Bijgewerkt: 4 maart 2024

Castricum moet de afspraken huisvesten statushouders nakomen

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland/Rijksoverheid
01-09-2021

De gemeente Castricum realiseert te weinig woningen voor statushouders. De gemeente komt eigen toezeggingen aan de provincie daarover niet na. Omdat de gemeente Castricum niet aan de taakstelling voldoet, stuurt de provincie de gemeente vandaag een voornemen tot indeplaatsstelling -meldt de Provincie Noord-Holland in een bericht op 1 september 2021.

Gemeenten krijgen een taakstelling van de minister voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden (statushouders). De provincie moet er van het Rijk op toezien dat gemeenten hieraan voldoen. De Rijksoverheid geeft gemeenten elk half jaar een taakstelling voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden: mensen wiens asielaanvraag gehonoreerd werd door de Rijksoverheid. De hoogte van deze taakstelling hangt af van het aantal inwoners van de gemeente en het verwachte aantal statushouders.

Ondanks herhaaldelijke gesprekken en interventies van de kant van de provincie komt de gemeente Castricum sinds 2020 de eigen toezeggingen niet na. Momenteel heeft de gemeente sinds 1 juli 2021 een achterstand van in totaal 34 personen.

Castricum moet achterstand inhalen. De gemeente Castricum krijgt nog tot 31 december 2021 de gelegenheid om de opgelopen achterstand in te halen. De provincie vertrouwt erop dat dit gaat lukken. Mocht dit niet zo zijn, dan neemt de provincie de rol van de gemeente over (indeplaatsstelling) en gaat de provincie de achterstand op kosten van de gemeente wegwerken.

De provincie gaat dan onder andere verdergaande afspraken maken met de wooncorporaties en mogelijke alternatieven vormgeven om te zorgen voor voldoende woningen. Indien Castricum per 31 december de geconstateerde achterstand niet weggewerkt heeft, zullen Gedeputeerde Staten in de maand januari van 2022 een beslissing nemen over indeplaatsstelling. Voor die tijd zal de verantwoordelijk wethouder van Castricum worden uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek.

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes/Provincie NH - 2019)

Cees Loggen (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening (inclusief wonen)


Verder uitstel niet te rechtvaardigen. Cees Loggen, gedeputeerde Noord-Holland: 'Naast de toezichtstaak die de provincie in opdracht van het Rijk uitvoert, vinden wij het belangrijk dat gemeenten aan hun taakstelling voldoen. Als er onvoldoende woningen beschikbaar zijn, moeten verblijfsgerechtigden langer verblijven in asielzoekerscentra. Zij kunnen hun inburgering in de Nederlandse samenleving dan niet starten. Daarbij hebben andere gemeenten in de provincie de afgelopen jaren hard gewerkt om verblijfsgerechtigden te huisvesten en achterstanden weg te werken. De provincie vindt dat zij het naar deze gemeenten niet kan rechtvaardigen om verder uitstel te verlenen aan de gemeente Castricum.'

Statushouders? Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen een verblijfsvergunning. Dit geeft hen een status en daarna worden zij ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder betekenen hetzelfde. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het totaal aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. In de taakstelling voor huisvesting vergunninghouders staat om hoeveel vergunninghouders dat gaat. De verdeling van deze taakstelling over gemeenten is afhankelijk van het inwoneraantal van een gemeente. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders huisvesten dan kleinere gemeenten. 

In 2021 moeten gemeenten volgens de taakstelling in totaal 24.500 vergunninghouders huisvesten. 13.500 voor de eerste helft van 2021 en 11.000 voor de tweede helft van 2021. Dit is meer dan in 2020. Toen ging het om 12.000 vergunninghouders. Deze verhoging komt onder andere door het inlopen van de achterstand van behandeling van asielaanvragen door de IND. Lees meer: Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunningAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.