Bijgewerkt: 28 november 2021

Actieplan stikstof voor Noord-Holland gepresenteerd

Nieuws -> Informatief

Bron: Landschap Noord-Holland
23-11-2019

Geef natuur en mensen weer schone lucht! Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, IVN, Goois Natuurreservaat, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Duinbehoud en Natuurmonumenten presenteren het Actieplan Stikstof voor Noord-Holland 'Geef natuur en mensen weer schone lucht' aan de provincie Noord-Holland. De stikstofcrisis houdt Nederland in de greep en raakt iedere inwoner van Noord-Holland. De bouwsector, de landbouwsector, infrastructurele projecten, nieuw geplande activiteiten liggen stil door de te hoge stikstofuitstoot. De natuur- en milieuorganisaties vinden de afnemende kwaliteit van de natuur en een gezonde leefomgeving de kern van het probleem naast de vergunningverlening voor woningbouw en andere nieuwe maatschappelijk relevante activiteiten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De Bovenkerkpolder op 4 juni 2017. In de achtergrond is de St. Urbanuskerk zichtbaar in Nes aan de Amstel


De te hoge concentratie stikstofoxiden heeft te veel schade aan de natuur gebracht. Ook in Noord-Holland. De soortenrijkdom is fors afgenomen en ook onze eigen gezondheid is in het geding. Mensen met astma en longklachten hebben ernstige last van het teveel aan stikstofverbindingen in de lucht. Schone lucht is daarom in het belang van iedereen. In Noord-Holland zijn de veroorzakers van de stikstofuitstoot vooral het wegverkeer, de industrie en de landbouw, maar ook de scheepvaart en de luchtvaart. Daarom stellen de maatschappelijke organisaties voor dat al die sectoren evenredig bijdragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot. En roepen zij de provincie Noord-Holland op de stikstofcrisis integraal aan te pakken met een samenhangend pakket aan maatregelen. Ook stellen zij voor de kwaliteit van de natuurgebieden te verbeteren door extra herstelmaatregelen en het robuuster maken van gebieden om de veerkracht te versterken.

Enkele maatregelen uit het 17 punten tellende actieplan (pdf 2 pagina’s) zijn het stimuleren van elektrisch vervoer (auto, trein, bus, fiets), extra zuivering van rookgassen bij industriële bedrijven, te beginnen met de grootste stikstof-uitstoters, een gebiedsgerichte aanpak met stikstofplafonds per regio, versnellen van natuur-inclusieve en grondgebonden landbouw en grenzen stellen aan de uitbreiding van het vliegverkeer. De aanpak kan helpen om andere beleidsdoelen als CO2-reductie, verbeteren waterkwaliteit en grotere verkeersveiligheid ook te halen.

Door samen de schouders onder het actieplan te zetten met een evenredige bijdrage om de problemen op te lossen, ontstaat er weer perspectief voor de toekomst. Goed voor de natuur en de mensen. Het actieplan met de uitgangspunten en maatregelen is te lezen op de websites van de betrokken natuurorganisaties.

Wat is stikstof? Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie.

Stikstofoxiden (NOx)  komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie. Ammoniak (NH3) komt met name van dieren in de veeteelt. Een klein deel komt uit overige bronnen zoals industrie, de bouw en het verkeer. Boeren gebruiken mest van dieren en kunstmest om hun land te bemesten. Een deel van die mest verdampt als ammoniak en komt zo in de lucht. Om de zogenaamde ‘stikstofproblematiek’ goed te begrijpen, zijn drie termen belangrijk: concentratie (hoeveel zit er in de lucht), emissie (hoe komt het in de lucht) en depositie (hoe komt het op/in de grond)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS