Bijgewerkt: 22 juli 2024

29 pensioenfondsen verlagen de pensioenen per 1 april 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: DNB
09-03-2014

Op basis van de evaluatie van de herstelplannen door de pensioenfondsen gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt, dat 29 pensioenfondsen per 1 april 2014 een verlaging van het pensioen doorvoeren. Dit betekent, dat negen fondsen minder het pensioen verlagen dan op basis van de eerste schatting van DNB van 31 januari 2014 werd verwacht. De verbetering van de cijfers komt voornamelijk door bijstortingen van de werkgever. Overigens is de beoordeling van de herstelplannen door DNB nog niet volledig afgerond: het aantal fondsen, dat het pensioen moet verlagen, of de hoogte van de verlaging kan hierdoor hoger uitvallen.

Minder fondsen dan verwacht verlagen pensioen; daling pensioen ook lager

In het voorjaar van 2013 hebben pensioenfondsen die verwachtten in 2014 de pensioenen te verlagen dit al aangekondigd. Met de nieuwste cijfers valt het aantal van 29 fondsen, dat nu het pensioen verlaagt lager uit dan de 37 fondsen die toen werd verwacht. Ook de verlaging van de pensioenen valt lager uit ten opzichte van de eerdere verwachting. De gemiddelde verlaging is nu 1,3 procent waarbij in 2013 nog werd uitgegaan van 1,7 procent.

Hiermee komt het aantal gepensioneerden, dat in april van dit jaar met een lager pensioen te maken krijgt, nu uit op circa 200.000, waar in april 2013 nog werd uitgegaan van 700.000 gepensioneerden. Het aantal actieve deelnemers, dat een verlaging kan verwachten bedraagt 300.000 deelnemers, waar vorig jaar nog op 1,3 miljoen actieve deelnemers werd gerekend. In plaats van 1,1 miljoen slapers, zullen nu naar verwachting circa 600.000 slapers worden geraakt.

pensioenfonds Amstelveen
(Bron DNB - 2014)

Dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen vanaf 2007 tot 2013, waaruit de sterke verslechtering van hun reserves blijkt. Gegevens afkomstig van toezichthouder DNB. De rode lijn is de minimum dekkingsgraad van 105%


Verlagen noodzakelijk; ontheffingen worden niet verleend

Enkele fondsen hebben bij de evaluatie een ontheffing aangevraagd, of willen op andere gronden de pensioenen niet verlagen. DNB zal geen ontheffing verlenen, tenzij het fonds kan beargumenteren, dat de kosten van een pensioenverlaging groter zijn dan de baten. Bij alle ontheffingsaanvragen heeft DNB besloten om geen ontheffing te verlenen. Bij enkele fondsen die het pensioen verlagen, heeft DNB nog vragen bij de hoogte van de pensioenverlaging en bij een enkel fonds, dat meent het pensioen niet te hoeven verlagen, is de afronding van de beoordeling nog onder handen.

Een verlaging van het pensioen kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eis in de wet, dat pensioenfondsen per 31 december 2013 uit herstel moeten zijn. Een dekkingstekort leidt er namelijk toe, dat er meer pensioen wordt uitgekeerd dan er vermogen in kas is, wat niet in het belang is van met name jongere generaties.

Positieve ontwikkeling door stijging dekkingsgraad

De positieve ontwikkeling bij de meerderheid van de pensioenfondsen komt door een stijging van de dekkingsgraad per ultimo 2013 in vergelijking met 2012. De gemiddelde dekkingsgraad per jaarultimo is uitgekomen rond 110%, een stijging in vergelijking met de 102% van eind december 2012.

Effect pensioenverlaging op pensioeninkomen

De gemiddelde daling van het pensioen met 1,3% die nu uit de cijfers naar voren komt, betekent overigens niet, dat geraakte gepensioneerden hun inkomen met hetzelfde percentage zien dalen. Dat komt, doordat gepensioneerden pensioen ontvangen in aanvulling op de AOW. Ook is geen rekening gehouden met de effecten van overheidsbeleid op het netto inkomen van gepensioneerden.

Ook al kan de impact van pensioenverlagingen voor individuele deelnemers merkbaar zijn, op macroniveau is het effect op het inkomen zeer klein, omdat het maar een beperkt aantal fondsen betreft. Per saldo is er zelfs sprake van een lichte stijging van het pensioen op macroniveau, omdat er ook fondsen zijn die het pensioen kunnen indexeren, of een eerder doorgevoerde pensioenverlaging ongedaan maken.

Beoordeling evaluatie herstelplannen door DNB

DNB gaat de komende tijd verder met de afronding van de evaluatie van de herstelplannen. DNB heeft alle fondsen die een pensioenverlaging willen doorvoeren geïnformeerd over het oordeel van DNB over de verlaging. Bij de fondsen die per 1 april 2014 een pensioenverlaging doorvoeren heeft DNB ook gekeken, of bij de verdeling van deze verlaging het pensioenfonds een evenwichtige belangenafweging heeft gemaakt. Alle andere fondsen worden uiterlijk op 1 april 2014 geïnformeerd. In het voorjaar zal DNB de resultaten van de gehele evaluatie op sectoraal niveau bekend maken.

Pensioenfonds?

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.