Bijgewerkt: 24 februari 2024

Alternatieve locatie voor McDonald's?

Nieuws -> Informatief

Bron: Gerlach van Beinum en Marjon van Os
27-06-2013

'Brief Van Beinum ter voorbereiding van de raadsvergadering van 3 juli 2013 McDonalds Zijdelweg'

Gerlach van Beinum, Marjon van Os en Boudewijn van Beinum, bewoners van Amstelveen hebben deze brief opgesteld en naar de raadsleden van gemeenteraad van Amstelveen gestuurd:

Gemeente Amstelveen, t.a.v. de raadsleden Amstelveen, 27 juni 2013

Betreft: Plan voor McDonald’s vestiging aan de Zijdelweg

Geachte Raadsleden,

Zoals aangegeven tijdens de RWN commissie vergadering van 14 mei, zijn wij zeer onaangenaam geconfronteerd met het bericht, dat B en W willen meewerken aan een plan om een McDonald’s vestiging te realiseren (zie ons bijgevoegde inspraak notitie (pdf) van 14 mei 2013), waarvan de toegangsweg slechts op 25 meter afstand van onze woning is gelegen.

Naar aanleiding van de motie M1 (SP) tijdens de raadvergadering van 29 mei, is bijgevoegd ambtelijk document naar de raadsleden gestuurd ter verdediging van dit initiatief. Wij zijn blij, dat een raadslid dit ons heeft toegezonden, bedankt hiervoor. Wij willen hierbij reageren op dit ambtelijk document, met als doel dat er een correct afgewogen beslissing wordt genomen met betrekking tot dit initiatief.

In de gerefereerde startnotitie, Immink Mc Donald’s Zijdelweg, staat gemeld, dat de Mc Donald’s functie niet past binnen het vigerende bestemmingsplan noch binnen de structuurvisie voor een bedrijventerrein op deze locatie. Ondanks dit gegeven wordt dit particuliere initiatief toch gesteund met nieuwe argumenten/redenen.

In het volgende worden meerdere van deze specifieke redenen en argumenten, die voor deze gelegenheid in het ambtelijk document worden aangevoerd, gerelativeerd, of weerlegd:

1. “Mc Donald’s wil zich al lange tijd in de gemeente Amstelveen vestigen”: De voorgestelde locatie zal vooral aantrekkelijk zijn voor inwoners van Uithoorn, het dichtst bijzijnde bewoonde gebied. Het daarbij genoemde positieve effect op de werkgelegenheid zal vooral voor Uithoorn merkbaar zijn, dus niet voor de gemeente Amstelveen, zoals gesuggereerd wordt.

2. “Toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein”: De gemeente heeft reeds besloten om het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid, waar de Mc Donald’s gevestigd zou worden, op de lange baan te schuiven. Eerst wordt de Loeten ontwikkeld.

3. “Strategische ligging”: Er zijn diverse alternatieve strategische liggingen mogelijk, alle in de ambtelijke notitie vermelde strategische argumenten gelden ook voor de alternatieve locatie aan de zuidkant van de N201.

4. “Zichtlocatie vanaf de Zijdelweg en N201”: Ook de alternatieve locatie aan de zuidkant van de N201 is een zichtlocatie, vanaf de N201 zijn de daar aanwezige bedrijfsloodsen geen zichtobstakel voor een eventuele Mc Donald’s vestiging. Vanaf de Zijdelweg is het zicht sowieso beperkt vanwege het Shell benzine station tussen de Zijdelweg en de gewenste locatie van Mc Donald’s.

5. “Een goede ontsluiting en bereikbaarheid is van essentieel belang”: De ontsluiting aan de alternatieve zuidkant van de N201 is identiek aan die aan de noordkant (bij de Shell) middels een half klaverblad en een rotonde. Omdat het dichtstbijzijnde bewoonde gebied in Uithoorn middels de Zijdelweg verbonden is met de zuidkant van de N201, en omdat verwacht kan worden, dat het meeste verkeer vanuit het westelijke vierbaans gedeelte van de N201 zal komen, heeft de zuidkant zelfs een voordeel met betrekking tot de ontsluiting.

