Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Alle leerlingen in groep 8 krijgen eindtoets vanaf 2015

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
10-12-2013

Alle leerlingen in groep 8 op alle scholen in Nederland maken vanaf 2015 een eindtoets ter afsluiting van de basisschool. Op dit moment doen nog niet alle scholen mee aan de Cito toets en bovendien worden sommige zwakkere leerlingen uitgesloten van deelname. Een onwenselijke situatie die bovendien de vergelijkbaarheid van scholen bemoeilijkt. Er zal een centrale eindtoets worden ontwikkeld, maar het staat scholen vrij om te kiezen voor een alternatieve toets, mits deze voldoet aan landelijke kwaliteitseisen.

Brede steun

Nadat een meerderheid in de Tweede Kamer eerder dit jaar instemde met het voorstel van staatssecretaris Dekker, maakt de Senaat de weg vrij voor de invoering van de verplichte eindtoets. Tijdens het inhoudelijke debat precies een week geleden tekende zich reeds een ruime meerderheid af van CDA, D66, PVV, PvdA, VVD en 50 Plus die de voordelen voor kind, docent en ouder van een eindtoets onderstreepten. Dekker streeft naar invoering in het schooljaar 2014/2015.

Voorkomen onderadvisering

De eindtoets is bedoeld als een landelijke objectieve toets in het basisonderwijs die van alle basisscholieren in groep 8 meet, waar ze staan en wat hun kennisniveau is op het gebied van taal en rekenen. Kinderen kunnen niet slagen, of zakken voor de toets. De toets stelt onafhankelijk en objectief vast, of het schooladvies van de juf, of meester overeenkomt met datgene wat leerlingen daadwerkelijk in hun mars hebben na acht jaar basisschool.

cito Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Alle leerlingen in groep 8 op alle scholen in Nederland maken vanaf 2015 een eindtoets ter afsluiting van de basisschool


Mócht een leerling de eindtoets beter maken dan op voorhand werd verwacht -dat gebeurt bij één op de tien leerlingen- dan kan het schooladvies worden aangepast. Op die manier wordt onderadvisering van kinderen voorkomen en wordt recht gedaan aan talent. Diverse fracties vonden dit een belangrijk argument vóór een onafhankelijke toets.

Moment afname

De toets wordt niet -zoals nu gebeurt bij de Cito-toets – begin februari maar medio april afgenomen. Dat gebeurt voor het eerst in 2015. Uit onderzoek blijkt, dat de aandacht voor taal en rekenen na het afnemen van de Cito wegzakt. Om dat te voorkomen vindt de toets twee maanden later plaats. Zodoende wordt de beschikbare onderwijstijd beter benut en kan een vliegende start op de middelbare school worden gemaakt. Bovendien neemt door de latere afname in het jaar het belang van het advies van de juf en de meester toe.

Wereldoriëntatie

De eindtoets meet, waar een leerling staat op het gebied van taal en rekenen, twee belangrijke voorspellers van succes in het vervolgonderwijs. Scholen die dat willen, kunnen er vrijwillig voor kiezen om een toets voor wereldoriëntatie af te nemen. Of het vak Engels ook wordt meegenomen in de toets is op dit moment nog toekomstmuziek en zal nader worden onderzocht.

Cito eindtoets?

De Cito Eindtoets Basisonderwijs van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, vaak afgekort tot Cito-toets, is een toets van Cito die leerlingen van het Nederlandse basisonderwijs in groep 8 afleggen, zodat men een beeld kan krijgen wat het best passende vervolgonderwijs voor de deelnemende leerling zou kunnen zijn.

De Cito Eindtoets Basisonderwijs bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De toets wordt gespreid over drie ochtenden afgenomen. Het onderdeel wereldoriëntatie is een optioneel onderdeel, dus de school mag ervoor kiezen dit onderdeel niet af te nemen. Probeer de toets online: http://www.leestrainer.nl/  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.