Bijgewerkt: 24 februari 2024

Amstelveen laat kansen liggen op recreatie en natuur

Nieuws -> Informatief

Bron: Kees van Tilburg
06-06-2013

Amstelveen dreigt kans op waardevol natuur- en recreatiegebied te laten schieten

Een recreatie- en natuurgebied van 56 hectare, met 3 km fietspad en 4.8 km wandelpad, ligt (letterlijk) binnen handbereik voor Amstelveen. Provincie en Rijk willen meewerken en meebetalen. De voor dit project beschikbare middelen dreigen echter te verdampen, omdat Amstelveen niet wil.

De stad die de pretentie heeft de ‘Groenste stad van Nederland’ te worden laat de mogelijkheid schieten om het laatste gedeelte van de Groene AS langs de Nesserlaan in te richten. De plannen ervoor liggen kant en klaar.

van tilburg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Kees van Tilburg, voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland


Al jaren wordt er gesproken over de afronding van de ecologische verbinding tussen Amstelland en Spaarnwoude: de Groene AS. De strook langs de zuidkant van de Nesserlaan is de ontbrekende schakel. De laatste jaren lag het project stil, vanwege de bezuinigingen op natuur en recreatie, maar enige maanden geleden heeft de Provincie NH in de beleidsnota “Licht op Groen” kenbaar gemaakt, dat zij de ecologische hoofdstructuur alsnog wil afronden en daarvoor middelen beschikbaar stelt.

Bovendien komen vanuit het Rijk in het kader van het lopende project Mooi Amstelland aanvullende middelen beschikbaar. De grond is goeddeels in handen van de gemeente Amstelveen, dus alle lichten staan op groen.

Echter, de gemeente Amstelveen wil de grond niet ter beschikking stellen. Amstelveen, bij monde van wethouder Levie, zegt de grond nodig te hebben voor een strategische ruil i.v.m. een niet nader aangeduid ’hoger doel’. Desgevraagd: niet voor woningbouw en niet voor een rondweg. Volstrekt onduidelijk, waarvoor dan wel.

De gebruiksmogelijkheden van de grond zijn zeer beperkt. De verkrijger van de grond krijgt te maken met maar liefst drie planologische beschermingsregimes: Ecologische hoofdstructuur, Bufferzone en Landelijk gebied. Dus ook nauwelijks aantrekkelijk voor een projectontwikkelaar die erop gokt, dat er in de toekomst mag worden gebouwd in de Bovenkerkerpolder.

Bovendien zou dat niet sporen met de huidige praktijk, dat projectontwikkelaars hun grond in de polder te koop aanbieden aan agrariërs. Hoe dan ook, de gelegenheid dreigt voorbij te gaan om een prachtig gebied in te richten, waar met name de bewoners van Westwijk en Waardhuizen/Middenhoven erg blij mee zouden zijn.

Stichting Beschermers Amstelland heeft een beroep gedaan op het College van B en W en de Gemeenteraad om te handelen, teneinde de eenmalige kans om een mooi recreatie- en natuurgebied in te richten op voor Amstelveen gunstige condities, niet voorbij te laten gaan.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd. Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:

-Bekendheid te geven aan de waarden van het gebied

-De overheid positief kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening

-Het genereren van middelen om te investeren in de waarden van het gebied

Voor meer informatie: www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.