Bijgewerkt: 3 oktober 2023

6 op 10 statushouders uit 2014 heeft Nederlandse inburgeringsdiploma

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
17-04-2019

Het CBS volgt sinds 2017 alle asielzoekers in Nederland die sinds 2014 bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)-opvang zijn ingestroomd en de statushouders die vanaf 2014 een verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen, inclusief hun nareizigers en gezinsherenigers. Deze derde jaarlijkse rapportage van dit cohortonderzoek geeft inzicht in de actuele instroom van asielzoekers bij het COA en in de samenstelling van de nieuwste groep statushouders. Daarnaast wordt in deze webpublicatie een actueel beeld geschetst van hoe het gaat met de statushouders die sinds 2014 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Er worden cijfers gepresenteerd over het verblijf in COA-opvang, de wachttijd tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning, huisvesting, inburgering, huishoudenssamenstelling, gezinshereniging, onderwijs, werk en inkomen, zorggebruik en criminaliteit. Er zullen er nog minstens twee jaarlijkse updates verschijnen van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2019)

Inburgering statushouders uit 2014, oktober 2018


Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 % op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. 2 % van de statushouders heeft de termijn van drie jaar overschreden. De rest heeft uitstel, vrijstelling of ontheffing gekregen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks onderzoekt hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen.

Op de peildatum van 1 oktober 2018 waren er 12.900 statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning asiel hadden gekregen en inburgeringsplicht hadden: 58 procent heeft inmiddels het inburgeringsexamen gehaald, en 19 procent heeft hiervoor een ontheffing of vrijstelling gekregen. Ontheffing van inburgeringsplicht wordt bijvoorbeeld verleend als iemand door psychische of lichamelijke beperkingen niet in staat wordt geacht om het inburgeringsexamen te behalen. Vrijstelling is mogelijk na het behalen van een Nederlands schooldiploma.

21 procent heeft het inburgeringsexamen nog niet gehaald, maar heeft de termijn nog niet overschreden of heeft verlenging gekregen. Dat kan bijvoorbeeld bij het volgen van een alfabetiseringscursus, bij zwangerschap of als de aanmelding van het examen is vertraagd. 2 procent van de statushouders heeft de inburgeringstermijn van drie jaar overschreden. Statushouders jonger dan 18 of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn niet inburgeringsplichtig.Ruim 6 op de 10 statushouders uit Syrië geslaagd. De helft van degenen die in 2014 een verblijfsvergunning asiel kregen en inburgeringsplicht hebben, is afkomstig uit Syrië, en een kwart komt uit Eritrea. In oktober 2018 had 64 procent van de Syrische statushouders het inburgeringsexamen gehaald en had 18 procent een ontheffing of vrijstelling. Bij de Eritreeërs zijn deze percentages lager: de helft is geslaagd voor het examen, en 16 procent is vrijgesteld of ontheven. Bij alle nationaliteiten is een klein percentage overschrijdingen van de inburgeringstermijn te zien, oplopend van ongeveer 1,5 procent van de Syrische en Eritrese statushouders, tot 5 procent van degenen uit Irak.

Kwart statushouders uit 2015 geslaagd of ontheffing. Van de groep asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning hebben gekregen en inburgeringsplicht hadden, heeft in oktober 2018 1 op de 5 het inburgeringsexamen behaald en is 4 procent daarvan vrijgesteld of ontheven. Drie kwart kan het inburgeringsexamen nog halen binnen de gestelde termijn en 0,3 procent heeft een overschrijding. Van degenen die in 2016 een verblijfsvergunning kregen heeft 96 procent zijn examen nog niet behaald. Voor deze groep zijn overschrijdingen van de inburgeringstermijn nog niet aan de orde, in verband met de inburgeringstermijn van drie jaar. 3,3 procent van de statushouders uit 2016 heeft het examen al behaald en 0,5 procent heeft een vrijstelling of ontheffing van de inburgeringsplicht.

Het rapport Asiel en integratie 2019 (pdf 62 pagina’s) bevat naast cijfers over de inburgering van asielzoekers die vanaf 2014 in Nederland kwamen ook gegevens over hoe het hen vergaat op het gebied van onder meer wonen, arbeidsmarkt, inkomen, zorg en onderwijs. In deze derde editie van het cohortonderzoek kon voor de statushouders uit 2014 de inburgering na drie jaar bekeken worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.