Bijgewerkt: 25 juli 2024

ABP wil werk maken van een nieuw pensioenstelsel

Nieuws -> Informatief

Bron: ABP
18-10-2018

'Verbetering financiële positie zet door in derde kwartaal. Uitblijven pensioenverhoging komende jaren is niet meer uit te leggen' - meldt ABP. Stichting Pensioenfonds ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs. ABP staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland, alle ambtenaren - ook de gepensioneerden - zijn erbij aangesloten, in totaal zijn dit in 2012 2,8 miljoen mensen.

Hoofdpunten:
-Beleidsdekkingsgraad ABP (104,7%) boven minimaal vereist niveau;
-Pensioenen zeer waarschijnlijk niet omhoog en niet omlaag in 2019;
-Rendement op beleggingen derde kwartaal +1,1% (+€ 4,7 miljard)

Ook in het derde kwartaal van 2018 is de financiële positie van ABP verder verbeterd. De beleidsdekkingsgraad, belangrijk voor verhoging en verlaging van het pensioen, komt in dit kwartaal met 104,7% voor het eerst sinds eind 2014 boven het minimaal vereiste niveau. Uitgaande van de huidige financiële positie kan ABP de pensioenen in 2019 niet verhogen. De kans op verlaging volgend jaar is bijna nihil geworden.

Voorzitter Corien Wortmann-Kool: 'We zien dat de financiële positie van ABP stap voor stap verbetert. Maar de pensioenen van werkenden en gepensioneerden kunnen we de komende jaren niet verhogen met de inflatie. Ik kan dat niet meer uitleggen aan onze deelnemers. We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economisch klimaat. Wat mij betreft een zeer fikse aansporing voor kabinet en sociale partners om, in het belang van onze deelnemers, werk te maken van een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel, waarbij de pensioenen verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en verlaagd worden als het tegenzit. Een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt en vooral beter te begrijpen is voor onze deelnemers.'

De dekkingsgraden van ABP: hoogte en betekenis. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft een indicatie of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen (€ 419 miljard) en de verplichtingen van ABP, dat zijn alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€ 396 miljard).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Spaarvarken of spaarpot is de traditionele naam van een muntcontainer die normaal gesproken door kinderen wordt gebruikt. Helaas kunnen heel veel gepensioneerden in Nederland helemaal niets sparen, vooral omdat de spaarrentes op 0% staan en de kans dat het saldo op een negatieve spaarrente uitdraait is levensgroot. Omdat de pensioenen niet met de inflatie
worden geïndexeerd, veroorzaakt dit ook veel financiële problemen bij gepensioneerden


De actuele dekkingsgraad stijgt in het derde kwartaal van 104,1% eind juni naar 105,9% eind september 2018. Voor elke € 100 die ABP aan pensioen uitkeert, is er € 105,90 in kas. Er is dus een kleine buffer, die voldoet aan de minimaal vereiste omvang (104,2%). De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) stijgt in het derde kwartaal van 103,9% eind juni naar 104,7% eind september. Deze dekkingsgraad is enerzijds bepalend voor de verhoging van het pensioen. Gedeeltelijke indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger.

Vanaf 123% mag ABP volledig indexeren. Met de huidige 104,7% is dit dus nog lang niet in beeld. Anderzijds kan de beleidsdekkingsgraad een rol spelen bij verlaging van het pensioen. Als deze dekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% zou uitkomen, is verlaging van pensioen onvermijdelijk. Als ABP de huidige stand weet te handhaven aan het eind van dit jaar vervalt deze mogelijke verlaging.

Wat deden de beleggingen en verplichtingen van ABP in het derde kwartaal van 2018? Het beschikbaar vermogen stijgt van €414 miljard naar € 419 miljard. ABP boekte een positief rendement van 1,1% ( € 4,7 miljard). Dit kwam vooral door de categorieën aandelen en alternatieve beleggingen. Het afdekken van valutarisico leverde een negatief rendement. Dat komt door de zwakke positie van de euro ten opzichte van andere belangrijke valuta als de dollar. Over de eerste drie kwartalen van 2018 komt het rendement uit op +2,4% ( €10 miljard).

De rekenrente stijgt in het derde kwartaal met 0,1%-punt. De waarde van de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren, daalt daardoor licht naar € 396 miljard. Als de rente stijgt, hoeft een fonds immers minder in kas houden om aan alle verplichtingen, nu en in de toekomst, te kunnen voldoen.

Vooruitblik beleggingen. De komende kwartalen zal de wereldeconomie blijven groeien. Ook de bedrijfswinsten zullen naar verwachting hoog blijven. Een verdere versnelling ligt echter niet voor de hand. Daarbij speelt het effect van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, net als het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een belangrijke rol. Daarnaast draaien de centrale banken hun sterk stimulerende beleid geleidelijk terug. Hierdoor zullen ook rentes geleidelijk stijgen. Voor financiële markten, die de afgelopen jaren goed hebben gerendeerd bij lage rentes en aantrekkende groei, is dat een nieuwe realiteit. Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en € 419 miljard (per 30 september 2018) aan vermogen beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.