Bijgewerkt: 2 oktober 2022

AanZ-Amstelveen wil 'geen ijzer met handen breken'

Nieuws -> Informatief

Bron: Vita welzijn en advies
03-12-2013

Wist u dat?

Vrijwilligers ook na 1 januari 2014 hun huidige werkzaamheden bij AanZ-Amstelveen blijven doen. Het cursusaanbod door AanZ Amstelveen wordt voortgezet vanaf januari 2014. De meeste medewerkers van Cardanus die solliciteerden een contract krijgen aangeboden. Alle vijf wijkcentra begin januari 2014 weer open zijn

Wie zijn wij?

Vanaf januari 2014 zal het beheer van de wijkcentra en de organisatie van het wijkwelzijnswerk worden uitgevoerd door AanZ-Amstelveen. AanZ is een samenwerkingsverband van Vita welzijn en advies (www.vitawelzijnenadvies.nl ) en Participe (www.participe.nu ).

Vernieuwend welzijn

Eind oktober 2013 heeft AanZ van de gemeente Amstelveen de bevestiging ontvangen, dat er tussen de gemeente en AanZ per januari 2014 een subsidierelatie zal ontstaan voor het beheer van de wijkcentra en de organisatie van het wijkwelzijnswerk. Basis voor deze subsidierelatie is de behoefte van de gemeente Amstelveen aan vernieuwend welzijnswerk in de wijken van Amstelveen.

AanZ Amstelveen heeft op basis van de offerteaanvraag van de gemeente een offerte ingediend, waarin invulling wordt gegeven aan de beoogde ontwikkeling en vraag naar vernieuwend welzijnswerk. Wij begrijpen, dat deze verandering voor velen onduidelijkheden oproept en hebben hier ook begrip voor. AanZ Amstelveen zal dan ook via een geleidelijke weg de komende twee jaar invulling geven aan het vernieuwende welzijnswerk.

Kort dag…

De mededeling, dat er een subsidierelatie zal ontstaan tussen AanZ Amstelveen en de gemeente Amstelveen is voor ons het startsein om te beginnen met de voorbereidingen om per januari 2014 goed van start te kunnen gaan in de wijkcentra! Alhoewel de voorbereidingsperiode zeer kort is, zal AanZ Amstelveen zich maximaal inspannen om per 1 januari 2014 continuïteit te kunnen bieden m.b.t. het beheer van de wijkcentra en de organisatie van het welzijnswerk in Amstelveen.

Complicerende factor in deze voorbereidingsperiode is, dat alle bestaande contracten met cursisten, huurders, leveranciers, medewerkers etc. zijn beëindigd per 31 december 2013. Deze informatie is voor AanZ Amstelveen niet altijd beschikbaar en opzeggen van contracten blijkt eenvoudiger, dan het opnieuw afsluiten ervan. We proberen zo goed als mogelijk invulling te geven aan de voortzetting van activiteiten per 1 januari 2014, maar kunnen helaas ‘geen ijzer met handen breken’.

Contact zoeken

Voor het goed uitvoeren van de ‘nieuwe’ welzijnswerk is de rol van de vrijwilligers en bewoners heel belangrijk. Omdat de contactgegevens niet simpel overgedragen werden, zoekt AanZ Amstelveen zelf contact met de vrijwilligers. De komende tijd is en wordt hard gewerkt aan het leggen van de eerste contacten met vrijwilligers, wijkplatforms, BIG’s en andere belanghebbenden bij het wijkwelzijnswerk in Amstelveen.

Een eerste kennismakingsbijeenkomst met vrijwilligers en wijkplatforms heeft op 20 november 2013 plaatsgevonden. Ruim 100 vrijwilligers hebben we al kunnen informeren. In december zullen wij wekelijks aanwezig zijn tijdens spreekuren die worden gehouden in de wijkcentra.

Dit is georganiseerd om antwoord te kunnen geven op vragen die vrijwilligers en andere belanghebbenden hebben. Data en tijdstippen, waarop wij aanwezig zijn, zijn bekend gemaakt in de wijkcentra en in de lokale media.

AanZ Amstelveen is er ook voor de vrijwilliger!

Voor AanZ Amstelveen is de inzet van de vrijwilligers onmisbaar. Zij vervullen niet alleen een belangrijke maatschappelijke functie, maar het vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar toetreding tot het arbeidsproces. Alle vrijwilligers kunnen op de ‘oude’ voet verder gaan bij AanZ Amstelveen.

Voor de vrijwilligers die dat wensen, bestaat na 1 januari 2014 de mogelijkheid om met AanZ Amstelveen een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten, waarin de rechten en de plichten goed beschreven zijn. Ons uitgangspunt m.b.t. de inzet van de vrijwilligers is, dat wij graag ook na januari 2014 willen dat de vrijwilligers hun bestaande werkzaamheden kunnen voortzetten.

Er zal vanaf deze datum geen sprake zijn van een verzwaring van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers, aangezien ook een professioneel sociaal beheerder aanwezig zal zijn die verantwoordelijk is voor het beheer van het wijkcentrum. De sociaal beheerders die voor de vrijwilligers nog niet bekend zijn, zullen voor 1 januari 2014 gaan kennismaken in het wijkcentrum.

aanz Amstelveen
(Bron Vita - 2013)

Het logo van AanZ-Amstelveen


Aanstelling medewerkers: zorgvuldig

De invulling van de bestaande vacatures is momenteel een speerpunt. AanZ Amstelveen heeft, conform hetgeen beschreven is in de offerte, diverse selectieprocedures gestart om te komen tot een goede invulling van het professionele team. AanZ Amstelveen handelt hierin zorgvuldig en conform de gemaakte afspraken met de gemeente Amstelveen met als basis de van toepassing zijnde cao.

Uitgangspunt bij de selectieprocedures is, dat de kandidaten moeten voldoen aan de competenties, zoals die zijn omschreven. Kandidaten worden geselecteerd op hun kwaliteiten en hun vermogen om invulling te kunnen geven aan de koers van AanZ Amstelveen, zoals aangegeven door de gemeente in haar opdracht. AanZ Amstelveen hanteert het uitgangspunt dat niet ‘als vanzelfsprekend’ alle medewerkers van Cardanus zullen worden aangesteld, zij hebben wel een voorkeurspositie gekregen in de sollicitatieprocedures.

Op basis van de gesprekken die gevoerd zijn, is een groot deel van de bestaande Cardanus medewerkers geselecteerd voor de vacante vacatures. Met hen zal de komende week een arbeidsvoorwaardelijk gesprek plaatsvinden.

Niet alle kandidaten vanuit Cardanus zijn geselecteerd, gebleken is dat enkele kandidaten niet konden voldoen aan de benodigde competenties. Aan enkele andere kandidaten vanuit Cardanus, waarover twijfel bestaat, of zij de vacante functie kunnen uitvoeren, wordt een assessment aangeboden om dit te kunnen toetsen, voordat een definitieve beslissing wordt genomen over al dan niet aanbieden van een dienstverband.

Aan de kandidaten, waarmee een arbeidsvoorwaardelijk gesprek zal worden gehouden zal in beginsel een jaarcontract worden aangeboden, waarin behoud van huidig salaris (ondanks inschaling van de functies in een andere schaal dan bij Cardanus) besproken zal worden.

de leuw Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dion de Leuw, directeur van Vita welzijn en advies, maar ook van AanZ-Amstelveen


Voortzetten verhuur ruimten

Alle bestaande huurders hebben wij schriftelijk benaderd om bij hen te informeren, of zij na 1 januari 2014 de huur willen voortzetten. Voor alle huurders, die ook na januari 2014 de huur willen voortzetten geldt, dat zij uiterlijk half december 2013 een huurvoorstel van ons tegemoet kunnen zien tegen de bestaande voorwaarden.

Cursusaanbod na 1 januari 2014

Een week geleden heeft AanZ Amstelveen overeenstemming bereikt met Cardanus m.b.t. de voortzetting van de activiteiten van het cursusbureau. Ook hier is het uitgangspunt, dat de bestaande cursussen tot het einde van het cursusjaar (eind juni 2014) zoveel als mogelijk worden voortgezet. Wij hebben de docenten hierover inmiddels schriftelijk geïnformeerd en de komende week zullen de inschrijvingen kunnen starten voor de periode vanaf januari 2014. Alle cursisten zullen door de docenten hiervan op de hoogte worden gesteld.

Kennismaken met wijken en bewoners

AanZ Amstelveen zal eveneens de komende weken gebruiken om nadere contacten te leggen met de wijkplatforms en de bewonersinitiatiefgroepen en met hen en de gemeente de werkvelden af te stemmen.

Ons bereiken?

Wij realiseren ons, dat de start van onze werkzaamheden per 1 januari 2014 voor u tot onduidelijkheden, of vragen kan leiden. Ook voor de start van onze werkzaamheden willen wij graag voor u goed bereikbaar zijn:

Bent u momenteel vrijwilliger in de wijkcentra, wilt u vrijwilliger blijven, of vrijwilliger worden en heeft u vragen, e-mail ons via vrijwilliger@aanz-amstelveen.nl

Bent u nu huurder van ruimte en vraagt u zich af, wat de wijziging per 1 januari 2014 voor u betekent, mail ons via verhuur@aanz-amstelveen.nl

Bent u docent, of cursist van een van de activiteiten en heeft uw vragen over de continuering van de activiteiten na 1 januari 2014, e-mail ons via cursus@aanz-amstelveen.nl.

Bent u leverancier van de wijkcentra en bent u benieuwd, wat de veranderingen per 1 januari 2014 voor u betekenen, e-mail ons via leverancier@aanz-amstelveen.nl

Bent u bewoner, lid van een bewonersorganisatie, of heeft u andere vragen over de veranderingen van het beheer van de wijkcentra en de organisatie van het wijkwelzijnswerk, e-mail ons via info@aanz-amstelveen.nl.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 020 5 430 430 (vragen naar secretariaat AanZ Amstelveen).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.