Zoals extra onderbouwd in punten 3, 4 en 5 zou de alternatieve locatie aan de zuidkant van de N201, achter de firma Hoogerhout, zeker ook kunnen en zelfs met betrekking tot de ontsluiting en beperking van hinderlijke en onnodige verkeersbewegingen voordelen hebben.

Wij begrijpen daarom niet de genoemde conclusie: “de geopperde alternatieve locatie is voor McDonald’s daarom niet interessant en wordt daarom afgewezen. In het hoofdstuk “overige vragen en opmerkingen”, wordt aangegeven, dat de landeigenaar en McDonald’s mee willen werken aan het beperken van de overlast.

Wij hebben hier niet heel veel vertrouwen in, omdat de landeigenaar ons pas heeft benaderd, nadat wij onze inspraak bij de RWN commissie hebben gedaan en nadat wij met wethouder Groot hebben gesproken.

De landeigenaar heeft ons pas na 14 mei een provisorische tekening laten zien van een eventuele grondwal. Zowel de landeigenaar als de betreffende gemeente ambtenaren kennen ons al jaren heel goed, desondanks zijn wij tot de publicatie van het bericht op de website Amstelveen (zie bijlage) door hen niet geïnformeerd. Waarom is vanaf begin af aan geen rekening gehouden met ons belang en zelfs niet met ons gesproken?

In het hoofdstuk wordt ook gemeld, dat Mc Donald’s na sluitingstijd (hoe laat?) ’s nachts gesloten is. Wordt dit in de toekomst gegarandeerd? Vele McDonald’s vestigingen zijn 24 uur open. Bij een correcte belangenafweging kan ook voor de andere locatie gekozen worden. Behalve aan de alternatieve zuidkant van de N201, mogelijk ook in het nu te ontwikkelen bedrijventerrein de Loeten.

Wij begrijpen nog steeds niet, waarom volgens het Amstelveense bericht “Plan voor McDonald’s vestiging aan de Zijdelweg” de locatie in de Loeten “vanwege de vele verkeersbewegingen die een fastfood restaurant met zich mee brengt” niet zou kunnen, en wel op 25 meter afstand van onze woning. Verder is te verwachten, dat de extra werkgelegenheid die een Mc Donald’s vestiging met zich mee zal brengen in de Loeten op veel kortere termijn gerealiseerd zal worden.

Wethouder Levie heeft aangegeven, dat het niet de taak van de gemeente is om alternatieve locaties te onderzoeken. Hierdoor wordt het de initiatiefnemers wel erg gemakkelijk gemaakt om bij de keuze van de locatie alleen hun private belang te beschouwen. Als de gemeente niet serieus naar alternatieven zou willen kijken, dan zou ten minste de initiatiefnemers verzocht moeten worden een analyse en afweging van verschillende alternatieve locaties te leveren.

Wij hopen, dat de gemeenteraad deze locatie afwijst, zodat vervolgens de gemeente en/of de initiatiefnemers voldoende onderbouwd een acceptabele locatie kunnen kiezen, waarbij de verschillende belangen juist worden afgewogen.

Gerlach van Beinum

Marjon van Os

Boudewijn van Beinum 


McDonald's?

De McDonald's Corporation (NYSE: MCD) is 's werelds grootste keten van hamburger fast food restaurants, waar dagelijks in 119 landen ongeveer 68 miljoen klanten worden bediend. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten.

Het bedrijf begon in 1940 als een barbecue restaurant, geëxploiteerd door Richard en Maurice McDonald, in 1948 hebben hun bedrijf gereorganiseerd als een hamburger stand met behulp van productielijn principes. Zakenman Ray Kroc werkte bij het bedrijf als een franchise agent in 1955. Hij kocht vervolgens de keten van de McDonald broers en hield toezicht op de wereldwijde groei.


Grotere kaart weergeven In Amstelveen is voorlopig een McDonalds restaurant geopend aan het Buitenplein 82

Een McDonald's restaurant wordt beheerd door, ofwel een franchisenemer, een filiaal, of het bedrijf zelf. Inkomsten van het bedrijf komen uit de huur, royalty's en vergoedingen door de franchisenemers betaald, alsmede de verkoop in zelf uitgebate restaurants. De omzet van McDonald's groeide 27 procent in 2007 tot $ 22.8 miljard en het laatste drie jaar 9 procent was de groei en het bedrijfsresultaat bereikte de 3.9 miljard dollar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.