtlijnen van het ECDC aan dat de lidstaten ermee instemmen niet-farmaceutische interventies zoals thuisblijfmaatregelen en de tijdelijke sluiting van bepaalde bedrijven goed te keuren, te handhaven of te versterken, met name in gebieden die als "donkerrood" zijn aangemerkt, het testen en opsporen te versterken en de surveillance en sequencing van COVID-19-gevallen op te voeren om informatie te verzamelen over de verspreiding van nieuwe, besmettelijkere coronavirusvarianten.

Mensen die in grensgebieden wonen, moeten van sommige reisbeperkingen worden vrijgesteld. Als zij vaak de grens moeten oversteken, bijvoorbeeld om familie- of werkredenen, mogen zij niet in quarantaine worden geplaatst en moet de frequentie van de vereiste tests proportioneel zijn. Als de epidemiologische situatie aan weerszijden van de grens vergelijkbaar is, mogen geen tests worden voorgeschreven.

De lidstaten moeten ook trachten verstoringen van essentieel reisverkeer te voorkomen, met name om de vervoersstromen in beweging te houden volgens het "groene banen"-systeem en om verstoringen van de toeleveringsketen te voorkomen. Gezien het verhoogde risico moeten essentiële reizigers zoals gezondheidswerkers, mensen die om familiale of zakelijke redenen reizen en uit "donkerrode" gebieden komen, zich ook laten testen en in quarantaine worden geplaatst, mits dit geen onevenredige gevolgen heeft voor de uitoefening van hun essentiële functie of behoefte.

Werknemers in het vervoer, wier blootstelling aan de algemene bevolking tijdens het reizen doorgaans beperkt is, moeten niet in quarantaine en in principe vrijgesteld worden van reisgerelateerde tests. Dezelfde vrijstellingen moeten gelden wanneer essentiële reizigers op doorreis zijn. Naast de bijwerkingen die de Commissie vandaag heeft voorgesteld voor reizen binnen de EU, heeft de Commissie ook een voorstel goedgekeurd om de aanbeveling van de Raad over reizen naar de EU vanuit niet-EU-landen bij te werken.

De meest recente informatie over maatregelen in verband met het coronavirus en over reisbeperkingen die de lidstaten ons hebben meegedeeld, is beschikbaar op het Re-open EU platform.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.