Bijgewerkt: 26 september 2023

De 12de inwonerpeiling is in de gemeente Amstelveen uitgevoerd

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen/I&O Research
19-09-2019

I&O Research uit Amsterdam heeft in 2019 de 12de inwonerpeiling in gemeente Amstelveen uitgevoerd. De inwonerpeiling is een terugkerend enquêteonderzoek onder de bevolking van de gemeente van 18 jaar en ouder met vragen over verschillende onderwerpen waarbij de gemeente betrokken is. Het onderzoek wordt uitgevoerd om het beleid te evalueren en de verdere beleidsontwikkeling te ondersteunen. Met de inwonerpeiling wordt bijvoorbeeld een aantal effectindicatoren gemeten die zijn opgenomen in de begroting en de jaarrekening.

In maart 2019 zijn 5.500 inwoners benaderd voor het onderzoek en uiteindelijk hebben 2.158 inwoners (39%) de vragenlijst ingevuld. Door de omvang en samenstelling van het aantal respondenten en de weging van de uitkomsten zijn de resultaten van het onderzoek betrouwbaar en representatief voor inwoners van de gemeente Amstelveen van 18 jaar en ouder.

Volgens het rapport van I&O Research (pdf 58 pagina’s) vinden de bewoners uit Amstelveen het prettig wonen in hun buurt. Gemiddeld geven zij hiervoor een 7,9. Meer dan de helft van de inwoners vindt hun buurt net zo prettig als in 2015. Een kwart geeft aan dat hun buurt de afgelopen 12 maanden achteruit is gegaan, 14% juist vooruit. In 2015 was dit verschil kleiner.

Een ruime meerderheid (86%) van bewoners uit Amstelveen voelt zich veilig in hun buurt. Verder geeft driekwart van de inwoners aan dat er weinig criminaliteit in hun buurt plaatsvindt. Bewoners geven voor de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 7,3, net als in 2015. De bereikbaarheid per fiets en auto worden goed beoordeeld met gemiddeld een 8,1 en 8,0.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Tjapko Poppens zegt dat de resultaten van de peiling belangrijk voor de gemeente zijn om haar beleid te toetsen en waar nodig bij te sturen. 'Doen wij als gemeente de goede dingen? Wat vinden inwoners belangrijk in hun buurt? Wat vinden zij van onze dienstverlening? Zijn er zaken die wij beter of anders kunnen doen? Met dank aan alle inwoners die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen. Dat inwoners overwegend positief zijn, is goed nieuws. Maar het betekent ook werk aan de winkel voor de gemeente. Wij gaan aan de slag met de peiling om ervoor te zorgen dat inwoners ook in de toekomst met plezier in Amstelveen kunnen wonen en werken.'

Een ruime meerderheid van de inwoners is tevreden over hun woning en vindt dat ze in een prettige buurt wonen waar mensen goed met elkaar omgaan. Gemiddeld geven ze een 7,9 voor hun woonomgeving. Een ruime meerderheid van de bewoners voelt zich veilig in hun buurt en is positief over de openbare ruimte, het groen en de winkels in de buurt voor de dagelijkse boodschappen. Veel mensen waarderen de voorzieningen in de gemeente, zowel op cultureel gebied als op het gebied van sport en recreatie. De meeste Amstelveners willen dan ook beslist niet verhuizen.

Het openbaar vervoer scoort met een 6,0 beduidend lager. Dat heeft vooral te maken met het verdwijnen van sneltram 51. Bijna de helft van de bewoners ziet dan ook graag dat het openbaar vervoer wordt verbeterd. Verder zijn inwoners minder positief over  auto’s die te hard rijden en geluidsoverlast door het vliegverkeer. Ook ervaren mensen overlast van hondenpoep, zwerfvuil en bekladde muren.

De inwonerspeiling geeft ook een beeld van hoe inwoners aankijken tegen zaken zoals afvalscheiding, wat zij doen om duurzamer te wonen of zij als vrijwilliger of mantelzorger op de hoogte zijn van de voorzieningen, van welke voorzieningen zij gebruik maken en in hoeverre zij tevreden zijn over communicatie van de gemeente.

Betrouwbaarheid, representativiteit en weging. 'Het kost teveel tijd en geld om alle inwoners van Amstelveen van 18 jaar en ouder te benaderen voor onderzoek. Daarom wordt er steekproefonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn daardoor te zien als een benadering van de realiteit. De respondenten kunnen worden gezien als een goede afspiegeling van de totale onderzoeksgroep, aangezien de onderzoeksresultaten zijn gewogen. Door weging van de uitkomsten zijn eventuele verschillen gecorrigeerd naar herkomstwijk, leeftijd en geslacht. Dit betekent bijvoorbeeld dat als blijkt dat het aandeel mannelijke respondenten uit Amstelveen Noordwest in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar lager is dan verwacht zou mogen worden als je kijkt naar de werkelijke leeftijdsopbouw voor mannen in deze wijk, dat hun antwoorden door middel van een toegekende wegingsfactor zwaarder meetellen.

Door de omvang van de respons en de weging kan gesteld worden dat de uitkomsten representatief zijn voor de onderzoekspopulatie. In het rapport worden dan ook uitspraken gedaan over de bevolking in Amstelveen van 18 jaar en ouder, terwijl het in werkelijkheid gaat om de gewogen antwoorden van de respondenten.' -aldus de onderzoekers van I&O Research. Lees ook: Waaraan moet een representatief onderzoek voldoen?  Volgens het CBS had Amstelveen op 1 juli 2019 91.118 inwonersAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.