Bijgewerkt: 7 oktober 2022

18 pensioenfondsen krijgen geen uitstel meer

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-08-2010

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht het niet langer verantwoord om pensioenfondsen die ook al vorig jaar kortingsmaatregelen nodig hadden om hun financiële positie te verbeteren, nog langer uitstel te verlenen. Dat schreef hij op 17 augustus 2010 in een brief aan de Tweede Kamer.

In mei 2009 had de minister ook deze fondsen tot 1 april 2012 uitstel verleend voor kortingsmaatregelen. Nu zullen deze fondsen uiterlijk per 1 januari 2011 korting moeten overwegen, tenzij zij De Nederlandsche Bank (DNB) ervan kunnen overtuigen dat hun financiële situatie zodanig is verbeterd dat zij binnen vijf jaar een dekking van hun verplichtingen hebben van minimaal 105%.

De ontwikkelingen in 2008 op de financiële markten hebben de pensioenfondsen hard geraakt. Het eigen vermogen van veel fondsen zakte onder de wettelijke drempel van 105%. Uiteindelijk moesten 340 van de ongeveer 600 fondsen een herstelplan indienen. Bij 18 fondsen werden in het herstelplan ook kortingsmaatregelen voorzien die volgens de regels voor 1 augustus van dit jaar zouden hebben moeten worden genomen.

Daartegen bestond indertijd grote weerstand. De economische situatie werd als zeer uitzonderlijk beschouwd. Gedacht werd dat de situatie zich binnen afzienbare termijn zou herstellen, waardoor korting niet nodig zou blijken. In het Sociaal Akkoord 2009 werd toen afgesproken om de datum van 1 augustus 2010 te verschuiven naar 1 april 2012, onder het voorbehoud dat medio 2010 zou worden bezien of dit extra uitstel nog verantwoord is.

Pensioen  Amstelveen
(Grafiek Hewitt Associates - 2010)

Dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds volgens de PensionThermometer van Hewitt Associates B.V. Op 31 juni 2010 stond de thermometer op 102 %


Niet langer verantwoord

Na advies van DNB en na overleg met de pensioensector en sociale partners heeft de minister nu besloten dat dit extra uitstel tot 1 april 2012 niet langer verantwoord is. Uit het advies van DNB blijkt, dat het merendeel van deze 18 fondsen op 30 juni 2010 onvoldoende herstel laten zien. De minister concludeert:

“Alles afwegende kom ik tot de conclusie dat het voor het behoud van de goede kenmerken van het Nederlandse pensioenstelsel en het vertrouwen in dat stelsel niet langer verantwoord is om het uitstel tot 1 april 2012 te handhaven. De aan het extra uitstel ten grondslag liggende vooronderstelling, dat de uitzonderlijke economische situatie zich op korte termijn aanzienlijk zou verbeteren waardoor korting niet nodig zou zijn, is niet uitgekomen.”

Wel wordt de datum waarop de maatregelen uiterlijk getroffen moeten zijn, verschoven van 1 augustus 2010 naar 1 januari 2011. Dit betekent, dat een aantal van de bedoelde 18 fondsen voor die datum aanvullende maatregelen zullen moeten treffen. Bij welke fondsen dit het geval is, zal nader moeten blijken uit overleg van hen met DNB.

Voor de overige fondsen met een herstelplan verandert er in de praktijk niets. Het besluit om extra uitstel in te trekken heeft geen invloed op de verlengde termijn van de herstelplannen van drie naar vijf jaar.

Pensioenfonds?

Een pensioenfonds is een organisatie, die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Kreditcrisis

Door de kredietcrisis daalde de dekkingsgraad van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen sterk. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2008 bedroeg deze nog 132%.

In september 2008 was de dekkingsgraad van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen teruggelopen tot 123%. In het vierde kwartaal verslechterde de vermogenspositie in een snel tempo. Op 8 december 2008 bleek, dat de grootste Nederlandse pensioenfondsen een dekkingsgraad van (ruim) minder dan 105% hadden. Aan het einde van 2008 bleken de grootste Nederlandse pensioenfondsen zelfs een dekkingsgraad van rond 90% te hebben.

Kamerstukken

Brief van minister Donner over evaluatie herstelplannen pensioenfondsen

Wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor verlenging van de termijn voor het kortetermijnherstelplan

Brief van de Nederlandsche Bank over pensioenfondsenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.