Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Bovenkerkerpolder is geen woningbouwlocatie

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH / Bovenkerkerpolder Natuurlijk
30-10-2007

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland meldt in haar laatste actuele bericht van 30 oktober 2007, dat ze een besluit heeft genomen ten aanzien van de Bovenkerkerpolder en de Legmeerpolder in Amstelveen.

Volgens het besluit, in de Bovenkerkerpolder blijft het streekplanbeleid zoals vastgesteld in 2003 gehandhaafd, dus hier komen geen woningen. Alleen het noordelijke deel van de Legmeerpolder wordt definitief aangewezen als woningbouwlocatie.

Omstreden plan

Het volgens de GS omstreden plan; een golfbaan in de Bovenkerkerpolder is planologisch mogelijk, maar dan volgens het bericht:

“  moet dan wel worden voldaan aan een aantal strikte voorwaarden, zodat het karakter van dit deel van het Groene Hart behouden blijft. Zo is alleen kleinschalige bebouwing toegestaan die direct is gerelateerd aan het golfen, moeten omvang en aard van de parkeervoorzieningen en lichtmasten hier rekening mee houden, moeten kavelpatronen zoveel mogelijk worden gehandhaafd en moet de golfbaan voor wandelaars, fietsers en ruiters toegankelijk zijn.”

De commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken behandelt op 1 november 2007 de streekplanherziening, met uitzondering van het voorstel over de Bovenkerker- en Legmeerpolder. Dat wordt later besproken. (Lees verder: Voordracht streekplanherziening pdf)

Hoorzitting Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De elf statenleden van de hoorzittingcommissie tijdens de provinciale inspraakbijeenkomst over de Bovenkerkerpolder op 6 september 2007 in het Dorint Hotel op Schiphol


Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk

De Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk (opvolger van de opgegeven Golfodrama) meldt op haar website, dat ze is verheugd met het schrappen van de woningbouw in de Bovenkerkerpolder. Wat betreft het golfcentrum zijn ze voorzichtig positief en ze zullen doorgaan tot het gehele plan van tafel is. De Bovenkerkerpolder is levensvatbaar agrarisch gebied. Dit bijzondere landschap en natuur kunnen alleen in stand blijven als de agrarische functie behouden blijft.

Zee hopen dat de Provinciale Staten beide plannen geheel afwijzen en zorg dragen voor het duurzaam in stand houden van de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Bovenkerkerpolder als onderdeel van het Nationaal Landschap het Groene Hart.

Website: Bovenkerkerpolder Natuurlijk


Kamervragen Duyvendak (GL) en Vermeij (PvdA) pdf

Beantwoording Kamervragen door minister Verburg pdf
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.